สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 673
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0669 3 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0668 3 ธันวาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามยืนยันข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี3 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0667 3 ธันวาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 23 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0666 3 ธันวาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0665 2 ธันวาคม 2564
0664 2 ธันวาคม 2564
0663 2 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติจัดทำ Page ‎Facebook ครบรอบ 32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
0662 2 ธันวาคม 2564
0661 2 ธันวาคม 2564
0660 2 ธันวาคม 2564
0659 3 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0658 1 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0657 1 ธันวาคม 2564 ขอส่งคำตอบและแนวทางดำเนินการจากข้อคำถามและข้อเสนอแนะการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0656 1 ธันวาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.วรางค์ลักษณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0655 1 ธันวาคม 2564
0654 1 ธันวาคม 2564
0653 1 ธันวาคม 2564
0652 30 พฤศจิกายน 2564
0651 30 พฤศจิกายน 2564
0650 30 พฤศจิกายน 2564
0649 30 พฤศจิกายน 2564
0648 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0647 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0646 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0645 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0644 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0643 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0642 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0641 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0640 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0639 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0638 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0637 30 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0636 30 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์รายนามเพื่อจัดส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
0635 30 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 16 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0634 29 พฤศจิกายน 2564
0633 29 พฤศจิกายน 2564
0632 29 พฤศจิกายน 2564
0631 29 พฤศจิกายน 2564 ขอรายงานผลการดำเนินการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0630 29 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ วันที่ 12-15 ธ.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0629 29 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (นางสาวขวัญข้าว) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0628 29 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ส่งแผนการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0627 29 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0626 29 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการ “โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ” (แก้ไข) รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0625 26 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่อกรมธรม์ประกันภัยรถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นข 4378 พล นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0624 25 พฤศจิกายน 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0623 25 พฤศจิกายน 2564 แจ้งจำนวนความต้องการชุดเครื่องตรวจ COVID–19 Antigen test self-test Kit (ATK) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0622 24 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกค่าจัดทำประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินอาคารคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0621 23 พฤศจิกายน 2564
0620 23 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังการเสนอนโยบายในการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์