ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2558

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตร ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท ไม่มีงานทำ รวม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก1
(0.42%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.42%)
2
(0.84%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.42%)
1
(0.42%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา1
(0.42%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.42%)
2
(0.84%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี4
(1.68%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
6
(2.52%)
10
(4.20%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน2
(0.84%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
5
(2.10%)
7
(2.94%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น3
(1.26%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
4
(1.68%)
7
(2.94%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย3
(1.26%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
4
(1.68%)
7
(2.94%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส1
(0.42%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
4
(1.68%)
5
(2.10%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3
(1.26%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
10
(4.20%)
13
(5.46%)
รวม 18
(7.56%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
36
(15.13%)
54
(22.69%)