ระบบจัดการเอกสาร

แสดงเอกสาร

วันที่ หน่วยงาน รายการ รายละเอียด เอกสาร
แบบฟอร์ม
9 ก.ย. 3106 งานการเงินและพัสดุ M-01-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
21 ก.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จากงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะฯ ประจำปี 2565
18 มิ.ย. 2564 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2565 (NU-PL -65-002)
4 มิ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_01 แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
20 พ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขอรับการคัดกรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนิสิตปริญญาตรี
29 มี.ค. 2564 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง)
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มขอทำลายข้อสอบ
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา เอกสารการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
8 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่าง ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการด้านการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกนิสิตช่วยงานด้านวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการอบรม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิกจัดซื้อจ้าง พัสดุ เพื่อการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกที่ปรึกษาโครงการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการประชุม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิก เช่าเหมารถตุู้เพื่อการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกผู้ช่วยวิจัย
17 ก.พ. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ เทมเพลต เอกสารค่าตอบแทนผุ้ให้ข้อมูลวิจัย (เบิกได้วันละ 200 บาท)
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดและปฏิทินการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์
3 ธ.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
17 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
12 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ สัญญายืมเงิน 2564
29 ต.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (แบบมีผู้ร่วมวิจัย)
12 ต.ค. 2563 งานนโยบายและแผน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างประกอบโครงการ กรณี จ้างตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ M-02-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ 2564
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง และจ้างตกแต่งสถานที่ (ตัวอย่างเอกสาร )
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างถ่ายเอกสาร (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อของที่ระลึก (ตัวอย่างเอกสาร)
22 ก.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
16 ก.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์ ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์
29 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU-01 แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
22 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 02 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 09 แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 11 แบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี -
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา -
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระเบียนประวัตินิสิต
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศสำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for class cancellation and class makeup
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา งดสอนชดเชย
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : โครงการฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติปิดและรายงานผลตัวชี้วัดโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบมอบฉันทะ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครทำงานพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา