ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท ไม่มีงานทำ รวม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.46%)
1
(0.46%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0
(0.00%)
1
(0.46%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.46%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย2
(0.93%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา2
(0.93%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.46%)
3
(1.39%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี1
(0.46%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.46%)
2
(0.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1
(0.46%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.46%)
2
(0.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น2
(0.93%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
6
(2.78%)
8
(3.70%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
10
(4.63%)
10
(4.63%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.93%)
2
(0.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3
(1.39%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
10
(4.63%)
13
(6.02%)
รวม 11
(5.09%)
1
(0.46%)
0
(0.00%)
32
(14.81%)
44
(20.37%)