ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

192คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

146คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

7คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

46คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม