ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

186คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

142คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

7คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

44คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม