ระบบจัดการเอกสาร

แสดงเอกสารจำแนกตามหน่วยงาน

วันที่ หน่วยงาน รายการ รายละเอียด เอกสาร
แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2564 งานธุรการ Templates PowerPoint แบบที่ 1 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Templates PowerPoint แบบที่ 1 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 พ.ย. 2564 งานธุรการ Templates PowerPoint แบบที่ 2 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Templates PowerPoint แบบที่ 2 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 มี.ค. 2564 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง)
3 ธ.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ รูปแบบซองจดหมายราชการ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
10 เม.ย. 2556 งานธุรการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
10 เม.ย. 2556 งานธุรการ แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
รายงานการประชุม
22 เม.ย. 2564 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
18 มี.ค. 2564 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
18 ก.พ. 2564 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
21 ม.ค. 2564 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
26 พ.ย. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
24 พ.ย. 2563 งานธุรการ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564
22 ต.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
18 ก.ย. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563
17 ก.ย. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
1 ก.ย. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2563
20 ส.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
20 ส.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
31 ก.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
25 มิ.ย. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
26 พ.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563
12 พ.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
19 มี.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
5 มี.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
16 ม.ค. 2563 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
26 ธ.ค. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 งานธุรการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
สรุปผลโครงการ
10 ต.ค. 2560 งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 งานธุรการ ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ใช้สอย คณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 งานธุรการ ผังห้องปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2560)
1 ก.พ. 2560 งานธุรการ มาตรการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 งานธุรการ มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 งานธุรการ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2560
1 ก.พ. 2560 งานธุรการ ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 งานธุรการ มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
29 ส.ค. 2559 งานธุรการ คณะกรรมการดำเนินโครงการจรรยาบรรณกับบทบาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
11 ก.ค. 2559 งานธุรการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2559
11 ก.ค. 2559 งานธุรการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 1
11 ก.ค. 2559 งานธุรการ โครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล
11 ก.ค. 2559 งานธุรการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 2
18 มิ.ย. 2558 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2558
10 ก.พ. 2558 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
10 ก.พ. 2558 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
30 ม.ค. 2558 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือนพฤศจิกายน2557
30 ม.ค. 2558 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือนตุลาคม 2557
30 ม.ค. 2558 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือนธันวาคม2557
19 ต.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือนมิถุนายน 2557
19 ต.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือนกันยายน 2557
19 ต.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557
19 ต.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือนสิงหาคม2557
13 ต.ค. 2557 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557
21 ส.ค. 2557 งานธุรการ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
21 ส.ค. 2557 งานธุรการ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
4 ส.ค. 2557 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557
15 ก.ค. 2557 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557
20 มิ.ย. 2557 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
9 มิ.ย. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
11 พ.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือน มีนาคม 2557
11 พ.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานประจำเดือน เมษายน 2557
3 มี.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
10 ก.พ. 2557 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือน มกราคม 2557
14 ม.ค. 2557 งานธุรการ สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2556
7 ม.ค. 2557 งานธุรการ สรุุปงานส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
7 ม.ค. 2557 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือน ธันวาคม 2556
7 ธ.ค. 2556 งานธุรการ สรุปงานส่งประจำเดือน สิงหาคม 2556