สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 218
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0218 28 พฤษภาคม 2563 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0217 27 พฤษภาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ผศ.จุไรรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0216 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้กรอกข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0215 27 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาภาษาสเปน (สาขาวิชาขาดแคลน) ทดแทนกรอบอัตราเกษัยณอายุราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0214 27 พฤษภาคม 2563 ขอส่งผลการตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของส่วนงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0213 27 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0212 26 พฤษภาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ (ผศ.ดร.สุดสรวง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0211 26 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0210 26 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ คณบดี
0209 25 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0208 25 พฤษภาคม 2563 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0207 25 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับแก้ไขปรับปรุง (เพิ่มเติม) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0206 25 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) สำหรับการใช้บริการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0205 21 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งแบบฟอร์มการให้บริการสำเนาเอกสารสำหรับอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0204 21 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งแหล่งงบประมาณการคืนเงินคงเหลือจากโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0203 20 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0202 20 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0201 20 พฤษภาคม 2563 ขอเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0200 20 พฤษภาคม 2563 ขอเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0199 19 พฤษภาคม 2563 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0198 19 พฤษภาคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ดร.จุฑามาศ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0197 19 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย (ผศ.นพรัตน์,ดร.อรทัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0196 19 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษครั้งที่ 2/2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0195 15 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0194 15 พฤษภาคม 2563 แจ้งมาตรการการปฏิบัติงานภายในคณะมนุษยศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0193 15 พฤษภาคม 2563 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0192 15 พฤษภาคม 2563 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการจ้างผู้มีความรู้ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0191 14 พฤษภาคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0190 13 พฤษภาคม 2563 ขอส่งปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0189 13 พฤษภาคม 2563 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0188 13 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0187 8 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณบดี
0186 8 พฤษภาคม 2563 การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0185 7 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้งานห้องสตูดิโอคณะมนุษยศาสตร์สำหรับบันทึกการสอนแบบออนไลน์ คณบดี
0184 30 เมษายน 2563 การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณบดี
0183 29 เมษายน 2563 ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน) รก.แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0182 28 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0181 27 เมษายน 2563 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รักษาการแทน
0180 27 เมษายน 2563 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รักษาการแทน
0179 27 เมษายน 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รักษาการแทน
0178 24 เมษายน 2563 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 ราย รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม (รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
0177 21 เมษายน 2563 ขออนุมัติจัดประชุมและค่าเลี้ยงรับรอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0176 22 เมษายน 2563 รายงานผลการตรวจสอบการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รก.แทนคณบดี
0175 17 เมษายน 2563 ขออนุมัติแต่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0174 17 เมษายน 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรพิเศษสอนนักเรียนโครงการห้องเรียน IEP คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0173 17 เมษายน 2563 รายงานการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0172 14 เมษายน 2563 ขอแจ้งงดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0171 9 เมษายน 2563 ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไน์ของบุคล่กีในช่วงสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด2019 คณบดี
0170 9 เมษายน 2563 รายงานผลการกำหนดงานและมอบหมายงานให่บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย คณบดี
0169 7 เมษายน 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์