ระบบจัดการเอกสาร

สารสนเทศด้านประกันฯ

วันที่ หน่วยงาน รายการ รายละเอียด เอกสาร
20 เม.ย. 2564 งานนโยบายและแผน ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
20 เม.ย. 2564 งานนโยบายและแผน รายชื่อผู้ประเมินAUNQA-ระดับอาเซียน-ไทย
20 เม.ย. 2564 งานนโยบายและแผน รายชื่อผู้ประเมิน AUN QA มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 1 (ทะเบียนรายชื่อสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
20 เม.ย. 2564 งานนโยบายและแผน รายชื่อผู้ประเมิน AUNQA / CUPT (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564) (ทะเบียนรายชื่อที่ประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
7 ต.ค. 2563 งานนโยบายและแผน รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 -
7 ก.ย. 2563 งานนโยบายและแผน คู่มือ EdPEx 2558-2561
7 ก.ย. 2563 งานนโยบายและแผน คู่มือ AUN-QA Version 4.0 -