ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก2322 (95.65%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย99 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1313 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา2927 (93.10%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี2323 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน4242 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น3129 (93.55%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4343 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส3734 (91.89%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ6462 (96.88%)
รวม 314 304 (96.82%)