สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 293
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0292 16 มิถุนายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0291 15 มิถุนายน 2564 -
0290 15 มิถุนายน 2564 -
0289 15 มิถุนายน 2564 ขอเลื่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0288 15 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0287 15 มิถุนายน 2564 ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0286 14 มิถุนายน 2564 -
0285 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0284 14 มิถุนายน 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0283 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0282 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0281 14 มิถุนายน 2564
0280 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 23 มิ.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0279 14 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติให้รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0278 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0277 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0276 11 มิถุนายน 2564 การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0275 11 มิถุนายน 2564 การจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0274 11 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปประเด็นข้อหารือ จากการจัดกิจกรรม KM การกรอกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0273 11 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0272 10 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (กิจกรรมที่ 3) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0271 8 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (องค์ประกอบที่ 2) (1 เม.ย. 64-30 ก.ย. 64)ของบุคลากร จำนวน 1 ราย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0270 8 มิถุนายน 2564 ขอให้ท่านเข้าระบบฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 2/2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0269 8 มิถุนายน 2564 ขอติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0268 7 มิถุนายน 2564 ขอหารือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 กรณีอาจารย์ที่สอนวิชาโทย้ายสังกัดภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0267 4 มิถุนายน 2564 ขอส่งผลการพิจารณารายละเอียดของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ที่ได้ปรับปรุงแล้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0266 4 มิถุนายน 2564 ขอให้ดำเนินการเข้าระบบฯ ตามปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0265 4 มิถุนายน 2564 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0264 4 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 24 มิ.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0263 4 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0262 2 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนส่งข้อความ คำคม หรือคำกล่าว ที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0261 2 มิถุนายน 2564 รายงานข้อมูลการควบคุมสถิติวันลาแต่ละประเภท เดือน พ.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0260 2 มิถุนายน 2564 / ขอส่งสรุปผลการประเมเินความพึงพอใจในการให้บริการของร้านค่า ร้านอาหารภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0259 2 มิถุนายน 2564 ขอส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลข 756 SN:YJ00E9AT รองอธิการบดี
0258 28 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ คณบดี
0257 28 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0256 28 พฤษภาคม 2564 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0255 28 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0254 28 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการสำนักงานสีเขียว วันที่ 27 พ.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0253 27 พฤษภาคม 2564 หนังสือรับรอง (นายพลวัฒน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0252 27 พฤษภาคม 2564 ติดตามผลการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0251 27 พฤษภาคม 2564 ขอส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0250 27 พฤษภาคม 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0249 27 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0248 27 พฤษภาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.สุดสรวง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0247 27 พฤษภาคม 2564 ตอบรับการเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0246 27 พฤษภาคม 2564 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0245 25 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกภาระงาน ผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0244 21 พฤษภาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เรียบเรียง และประพันธ์ทำนองบทเพลงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.ศศิณัฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0243 21 พฤษภาคม 2564 การรายงานการพัฒนาวิชาการ (AdsReport) ผ่านระบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์