สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 4420
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
02066 นร 1500/ว 7
9 เมษายน 2564
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยสารสนเทศ
02065 พล 0017.2/ว 2883
22 เมษายน 2564
ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
02064 อว 0200.1/ว 3108
19 เมษายน 2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานธุรการ
02063 -
21 เมษายน 2564
ขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ในจังหวัดภูมิลำเนา นางสาวณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02062 อว 0603.03.01(1)/199
23 เมษายน 2564
ขอส่งแผนปฏิบัติงาน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
02061 อว 0603.03.01(1)/198
23 เมษายน 2564
รายงานการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน งานธุรการ
02060 อว 0603.03.01(1)/197
23 เมษายน 2564
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานธุรการ
02059 อว 0603.03.05/055
22 เมษายน 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมสัมมนาในระบบออนไลน์ นางสาววราภรณ์ ยูงหนู หน่วยการเจ้าหน้าที่
02058 อง 0603.03.02/-
22 เมษายน 2564
ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโท รูปแบบออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ใช้เวลาราชการ ตั้งแต่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02057 อว 0603.03.01(1)/051
22 เมษายน 2564
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
02056 นร 1013.3/27
5 เมษายน 2564
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน งานธุรการ
02055 อว 0603.04.01(1/ว 146
21 เมษายน 2564
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบและยืนยันการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานธุรการ
02054 นร 0702/ว77
31 มีนาคม 2564
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ งานนโยบายและแผน
02053
22 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ลงนาม นายกฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยวิจัย
02052
5 เมษายน 2564
ขออนุญาตลงเวลาการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ งานธุรการ
02051 อว 0603.03.01(4)/239
20 เมษายน 2564
ขอแจ้งแผนปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย และแจ้งตารางปฏิบัติงานประจำ หัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่
02050 ศธ 0292/ว.833
16 เมษายน 2564
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
02049 อว 0603.01.10/ว 0346
21 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หมายเลขติดต่อของ CITCOMS ช่วง Work From Home รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ
02048 -
21 เมษายน 2564
International Virtual Conference on Social Sciences, Education and Innovation 2021 (IVCoSEI 2021) - งานบริการการศึกษา
02047
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 16 เม.ย. 64 นางสาวจิรัชญา เปริญกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
02046 -
21 เมษายน 2564
ขอลากิจ 27-28 เม.ย. 64 ผศ.นพรัตน์ จันทร์โสภา หน่วยการเจ้าหน้าที่
02045 อว 0603.03.03/143
21 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศนียบัตร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก งานบริการการศึกษา
02044 อว 0603.03.01/049
21 เมษายน 2564
ขออนุมัติดำเนินการจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 แผ่น นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง งานการเงินและพัสดุ
02043 -
21 เมษายน 2564
ขอส่งแผนปฎิบัติงานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 19-30 เม.ย. 64 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02042 อว 0603.03.03/14
21 เมษายน 2564
ขออนุญาตเป็นวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร งานธุรการ
02041 พล 0014.3/ว.2691
16 เมษายน 2564
ปิดการเข้า-ออก "ถ้ำพระไทรงาม" ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
02040 พล 0018.1/ว.2715
16 เมษายน 2564
การจัดตั้งด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
02039 อว 0603.03.01(5)/081
21 เมษายน 2564
ขอส่งแนวทางการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
02038 อว 0603.03.01/048
21 เมษายน 2564
ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานการเงินและพัสดุ
02037 อว 0603.01.05/ว 76
21 เมษายน 2564
แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ฉบับ ผอ.กองกฎหมาย หน่วยการเจ้าหน้าที่
02036 -
21 เมษายน 2564
แจ้งไม่ได้ลงนามออนไลน์ 20 เม.ย. 64 ดร.ชนัญญา พวงทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
02035 -
20 เมษายน 2564
ขออนุญาตปฏิบัติงานจากที่บ้าน ณ ที่พำนักใน จ.ชัยภูมิ อ.ทินประภา กรดนิยมชัย งานธุรการ
02034 อว 0603.08/1254
19 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (อ.จิรวินท์ ทองเทวินทร์) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ งานบริการการศึกษา
02033 อว 0603.01.03(3)/ว1143
19 เมษายน 2564
ขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร ม.นเรศร ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
02032 อว 0603.01.13(2)/ว0840
8 เมษายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
02031 อว 0603.01.01(4)/0642
19 เมษายน 2564
ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 ผอ.กองกลาง งานวิจัยและบริการวิชาการ
02030 อว 0603.01.12/583
19 เมษายน 2564
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ม.นเรศวร ผอ.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ
02029 อว 0603.01.18(1)/ว159
20 เมษายน 2564
ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมในกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 1 รก.ผอ.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน
02028 2015/2564
21 เมษายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาบางส่วน กลับเข้าปฏิบัติงาน (นางสาวเพ็ญพิชญา) ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02027 -
19 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 8 เม.ย. 64 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02026
20 เมษายน 2564
ขออนุญาตลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ งานธุรการ
02025 -
21 เมษายน 2564
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบวันที่ 1 ส.ค. 63-31 ม.ค. 64 นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ งานบริการการศึกษา
02024 -
21 เมษายน 2564
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบวันที่ 1 ส.ค. 63-31 ม.ค. 64 นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์ งานบริการการศึกษา
02023 -
20 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 1 เม.ย. 64 ผศ.ดร.บารนี บุญทรง หน่วยการเจ้าหน้าที่
02022 -
20 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 16 เม.ย. 64 นางสาวกาญจนา สุกร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02021 -
20 เมษายน 2564
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 26-28 เม.ย. 64 นางสาวกาญจนา สุกร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02020 อว 0603.01.01(2)/ว 0315
16 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลผู้เหมาะสมได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ประธาน คกก.กลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02019 ศธ 0292/ว.821
9 เมษายน 2564
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยการเจ้าหน้าที่
02018 อว 0603.01.07(2)/ว1125
20 เมษายน 2564
ขอประชาสัมพันธ์การเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบเลื่อนเงินเดือนออนไลน์ SPO ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
02017 อว 69.4.1.1/ว217
31 มีนาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ
02016
20 เมษายน 2564
- งานธุรการ
02015
20 เมษายน 2564
- งานธุรการ
02014
19 เมษายน 2564
ขออนุญาตลากิจส่วนตัว 22 เม.ย.64 น.ส.กัญญา เกิดบึงพร้าว หน่วยการเจ้าหน้าที่
02013 ศธ 04290.20/255
8 เมษายน 2564
ขอเชิญเป็นวิทยากร นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย งานธุรการ
02012 อว 8205.02/297
7 เมษายน 2564
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร (ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ งานบริการการศึกษา
02011 อว 0603.22.04/1017
19 เมษายน 2564
ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ งานธุรการ
02010 อว 0603.01.01(2)/ว 0311
16 เมษายน 2564
ขอยกเลิกการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อธิการบดี งานธุรการ
02009 -
8 เมษายน 2564
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นางสาวอุษณา อารี งานวิจัยและบริการวิชาการ
02008
19 เมษายน 2564
ขอชี้แจงและส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดร.วราภรณ์ เชิดชู งานวิจัยและบริการวิชาการ
02007 -
19 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 8 เม.ย. 64 ผศ.ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา หน่วยการเจ้าหน้าที่
02006 อว 0603.0105/ว75
19 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวพรเพ็ญ อ่อนศรี รก.หัวหน้างานคดีและสิทธิประโยชน์ รก.ผอ.กองกฏหมาย งานธุรการ
02005
19 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือน มี.ค. -เม.ย. 64 นายประธาน สายคำ งานธุรการ
02004 กค 0433.4/ว 181
19 เมษายน 2021
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
02003 -
16 เมษายน 2564
ขอลากิจ 16-21 เม.ย. 64 Ms. Trinh Hai Van หน่วยการเจ้าหน้าที่
02002 -
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 19-20 ก.พ. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
02001 อว 0603.24/ว036
19 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02000 อว 0603.03.01(1)/
19 เมษายน 2564
ขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01999 อว 0603.01.07(2)/ว 1124
19 เมษายน 2564
เอกสารวาระนอกแฟ้มการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
01998 -
19 เมษายน 2564
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 26-28 เม.ย. 64 นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01997 -
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 16 เม.ย. 64 นางสาวอรกัญญา ราษฏร์ทองหลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01996 -
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 16 เม.ย. 64 นางสาวพจนีย์ สีเอี่ยม หน่วยการเจ้าหน้าที่
01995 -
19 เมษายน 2564
ขอลากิจ 20 เม.ย. 64 นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01994 อว 0603.13.01(4)/0335
9 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์จำนวนชั่วโมงสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาปลาย ของ ดร.อิศรา คงมี (เพิ่มเติม) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ งานบริการการศึกษา
01993 อว 0603.01.12/ว557
9 เมษายน 2564
ขอนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เดือน มี.ค. 64 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานการเงินและพัสดุ
01992 อนร 0906/ป396
8 เมษายน 2564
ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งานธุรการ
01991 นร 1101/ว.1989
16 เมษายน 3107
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานนโยบายและแผน
01990 อว 0603.02/ว1097
16 เมษายน 2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01989 อว 0208.2/ว2799
9 เมษายน 2564
การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ งานบริการการศึกษา
01988 อว 7202(3)/236
5 เมษายน 2564
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House และทุนส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรระดับ ป.โท ภาคปกติ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานบริการการศึกษา
01987 อว 0603.02/ว 1099
16 เมษายน 2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 หัวหน้างานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01986
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 9 เม.ย. 64 นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01985
19 เมษายน 2564
ขอลาป่วย 16 เม.ย. 64 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01984
19 เมษายน 2564
ขอรายงานผลการอบรมการเรียนออนไลน์ หลักสูตร การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ นายศุภวิช ปานมณี หน่วยการเจ้าหน้าที่
01983 อว 67.47/113
30 มีนาคม 2564
อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.กิตติธัช) ผอ.สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
01982
16 เมษายน 2564
งานธุรการ
01981
16 เมษายน 2564
- งานธุรการ
01980 อว 0603.03.01(1)/
16 เมษายน 2564
ข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคลากรขอโอนย้ายกลับต้นสังกัดเดิม และขอย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01979 พล 0017.2/ว.2655
11 เมษายน 2564
เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01978 พล 0032.006/ว.2606
9 เมษายน 2564
แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01977 พล 0018.1/ว.2659
11 เมษายน 2564
การจัดตั้งด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01976 ศศ 4200/290
8 เมษายน 2564
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ (อ.ศรีสุดา) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต งานธุรการ
01975 อว 0603.03.08/028
16 เมษายน 2564
ขอแจ้งข้อมูลรายชื่ออาจารย์และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ที่เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง งานธุรการ
01974
16 เมษายน 2564
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 20-23 เม.ย. 64 อ.วราภรณ์ ยูงหนู หน่วยการเจ้าหน้าที่
01973
16 เมษายน 2564
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 23 เม.ย. 64 นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01972
9 เมษายน 2564
ขออนุมัติไปราชการ 21-23 เม.ย. 64 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01971 อว 0613/612
1 เมษายน 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานธุรการ
01970 อว 0603.03.01(1)/186
16 เมษายน 2564
การเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01969 อว 0603.02/ว 1092
16 เมษายน 2564
ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยไม่มีกำหนด ดร.คณิดา นรัตถรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
01968 อว 0603.03.01(6)/225
16 เมษายน 2564
ขอส่งตารางการปฏิบัติงานและข้อตกลงการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย รก.หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01967 อว 0603.03.01(3)/035
16 เมษายน 2564
ขอส่งตารางการปฏิบัติงานและข้อตกลงการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย หัวหน้างานนโยบายและแผน หน่วยการเจ้าหน้าที่