ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

189คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

143คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

9คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

46คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม