ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

189คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

144คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

7คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

45คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม