ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก99 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย11 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย98 (88.89%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา2828 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี88 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3030 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น2927 (93.10%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2726 (96.30%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2020 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ6159 (96.72%)
รวม 222 216 (97.30%)