สรุปรายงานการซ่อม

แผนภูมิแสดงจำนวนประเภทการซ่อมบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางแสดงจำนวนประเภทการซ่อมบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท รายการ (จำนวน)
Computer - คณะ24 (22.64%)
Computer - เช่า23 (21.70%)
Printer17 (16.04%)
Internet7 (6.60%)
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ4 (3.77%)
งานอื่นๆ31 (29.25%)
รวม 106 (100.00%)

ตารางแสดงจำนวนการซ่อมบำรุง จำแนกรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางแสดงจำนวนการซ่อมบำรุง จำแนกรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2563

เดือน รายการ (จำนวน)
สิงหาคม 256223 (21.70%)
กันยายน 256223 (21.70%)
ตุลาคม 256225 (23.58%)
พฤศจิกายน 256221 (19.81%)
ธันวาคม 256214 (13.21%)
รวม 106 (100.00%)