สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 485
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0484 22 ตุลาคม 2563 -
0483 22 ตุลาคม 2563 - -
0482 22 ตุลาคม 2563 - -
0481 22 ตุลาคม 2563 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0480 20 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์จะนำบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0479 20 ตุลาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (Ms.Nancy,Mr.Danilo) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0478 20 ตุลาคม 2563 ขอส่งรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0477 20 ตุลาคม 2563 ขอส่งรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0476 15 ตุลาคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0475 14 ตุลาคม 2563 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0474 14 ตุลาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการสอบและประเมินผล (ผศ.เดชา.ดร.วราภรณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0473 14 ตุลาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจทานข้อสอบ (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0472 14 ตุลาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานและกรรมการสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (รศ.ดร.กาญจนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0471 14 ตุลาคม 2563 การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0470 14 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0469 14 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0468 12 ตุลาคม 2563 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0467 12 ตุลาคม 2563 ขอส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0466 12 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0465 12 ตุลาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และอนุเคราะห์นิสิตช่วยปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0464 12 ตุลาคม 2563 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0463 8 ตุลาคม 2563 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ก.ย. 63 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0462 8 ตุลาคม 2563 การตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0461 8 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0460 8 ตุลาคม 2563 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0459 8 ตุลาคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0458 8 ตุลาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขผลงานทางวิชาการ (ดร.อรจิรา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0457 8 ตุลาคม 2563 การเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0456 7 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินราย) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) จำนวน 6 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0455 6 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 9 ต.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0454 6 ตุลาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0453 6 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นายศิวัสว์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0452 6 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย Mr.Yang Bo ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0451 6 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นางสาวจุฑามาศ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0450 6 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินราย) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ที่หมดสัญญาจ้าง วันที่ 1 ต.ค. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0449 5 ตุลาคม 2563 มอบหมายบุคลากรร่างคำประกาศเกียรติคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0448 5 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0447 5 ตุลาคม 2563 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0446 2 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0445 2 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ วันที่ 21 ต.ค. 63 ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0444 1 ตุลาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและร่วมประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0443 1 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0442 1 ตุลาคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0441 30 กันยายน 2563 ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0440 30 กันยายน 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการรายวิชา ครั้งที่ ๑ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0439 29 กันยายน 2563 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด เป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0438 29 กันยายน 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารคำสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0437 29 กันยายน 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0436 25 กันยายน 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (รศ.ดร.พงศกร) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0435 25 กันยายน 2563 ขอยืนยันความพร้อมในการใช้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์