ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท ไม่มีงานทำ รวม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก1
(0.33%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
5
(1.64%)
6
(1.97%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0
(0.00%)
1
(0.33%)
0
(0.00%)
1
(0.33%)
2
(0.66%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1
(0.33%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา2
(0.66%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
7
(2.30%)
9
(2.96%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี1
(0.33%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1
(0.33%)
0
(0.00%)
1
(0.33%)
6
(1.97%)
8
(2.63%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น2
(0.66%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
8
(2.63%)
10
(3.29%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2
(0.66%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
6
(1.97%)
8
(2.63%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2
(0.66%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
13
(4.28%)
15
(4.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1
(0.33%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
14
(4.61%)
15
(4.93%)
รวม 13
(4.28%)
1
(0.33%)
1
(0.33%)
60
(19.74%)
75
(24.67%)