ระบบจัดการเอกสาร

แสดงเอกสาร

วันที่ หน่วยงาน รายการ รายละเอียด เอกสาร
แบบฟอร์ม
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ ปี 65 -
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติสรุปผลโครงการ ปี 65 -
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ปี 65 -
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ ปี 65 -
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติม ปี 65 -
1 ต.ค. 2564 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ ปี 65 -
6 ก.ย. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
6 ก.ย. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข (อนุมัติทุน)
26 ส.ค. 2564 งานการเงินและพัสดุ S01-S03 แบบฟอร์มยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
21 ก.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จากงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะฯ ประจำปี 2565
18 มิ.ย. 2564 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2565 (NU-PL -65-002)
20 พ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขอรับการคัดกรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนิสิตปริญญาตรี
29 มี.ค. 2564 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง)
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มขอทำลายข้อสอบ
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา เอกสารการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
8 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่าง ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกผู้ช่วยวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการด้านการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการอบรม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิกจัดซื้อจ้าง พัสดุ เพื่อการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกนิสิตช่วยงานด้านวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกที่ปรึกษาโครงการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการประชุม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิก เช่าเหมารถตุู้เพื่อการวิจัย
17 ก.พ. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ เทมเพลต เอกสารค่าตอบแทนผุ้ให้ข้อมูลวิจัย (เบิกได้วันละ 200 บาท)
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดและปฏิทินการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ
3 ธ.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
17 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
12 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ สัญญายืมเงิน 2564
29 ต.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (แบบมีผู้ร่วมวิจัย)
12 ต.ค. 2563 งานนโยบายและแผน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างประกอบโครงการ กรณี จ้างตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ M-02-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ 2564
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง และจ้างตกแต่งสถานที่ (ตัวอย่างเอกสาร )
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างถ่ายเอกสาร (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อของที่ระลึก (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ก.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ M-01-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
22 ก.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
16 ก.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์ ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์
29 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU-01 แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
22 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 02 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 11 แบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 09 แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี -
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา -
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา งดสอนชดเชย
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครทำงานพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คำร้องทั่วไป NU 18
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศสำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for using room(s) at QS Building
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบมอบฉันทะ