สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 6745
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
03133 อว 0603.03.006/0104
13 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเปิดระบบการกรอกภาระงานฯ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
03132 อว 0603.02/ว2366
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
03131 อว 0603.02/ว0149
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
03130 อว 0603.07.01(4)/2677
11 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ งานบริการการศึกษา
03129 อว 0603.03.01/108
13 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานการเงินและพัสดุ
03128 อว 0603.01.15/1475
11 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
03127 สคช01.ว367/2563
6 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1 ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ งานวิจัยและบริการวิชาการ
03126 -
13 สิงหาคม 2563
ขอลาป่วย 11 ส.ค. 63 นายสมศักดิ์ ทองนอก หน่วยการเจ้าหน้าที่
03125 -
13 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 20 ส.ค. 63 นางวรรณภา แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03124 อว 0603.01.02(4)/0170
11 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 หน.งานกิจกรรมหัฒนานิสิต รก.ผอ.กองกิจการนิสิต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03123 -
13 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 13 ส.ค. 63 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03122 -
13 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 13 ส.ค. 63 อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03121 อว 0603.03.03/301
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติย้ายห้อง Conseling Room แลพขออนุมัติย้ายห้องพักอาจารย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หน่วยอาคารสถานที่
03120 -
11 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 17-18 ส.ค. 63 (ส่งคืน ไม่มีเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้สอน) Ms.Borum Lee หน่วยการเจ้าหน้าที่
03119 -
11 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 18-21 ส.ค. 63 (ส่งคืน ไม่มีเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้สอน) Ms.Miso yoon หน่วยการเจ้าหน้าที่
03118 -
11 สิงหาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 20-21 ส.ค. 63 (ส่งคืน ไม่มีเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้สอน) Ms.Mihoko Yamamoto หน่วยการเจ้าหน้าที่
03117 -
11 สิงหาคม 2563
รายงานผลการเดินทางไปราชการ วันที่ 16-18 ก.ค. 63 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ,ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03116 อว 0603.03.01/107
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
03115 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 12 ส.ค. 63 อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์,อ.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03114 -
11 สิงหาคม 2563
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางไปราชการ รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03113 อว 0603.01.13(2)/ว1744
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงก่ี Basic Research Fund งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
03112 อว 0603.05.04/207
10 สิงหาคม 2563
ยินดีให้บุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร (รศ.ดร.ทิพรัตน์) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ งานนโยบายและแผน
03111 อว 0603.09/2028
11 สิงหาคม 2563
ยินดีให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ดร.ศลิษา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานนโยบายและแผน
03110 อว 0603.07.01/ว2675
11 สิงหาคม 2563
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ งานนโยบายและแผน
03109 อว 0603.12.01/067
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ
03108 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเปิดระบบเลือกผู้ประเมินย้อนหลัง อ.วรชาติ กิจเรณู หน่วยการเจ้าหน้าที่
03107 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ส่งคืน เอกสารไม่ครบ) อ.อุบลวรรณ โตอวยพร งานการเงินและพัสดุ
03106 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 26-28 ส.ค. 63 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03105 -
11 สิงหาคม 2563
รายงานผลการเดินทางไปราชการ วันที่ 21-23 ก.ค. 63 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03104 อว 0603.01.01(1)/714
7 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณ อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03103 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 18-23 ส.ค. 63 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03102 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติกลับจากลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ อ.วรชาติ กิจเรณู หน่วยการเจ้าหน้าที่
03101 อว 0225.3/ว 35
29 กรกฏาคม 2563
รับสมัครทุน จำนวน 2 โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03100 -
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 13-14 ส.ค. 63 ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03099 อว 64.18.021/0173/2563
10 สิงหาคม 2563
ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดช่วยงานไหว้ครูฯ (ดร.ภูริตา) รศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ งานธุรการ
03098 อว 0603.01.09(2)/ว171
10 สิงหาคม 2563
ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ผอ.กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน
03097 -
11 สิงหาคม 2563
แจ้งขอระงับการรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป - งานบริการการศึกษา
03096 อว 0603.01.01(1)/ว 0718 0603.01.01(1)/ว 0718
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 15/2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
03095 -
10 สิงหาคม 2563
รายงานผลการเข้าร่วมอบรม Online วันที่ 21-23 ก.ค. 63 ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
03094 -
10 สิงหาคม 2563
รายงานผลการเข้าร่วมอบรม Online วันที่ 29-31 ก.ค. 63 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03093 -
11 สิงหาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 28 ส.ค. 63 นายพลวัฒน์ พูลทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03092 -
11 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์ นายมาโนช แตงตุ้ม งานธุรการ
03091 อว 0603.03.01/106
11 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติจัดทำตรายาง จำนวน 2 อัน นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ งานการเงินและพัสดุ
03090 อว 0603.01.11(3)/ว0128
10 สิงหาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบ CEPT ไม่ผ่าน ครั้งที่ 4/2563 ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03089 อว 0603.01.01(2)/0651
10 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อธิการบดี งานธุรการ
03088 อว 0603.03.01(1)/339
10 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานนโยบายและแผน
03087 -
10 สิงหาคม 2563
ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03086 -
10 สิงหาคม 2563
ขอส่งรายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 นายมาโนช แตงตุ้ม งานธุรการ
03085 -
10 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา วันที่ 12 ส.ค. 63 นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
03084 -
10 สิงหาคม 2563
ขอลาป่วย 5-8 ส.ค. 63 ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
03083 -
10 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 21-23 ส.ค. 63 รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03082 อว 0603.01.13(3)/ว2165
6 สิงหาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากมุมมองปัจจุบันสู่อนาคต" อธิการบดี งานวิจัยและบริการวิชาการ
03081 อว 0645.2/651
20 กรกฏาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา งานวิจัยและบริการวิชาการ
03080 อว 0225.4/ว 37
5 สิงหาคม 2563
ทุนการศึกษาประเทศโมร็อกโก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03079 อว 0603.01.07(2)/ว1193
10 สิงหาคม 2563
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2563 ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
03078 อว 0603.01.10/ว 0690
10 สิงหาคม 2563
ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำ เดือน ส.ค. 63 รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยสารสนเทศ
03077 -
10 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 14 ส.ค. 63 นายมาโนช แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03076 -
10 สิงหาคม 2563
ขอลาป่วย 7 ส.ค. 63 นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03075 3895/2563
10 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผศ.ดร.ธรรศ) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03074 -
10 สิงหาคม 2563
ขอรายงานผลการศึกษา ป.เอก ภาคเรียนที่ 2/2562 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03073 -
10 สิงหาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03072 -
10 สิงหาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 7 ส.ค. 63 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03071 -
7 สิงหาคม 2563
ขอส่งผลสรุปการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ งานธุรการ
03070 อว 0603.01.12/ว1081
6 สิงหาคม 2563
ขอนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เดือน ก.ค. 63 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานการเงินและพัสดุ
03069 -
7 สิงหาคม 2563
ขอลาป่วย 5 ส.ค. 63 นางพิมพ์พร สีสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03068 อว 0603.24/ว 40
7 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุน ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03067 อว 0603.01.07(2)/4537
17 กรกฏาคม 2563
รายงานผลการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรา พนง.มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) หน.งานบริหารงานบุคคล รก.ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
03066 -
7 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเสนอรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินภาระงาน รอบที่ 2 ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
03065 อว 0603.01.07/2604
4 สิงหาคม 2563
ยินดีให้บุคลากรในสังกัดเป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร (รศ.ดร.ชัชวาลย์) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ งานนโยบายและแผน
03064 ช.พศ.027/2563
5 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีตักบาตร โครงการตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ประธานชมรมพุทธศาสน์ งานธุรการ
03063 อว 0603.01.03(2)/2302
5 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการการศึกษา
03062 อว 0603.03.01/105
7 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจ้างกั้นห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
03061 อว 0603.03.01(1)//104
7 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี จำนวน 1 งาน นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
03060 วธ 0603/874
3 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานธุรการ
03059 -
7 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเปิดระะบบเพื่อเสนอรายชื่อผู้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03058 -
7 สิงหาคม 2563
ขอเพิ่มชื่อผู้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ผศ.ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล หน่วยการเจ้าหน้าที่
03057 -
7 สิงหาคม 2563
Invitation - Online Short Program ?East Java Exploration (EJx) 2020? - งานบริการการศึกษา
03056 -
7 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ Invitation to Ubaya Online Summer Program 2020 - งานบริการการศึกษา
03055 อว 0603.06.01/ว 043
6 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ผอ.สำนักหอสมุด งานบริการการศึกษา
03054 อว 0603.01.07/ว0250
6 สิงหาคม 2563
ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพและร่วมทำบุญ ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
03053 อว 0603.01.04(1)/ว1344
6 สิงหาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมารเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานนโยบายและแผน
03052 อว 0603.20/1834
4 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การบูรณาการเพื่อการวิจัย BCG คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานวิจัยและบริการวิชาการ
03051 อว 0603.21.02/0194
30 กรกฏาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี ผศ.ดร.กันยตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หน.โครงการวิจัย งานวิจัยและบริการวิชาการ
03050 -
7 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเสนอรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินภาระงาน รอบที่ 2 ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน หน่วยการเจ้าหน้าที่
03049 อว 0603.03.08/059
6 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเปิดระบบเพื่อเสนอชื่อผู้ประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03048 -
5 สิงหาคม 2563
ขอลากิจ 10-14 ส.ค. 63 ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
03047 3894/2563
7 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03046 อว 0603.03.01(1)/
6 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 11-30 ก.ย. 63 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานการเงินและพัสดุ
03045 -
6 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดสรร้องปฏิบัติงานและขออนุมัติย้ายห้องปฏิบัติงาน (ส่งคืน) อ.สุนันทา เทศสุข หน่วยอาคารสถานที่
03044 อว 0603.02/2333
6 สิงหาคม 2563
กำนดการส่งผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำรับนิสิต ป.เอก (ครั้งที่ 1/2563) รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอว 0603.02/ว2333 งานบริการการศึกษา
03043 อว 0603.02/ว2324
6 สิงหาคม 2563
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2563 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
03042 อว 0603.01.03(1)/ว2316
6 สิงหาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
03041 อว 0603.01.03(1)/ว2315
6 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขา ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
03040 อว 0603.01.09(2)/ว166
6 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการจัดการความรู้ ม.นเรศวร ผอ.กองบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน
03039 -
6 สิงหาคม 2563
ขอแจ้งย้ายคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนิสิต นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานธุรการ
03038 พล 0017.2/ว5039
4 สิงหาคม 2563
การดำเนินการตามประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
03037 -
6 สิงหาคม 2563
รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันพุธที่ 29 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03036 -
6 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 11-23 ส.ค. 63 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
03035 อว 0603.03.01/103
6 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ นายมานพ แตงตุ้ม งานธุรการ
03034 อว 0603.03.01/102
6 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ