สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 7613
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
03487 อว 0603.02/ว2091
16 กรกฏาคม 2564
ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ การนำเสนอแบบปากเปล่า (รศ.ดร.วัฒนา) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานธุรการ
03486 อว 0603.03.03/235
23 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษาเกาหลี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก งานธุรการ
03485 อว 0603.01.05/143
20 กรกฏาคม 2564
แจ้งเวียนระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ฉบับ ผอ.กองกฎหมาย งานธุรการ
03484 อว 0603.01.01(3)/ว0272
16 กรกฏาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร งานธุรการ
03483 อว 0603.01.01(2)/ว0428
20 กรกฏาคม 2564
ขอแจ้งเวียนบันทึกการประชุมหารือข้อราชการ เชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มิ.ย 64 ผอ.กองกลาง งานธุรการ
03482 -
23 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนวัตกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ งานนโยบายและแผน
03481
23 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่องานแปลตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03480 อว 0603.24/084
22 กรกฏาคม 2564
ขอแจ้งผลการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03479 -
23 กรกฏาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03478 -
23 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด งานวิจัยและบริการวิชาการ
03477 อว0603.01.13(2)/ว1595
21 กรกฏาคม 2564
เวียนแจ้งแบบแบบยืนยันการร่วมสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
03476
23 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 20 ก.ค. 64 ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร งานธุรการ
03475 -
19 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 13 ก.ค. 64 ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง งานธุรการ
03474 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 19 ก.ค. 64 ดร.วราภรณ์ เชิดชู งานธุรการ
03473 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 16 ก.ค. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด งานธุรการ
03472
21 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 16 ก.ค. 64 Ms.Junghee Kim งานธุรการ
03471 -
15 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 14 ก.ค. 64 อ.ทินประภา กรดนิยมชัย งานธุรการ
03470 -
19 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 12-13 ก.ค. 64 อ.ธนัชพร ปริกัมศีล งานธุรการ
03469
23 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 5 ก.ค. 64 Ms. Trinh Hai Van งานธุรการ
03468 -
21 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 24 มิ.ย. 64 Ms.Junghee Kim งานธุรการ
03467 -
22 กรกฏาคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 2,4,23,29 มิ.ย. 64 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ งานธุรการ
03466 อว 0603.03.03/233
23 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเป็นผู้บรรยายพิเศษ อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร งานธุรการ
03465 อว 0603.03.01(1)/374
23 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม 22 ก.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานการเงินและพัสดุ
03464 อว 0603.01.01(4)/ว1030
22 กรกฏาคม 2564
ขอเรียนเชิญประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2564 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
03463 อว 0603.01.01(5)/ว119
22 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสภาอาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03462 อว 0603.01
21 กรกฏาคม 2564
ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันหยุดราชการ วันที่ 24-26-28 ก.ค. 64 ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
03461 -
23 กรกฏาคม 2564
ขอลากิจ 23 ก.ค. 64 นางสาวศวัสมน ยาคล้าย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03460
22 กรกฏาคม 2564
ขอส่งภาระงานเพิ่มเติม ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03459 อว 8110/1101
29 มิถุนายน 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ภาควิชาภาษาตะวันออก
03458 พล 0032.011/ว.4784
13 กรกฏาคม 2564
ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24/2564 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
03457 พล 0018.1/ว.5085
20 กรกฏาคม 2564
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
03456 นร 1019.2/28
16 กรกฏาคม 2564
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน รองเลขาธิการ ก.พ. งานธุรการ
03455
22 กรกฏาคม 2564
ขอเพิ่มเติมหลักฐานภาระงานรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น หน่วยการเจ้าหน้าที่
03454
22 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 19.00-21.00 น. อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น หน่วยการเจ้าหน้าที่
03453 อว 0603.03.03/232
22 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยาย หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก งานบริการการศึกษา
03452 -
22 กรกฏาคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 15 มิ.ย. 64 Ms.Mihoko Yamamoto หน่วยการเจ้าหน้าที่
03451
22 กรกฏาคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 17 ก.ค. 64 Ms.Mihoko Yamamoto หน่วยการเจ้าหน้าที่
03450
22 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ วันที่ 29 ก.ค. 64 ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03449
22 กรกฏาคม 2564
ขอส่งหลักฐานภาระงานเพิ่มเติมฯ ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03448 -
21 กรกฏาคม 2564
ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จากงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ อ.วรชาติ กิจเรณู งานวิจัยและบริการวิชาการ
03447 อว 0603.01.01(2)/ว 0425
19 กรกฏาคม 2564
ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จากงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ อธิการบดี งานวิจัยและบริการวิชาการ
03446
22 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มข้อมูลและตรวจสอบผลการประเมิน ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03445
22 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มหลักฐานและปรับคะแนน อ.ธนัฎฐา จันทร์เต็ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03444 -
22 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ ผศ.บุตรี สุขปาน หน่วยการเจ้าหน้าที่
03443 อว 0603.02/2102
19 กรกฏาคม 2564
ขอติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยและบริการวิชาการ
03442 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม งานวิจัยและบริการวิชาการ
03441 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย อ.วรชาติ กิจเรณู งานวิจัยและบริการวิชาการ
03440 อว 0204.6/8341
13 กรกฏาคม 2564
แจ้งหน้าที่พิจารณาเทียบคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03439 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มหลักฐานและปรับคะแนน อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03438 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติแก้ไขภาระงานและกรอกภาระงานเพิ่มเติม ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03437 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติแก้ไขภาระงานและกรอกภาระงานเพิ่มเติม ดร.พรหมพิสิฐ พันธุ์จันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03436 อว 0603.20.01(5)/1358
14 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03435 อว 0603.03.01(1)/327
21 กรกฏาคม 2564
คำสั่งกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ กองกฎหมาย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03434 อว 0603.01.04(1)/ว1087
15 กรกฏาคม 2564
การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบลงทุน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานนโยบายและแผน
03433
21 กรกฏาคม 2564
Abstract Submission Extension: 29th July 2021 - งานบริการการศึกษา
03432 อว 0603.01/ว2128
20 กรกฏาคม 2564
แจ้งคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ NU Writing Proficiencty Testประจำเดือน มิ.ย. 64 ดร.คณิดา นรัตถรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
03431 อว 0603.01.03(2)/ว1977
19 กรกฏาคม 2564
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 (แบบออนไลน์) รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี งานบริการการศึกษา
03430
21 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลคะแนนการประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03429 -
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนการอบรมฯ วันที่ 18-19 ส.ค. 64 ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ งานการเงินและพัสดุ
03428 อว 0603.03.06/061
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์ วันที่ 19-20 ก.ค. 64 ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา งานการเงินและพัสดุ
03427 -
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมออนไลน์และขออนุมัติค่าลงทะเบียน วันที่ 18 ส.ค. 64-6 ต.ค. 64 (วันพุธ และวันศุกร์) ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ งานการเงินและพัสดุ
03426 อว 0603.01.08(1)/ว 3211
20 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
03425 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอลาป่วย 14 ก.ค. 64 บ่าย-15 ก.ค. 64 นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03424
20 กรกฏาคม 2564
ขอลาป่วย 12 ก.ค. 64 นายคณาวุฒิ หริรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03423 อว 0603.03.06/060
21 กรกฏาคม 3107
เสนอชื่อคณาจารย์ประจำที่เหมาะสมทำหน้าที่กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03422
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03421 อว.7700/08787
12 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานวิจัยและบริการวิชาการ
03420 อว 0603.01.13(4)/1319
19 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?ออกแบบโมเดลวิจัยด้วย Technology Evaluation Canvas? (14-15 ส.ค. 64) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
03419
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าอบรมออนไลน์ วันที่ 3 ,7,10 ส.ค. 64 ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03418
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 7 ส.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03417 -
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมข้อมูลและตรวจสอบผลการประเมิน ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
03416
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ ดร.จิตติมา นาคีเภท หน่วยการเจ้าหน้าที่
03415
21 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ อ.วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน งานบริการการศึกษา
03414 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอลาป่วย 16 ก.ค. 64 นางอัจวรรณ จันทร์ขาว หน่วยการเจ้าหน้าที่
03413 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอลาป่วย 19 ก.ค. 64 นางอัจวรรณ จันทร์ขาว หน่วยการเจ้าหน้าที่
03412
20 กรกฏาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 27-30 ก.ค. 64 ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03411 อ.มน.ว000/2564
19 กรกฏาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การโหวตเสื้อโปโลสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 อุปนายกฝ่ายบริหารองค์การนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
03410 อว 0603.12.01(3)/ว401
20 กรกฏาคม 2564
ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ งานนโยบายและแผน
03409 อว 0603.01.01(5)/ว113
20 กรกฏาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการฯ และขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ผอ.สำนักงานอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03408 -
20 กรกฏาคม 2564
ขอทบทวนการคิดคะแนนส่วนภาระงานสอนในการประเมินภาระงานสายวิชาการ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03407 -
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการกำหนดภาระงาน ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03406
20 กรกฏาคม 2564
ขอกรอกภาระงานเพิ่มเติม รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03405
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติปรับแก้ไขคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ดร.หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03404 -
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อกรอกภาระงานในระบบ อ.ทินประภา กรดนิยมชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03403
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติปรับคะแนนและเพิ่มหลักฐานในส่วนการบริการวิชาการประเภทโครงการ ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03402
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติไปราชการ 22-27 ก.ค. 64 รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03401
20 กรกฏาคม 2564
- งานธุรการ
03400
20 กรกฏาคม 2564
- งานธุรการ
03399 อว 0603.03.08/056
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03398 อว 0603.03.08/055
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ ของ ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03397
20 กรกฏาคม 2564
ขอลากิจ 22 ก.ค. 64 นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03396
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ อ.พุธิตา สิงหเดช หน่วยการเจ้าหน้าที่
03395
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลในระบบ อ.พัฒน์ วัฒนสินธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03394
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานข้อมูลในระบบ ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
03393
20 กรกฏาคม 2564
ขอเข้าระบบประเมินภาระงาน เพื่อเพิ่มเติมภาระงานและเพิ่มเอกสารแนบเพื่อประเมินภาระงาน ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03392
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเข้าปรับแก้ไขและเพิ่มเติมหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ อ.อิสริยาภรณ์ ทองทับ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03391
20 กรกฏาคม 2564
ขอเข้าระบบประเมินภาระงาน เพื่อเพิ่มเติมภาระงานและเพิ่มเอกสารแนบเพื่อประเมินภาระงาน ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
03390
19 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติชี้แจงเรื่องการไม่ลงชื่อปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03389 -
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ฯ ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด หน่วยการเจ้าหน้าที่
03388
20 กรกฏาคม 2564
ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานออนไลน์ อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่