ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

191คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

145คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

6คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

46คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม