ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก88 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย22 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1515 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา1918 (94.74%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี2221 (95.45%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3937 (94.87%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น3332 (96.97%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย3836 (94.74%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2018 (90.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ5651 (91.07%)
รวม 252 238 (94.44%)