สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 28
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0026 15 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0025 14 มกราคม 2564 ขอเสนอรายชื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0024 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้สอน (อ.ศิวัสว์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0023 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้แทนส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง (ผศ.ดร.จันทิมา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0022 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางก่อสร้างของทางราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0021 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0020 12 มกราคม 2564 แนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตามมาตรการเฝ้าระวังฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0019 12 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0018 11 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0017 11 มกราคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0016 8 มกราคม 2564 ขอใหเท่านเข้าระบบฯ ตรวจประเมเินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0015 6 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วิชญ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0014 6 มกราคม 2564 ขออนุมัติเพิ่มรายละเอียดในเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0013 5 มกราคม 2564 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0012 5 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0011 4 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0010 4 มกราคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0009 4 มกราคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0008 4 มกราคม 2564 พี่ทราย
0007 4 มกราคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0006 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นางสาวศศิณัฐ พงษ์นิล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0005 4 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผศ.ธรรศ อัมโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0004 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย Mr.Yang Bo ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0003 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นางสาวอมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0002 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นายธรรศ อัมโร ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0001 4 มกราคม 2564 ประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์