สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 341
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0340 11 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0339 10 สิงหาคม 2563 ขออนุมัติดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0338 10 สิงหาคม 2563 ขออนุมัติให้ผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อ ป.เอก โดยงบประมาณเงินรายได้ จัดทำสัญญาการรับทุนฯ กับมหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0337 10 สิงหาคม 2563 ขออนุมัติคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0336 10 สิงหาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นายธรรศ อัมโร รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0335 10 สิงหาคม 2563 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0334 7 สิงหาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (อ.วรชาติ) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0333 7 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ 2 (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63) ของบุคลากร จำนวน 1 รายย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0332 7 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0331 7 สิงหาคม 2563 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัด เป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0330 7 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0329 7 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0328 6 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0327 5 สิงหาคม 2563 ประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 คณบดี
0326 5 สิงหาคม 2563 การติดสติ๊กเกอร์รถยนต์เพื่อเข้าจอดลานจอดรถคณะมนุษยศาสตร์ คณบดี
0325 4 สิงหาคม 2563 หอนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ผศ.ดร.ชมนาด) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0324 4 สิงหาคม 2563 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินยผลการทดลองปฏิบัติงาน (เฉพาะราย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0323 4 สิงหาคม 2563 ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 5-7 ส.ค. 63 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0322 3 สิงหาคม 2563 ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0321 31 กรกฏาคม 2563 ขอให้ดำเนินการเข้าระบบฯ ตามปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0320 31 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย(ผศ.นพรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0319 31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ Mr.Yang Bo คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0318 31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0317 31 กรกฏาคม 2563 ขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร วันที่ 30 ก.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0316 31 กรกฏาคม 2563 ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 30 ก.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0316 31 กรกฏาคม 2563 ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 30 ก.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0315 31 กรกฏาคม 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย วันที่ 30 ก.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0314 31 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0313 31 กรกฏาคม 2563 DAILY WORK ATTENDANCE SIGN-IN คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0312 31 กรกฏาคม 2563 รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0311 30 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.นพรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0310 30 กรกฏาคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0309 30 กรกฏาคม 2563 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0308 30 กรกฏาคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0307 30 กรกฏาคม 2563 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0306 30 กรกฏาคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0305 29 กรกฏาคม 2563 แจ้งข้อมูลลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0304 29 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0303 24 กรกฏาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ้อมและกำกับการแสดง (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.โสภณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0302 24 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินการให้บริการของร้านค้า ร้านอาหาร ภายในคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0301 24 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรค่ายดนตรีไทย (อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0300 24 กรกฏาคม 2563 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทางวิทยากร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0299 23 กรกฏาคม 2563 อนุเคราห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.โสภณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0298 23 กรกฏาคม 2563 รายงานการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา จากงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0297 23 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว 25-28 ก.ค. 63 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0296 20 กรกฏาคม 2563 ขอส่งสรุปผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0295 20 กรกฏาคม 2563 ประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0294 17 กรกฏาคม 2563 ขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมประเทินผบการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน(นายประชากร ศรีสาคร) เลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0293 16 กรกฏาคม 2563 ขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมประเทินผบการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ นางสาววราภรณ์ เชิดชู เลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0292 16 กรกฏาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขียนบทความ (ศ.ดร.อัญชลี) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์