ระบบจัดการเอกสาร

แสดงเอกสาร

วันที่ หน่วยงาน รายการ รายละเอียด เอกสาร
แบบฟอร์ม
22 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 02 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_01 แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 09 แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 11 แบบประเมินตนเอง
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขั้นตอน ขั้นตอนการสมัครสหกิจศึกษา
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา -
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี -
24 เม.ย. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์ -
29 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ สัญญายืมเงิน
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระเบียนประวัตินิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติประจำปี
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา งดสอนชดเชย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบการพัฒนาการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for class cancellation and class makeup
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบขอรับการตรวจสอบ คัดกรอง โครงการวิจัย ที่จะต้องขอการรับรอง จากคณะกรรมการด้านมาตรฐานและจริยธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิตปริญญาตรี)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (วิจัยเต็มรูปแบบ) พร้อมรายละเอียดการเบิกจ่าย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (สัดส่วนผลงานวิจัย 100%)
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุมัติใช้ห้องเรียนQS
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รวมทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องและตัวอย่าง)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบมอบฉันทะ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (คนเดียว)
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) รอบ 2
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน บันทึกข้อความ : ขออนุมัติดำเนินโครงการ.....
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for using room(s) at QS Building
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : โครงการฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขออนุมัติปิดและรายงานผลตัวชี้วัดโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ใบสมัคร วารสารมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (สำหรับอาจารย์) วิจัยร่วม รอบ 2
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศสำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครทำงานพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับชาติ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
15 ม.ค. 2563 งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุมัติใช้ห้องภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HU)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คำร้องทั่วไป NU 18
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล)