สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 4298
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
02026 อว 0603.03.03/212
28 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือ ถึง ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก งานธุรการ
02025 -
28 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด (COVID-19) อธิการบดี งานธุรการ
02024
27 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองอธิการบดี งานวิจัยและบริการวิชาการ
02023 อว 0603.06.01/ว 031
27 พฤษภาคม 2563
แจ้งเปิดให้บริการและแนวปฏิบัติการเข้าใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.สำนักหอสมุด งานบริการการศึกษา
02022 -
28 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 4 มิ.ย. 63 นายสมศักดิ์ ทองนอก หน่วยการเจ้าหน้าที่
02021 -
27 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต (เต็มเวลา) อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02020 -
27 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติจยายระยะเวลาการสาศึกษาต่อ ป.เอก ณ ประเทศจีน อ.ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02019 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ อ.ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02018 อว 0603.03.03/210
28 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแปลประวัติของโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นภาษาเกาหลี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หน่วยการเจ้าหน้าที่
02017 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
02016 อว 0603.01.07/ว0160
26 พฤษภาคม 2563
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีการศึกษา 2562 ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
02015 -
28 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาตอบรับนิสิต (นางสาวนันทนภัส จินตพิทักษ์สกุล) - งานบริการการศึกษา
02014 -
28 พฤษภาคม 2563
แจ้งยืนยันการเลื่อนปลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 2 ราย - งานบริการการศึกษา
02013 อว 0603.01.03(4)/ว1737
26 พฤษภาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
02012 อว 0603.01.07(2)/4365
27 พฤษภาคม 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
02011 อว 0603.01.01(4)/ว369
27 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
02010 -
28 พฤษภาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
02009 อว 0603.01.01(1)/ว 0530
27 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์นำเสนอแผนการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
02008 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) ครั้งที่ 1 อ.ธนัชพร ปริกัมศีล หน่วยการเจ้าหน้าที่
02007 -
27 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติตั้งรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติมพร้อมโอนหมวดเงิน นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานนโยบายและแผน
02006 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอรายงานผลการสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Franco-Thai อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02005 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ อ.ศโรชิน อาจหาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02004 -
27 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมและขออนุมัติค่าลงทะเบียนอบรมฯ ผศ.บุตรี สุขปาน งานการเงินและพัสดุ
02003 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 4-5 มิ.ย. 63 นางสาววิไลพร ชอบคุณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
02002 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอยกเลิกวันลากิจ 31 พ.ค. -2 มิ.ย. 63 ดร.จุฑามาศ บุญชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
02001 2513/2563
27 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นางสาวอชิรพจณิชา) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
02000 อว 0603.24/ว021
26 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมครวได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2563 ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01999 อว 0603.01.08(2)/2877
26 พฤษภาคม 2563
แนวทางการจัดซื้แจักจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผอ.กองคลัง งานธุรการ
01998 -
26 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 4-17 มิ.ย. 63 อ.วรา ชาญสินธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01997 -
27 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 29 พ.ค. 63 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01996 -
26 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 29 พ.ค. 63 นางสาวรัตนา สมบูรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01995 อว 0603.01.01(1)/ว 0524
25 พฤษภาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
01994 อว 0603.03.01(1)/
27 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเบิกค่าเครื่องดื่ม/ค่าอาหารว่าง นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานการเงินและพัสดุ
01993 อว 0603.01.07(1)/ว0292
25 พฤษภาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562 ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุ
01992 อว 0615/ว1874
18 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ผศ.จุไรรัตน์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานธุรการ
01991 -
26 พฤษภาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
01990 อว 0603.03.01/066
26 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานการเงินและพัสดุ
01989 อว 0603.01.03(2)/ว1716
25 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ งานบริการการศึกษา
01988 -
26 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 1-2 มิ.ย. 63 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01987 -
26 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผศ.จุไรรัตน์ โสภา งานธุรการ
01986 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอรายงานความก้าวหน้าการศึกษาต่อ ป.เอก อ.ณัฐวัฒน์ สิทธิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01985 -
26 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมและขออนุมัติค่าลงทะเบียนอบรมฯ อ.ประชากร ศรีสาคร งานการเงินและพัสดุ
01984 อว 0603.03.05/063
26 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมและขออนุมัติค่าลงทะเบียนอบรมฯ หัวหน้าภาควิชาดนตรี งานการเงินและพัสดุ
01983 อว 0603.03.03/205
25 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 2 ตู้ ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ งานการเงินและพัสดุ
01982 อว 0603.03.01(1)/211
26 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานนโยบายและแผน
01981 อว 0617.05/ว260
12 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ (ผศ.ดร.สุดสรวง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม งานธุรการ
01980 -
24 เมษายน 2563
แจ้งยอดค้างชำระงบประมาณ 2569 จันจิรา เสวิเศษ งานการเงินและพัสดุ
01979 อว 0603.01.15/ว 0928
25 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพมารดานายพีระ ทองแจ้ง ผอ.กองอาคารสถานที่ งานธุรการ
01978 อว 0603.01.03(2)/ว1722
25 พฤษภาคม 2563
ขอแจ้งการใช้แบบอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01977 อว 0603.13.01(4)/0332
19 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์จำนวนชั่วโมงสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาปลาย ของ อ.รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
01976 อว 0603.13.01(4)/ว337
25 พฤษภาคม 2563
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอน (ผศ.ดร.สุดสรวง) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
01975 -
26 พฤษภาคม 2563
ขอลาป่วย 25 พ.ค. 63 บ่าย นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
01974 อว 0603.01.12/ว0622
25 พฤษภาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รองอธิการบดี งานวิจัยและบริการวิชาการ
01973 อว 0603.01.02(3)/ว0964
22 พฤษภาคม 2563
แจ้งมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาแนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของยิสิต ชั้นปีที่ 1 หน.งานกิจกรรมหัฒนานิสิต รก.ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
01972 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 8-12 มิ.ย. 63 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
01971 อว 0603.03.06/058
25 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมและขออนุมัติค่าลงทะเบียนอบรมฯ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา งานการเงินและพัสดุ
01970 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 26 พ.ค. 63 นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01969 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 29 พ.ค. 63 นางสาวจิรัชญา เปริญกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01968 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 29 พ.ค. 63 นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
01967 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 29 พ.ค. 63 นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01966 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 26 พ.ค. 63 เช้า นายมาโนช แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
01965 -
25 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01964 พล 0017.2/ว.3283
15 พฤษภาคม 2563
แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01963 พล 0031/ว.3351
18 พฤษภาคม 2563
เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01962 สออ.63/ว 0091
13 พฤษภาคม 2563
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on "COVID-19: Global New Reality" (AOWC-2020) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานธุรการ
01961 อว 0603.01.01(2)/0381
21 พฤษภาคม 2563
ขอรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนงานอุดมศึกษา รองอธิการบดี งานธุรการ
01960 อว 0221.1/ว.113
19 พฤษภาคม 2563
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานธุรการ
01959 พล 0017.3/ว.3431
21 พฤษภาคม 2563
การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตามอัตราที่กำหนดก่อนเริ่มการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01958 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01957 -
25 พฤษภาคม 2563
ขอยกเลิกการรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
01956 อว 0603.03.01/065
25 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแผ่นอะคริลิค จำนวน 2 แผ่น นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
01955 2461/2563
25 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (อ.คณิตา) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
01954 อว 0603.01.07(2)/4350
21 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01953 -
25 พฤษภาคม 2563
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรฯ (ถอนเรื่อง) ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม งานการเงินและพัสดุ
01952 -
25 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานบริการการศึกษา
01951 อว 0603.02/ว1353
18 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการทุนการศึกษา (ค่าครองชีพ) สำหรับนิสิตระดับ ป.เอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01950 อว 0603.01.09(2)/ว101
20 พฤษภาคม 2563
ขอสำรวจข้อมูลการขอยกเว้นการประเมินระดับหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ไม่มีผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 รองอธิการบดี งานนโยบายและแผน
01949 สธ 1103.15/512
21 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษ (ดร.ภาคภูมิ) ผอ.วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช ภาควิชาภาษาไทย
01948 อว 0603.01.15(2)/ว 1422
22 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านอาคาร ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
01947 02482/2563
25 พฤษภาคม 2563
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02482/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.2564-2573) อธิการบดี งานธุรการ
01946 อว 0603.01.01(4)/ว 346
22 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของส่วนงาน(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์) ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01945 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอลาป่วย นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01944 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ นายศิวัสว์ สุรกิจบวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01943 อว0603.01.14(2)/ว0398
22 พฤษภาคม 2563
ขอแจ้งเปิดให้บริการปกติของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ
01942 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การสินค้า องค์การสินค้ากระทรวงพาณิชย์ งานธุรการ
01941 อว0603.17/ว525
22 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานธุรการ
01940 00
22 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
01939 อว0603.01.04(2)/ว0896
22 พฤษภาคม 2563
ขอความอนเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ.2563 รอบ6เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1ตค62-31มีค63 รองอธิการบดี งานนโยบายและแผน
01938 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพและร่วมทำบุญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ งานธุรการ
01937 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวอำไพพัชญ์ จิราพงษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01936 00
22 พฤษภาคม 2563
ขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ นางสาวอำไพพัชญ์ จิราพงษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01935 พล 0017.2/ว.3421
21 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01934 -
21 พฤษภาคม 2563
ส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 219 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด (COVID-19) อธิการบดี งานธุรการ
01933 อว 0603.17/ว520
21 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมทำบุญงานศพบิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานธุรการ
01932 -
21 พฤษภาคม 2563
ขอลากิจ 14-19 พ.ค. 63 นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01931 -
20 พฤษภาคม 2563
ขอชี้แจงการไม่ลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01930 -
21 พฤษภาคม 2563
แจ้งการจัดประชุม Going Global 2020 : Social Distancing Edition - งานบริการการศึกษา
01929 067/2563
21 พฤษภาคม 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาโทดำเนินการทำวิจัย (นางบุษยมาส นวนงาม) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01928 อว0603.01.03(1)/ว1693
21 พฤษภาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุม รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานธุรการ
01927 ณท ปข.6(65000)/0367
21 พฤษภาคม 2563
ขอแจ้งกำหนดการเปิดการให้บริการและย้ายสถานที่ทำการเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าไปรษณีย์ไทยจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ