รายงานการพัฒนาวิชาการ (AdsReport)

รายงานสรุปตามรอบวัน: Report


วันที่:
Date
ประเภท: Type ผู้ส่ง:
Name
หัวข้อ:
Topic
จำนวน
(Hrs.)
27 ส.ค. 2564 ถึง
28 พ.ค. 2564
อบรม (Training) ชวนพิศ เทียมทัน อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA V.4 12.0
4 ส.ค. 2564 ถึง
4 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วิจิตร คริเสถียร โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3 ?การพัฒนาโครงร่างวิจัยสายมนุษยศาสตร์? 3.0
29 ก.ค. 2564 ถึง
29 เม.ย. 2564
อบรม (Training) ศรีสุดา พุ่มชม ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 จุดเปลี่ยนสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา 3.0
16 มิ.ย. 2564 ถึง
16 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ การใช้โปรแกรม EndNote (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) 2.0
16 มิ.ย. 2564 ถึง
16 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ธนัชพร ปริกัมศีล อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูริวรรณ วรานุสาสน์ หลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่นที่ 3 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วรชาติ กิจเรณู Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 3 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) คัมภีร์ นูนคาน Advanced Technique in Microsoft Word ( รุ่น 3 ) 11 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 - 12.00 น. 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) จุไรรัตน์ โสภา Advanced Technique in Microsoft Word 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล การวัดประเมินผลออนไลน์ 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ การวัดผลประเมินผลออนไลน์ 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) กฤษณะ โชติสุทธิ์ การสอนออนไลน์ผ่าน Google Meets and Google Drive for Digital Classroom 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) กฤษณะ โชติสุทธิ์ การวัดประเมินผลแบบออนไลน์ 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ การสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet and Google Drive for Digital Classroom 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พยุง ซีดาร์ การวัดผลประเมินผลออนไลน์ 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พยุง ซีดาร์ การสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet and Google Drive for Digital Classroom 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ดร.เดชา ศรีคงเมือง DECHA SRIKONGMUANG การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์) โดย ดร. อโนทัย นิติพล 2.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ "การวัดประเมินผลแบบออนไลน์"" 3.0
11 มิ.ย. 2564 ถึง
11 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 3 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภาคภูมิ สุขเจริญ การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot QuiZiZZ และ Padlet 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วรารัชต์ มหามนตรี การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot/ Quizizz/ Padlet (รุ่น 1) 2.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ การทำสารบัญด้วย Microsoft Word (Online) 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) จุไรรัตน์ โสภา การประยุกต์ การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot | Quizizz | Padlet 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูริวรรณ วรานุสาสน์ หลักสูตรการประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot/Quizizz/Padlet รุ่น 1 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) คัมภีร์ นูนคาน การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot | Quizizz | Padlet 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) จุไรรัตน์ โสภา 9th Meeting Naresuan Toastmasters/ Theme : Pandomic Life 2.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) มานะ เติมใจ หลักสูตร การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน รุ่นที่ 1 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) นรัสถ์ กานต์ประชา การประยุกต์ Application สำหรับการสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน รุ่นที่ 1 3.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ดร.เดชา ศรีคงเมือง DECHA SRIKONGMUANG การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์) หัวข้อ 2.0
10 มิ.ย. 2564 ถึง
10 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ การประยุกต์ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน รุ่น 1 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ "รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์:การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" โดย อ.ธัญวดี กำจัดภัย 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) นพรัตน์ จันทร์โสภา รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พิริยาภรณ์ เลขธรากร รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วรชาติ กิจเรณู การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พิชญาภา สิริเดชกุล แนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอนในยุค Covid-19 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พยุง ซีดาร์ รู้เท่าทันสื่ออนไลน์: การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พยุง ซีดาร์ แนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ เเนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19 3.0
9 มิ.ย. 2564 ถึง
9 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ ครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร กิจกรรม KM การกรอกภาระงานสำหรับรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 2.5
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล KM การกรอกภาระงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ภาคภูมิ สุขเจริญ การกรอกภาระงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 2.5
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) วรชาติ กิจเรณู Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์ 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT "เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย ตำรา และหนังสืออย่างไร ? ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) บารนี บุญทรง กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกรอกภาระงาน 2.5
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ "Online Teaching Tools เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์" โดย ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) พิริยาภรณ์ เลขธรากร เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์ 3.0
8 มิ.ย. 2564 ถึง
8 มิ.ย. 2564
อบรม (Training) ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ ?Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์? 3.0