สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 470
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
00215 -
15 มกราคม 2564
ขออนุมัติไปราชการ และขออนุมัติปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย 22 ม.ค. -31 มี.ค. 64 อ.ณัฐวัฒน์ สิทธิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00214
15 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการขาดการลงนามฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 14 ม.ค. 64 อ.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00213
15 มกราคม 2564
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 15 ม.ค. 64 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00212
15 มกราคม 2564
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 14 ม.ค. 64 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00211
14 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ วันที่ 8 ม.ค. 64 ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
00210 อว 0603.21.01(3)/ว0034
12 มกราคม 2564
ขอมอบวารสารคณะสังคมศาสตร์ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
00209 อว0226.5/402
8 มกราคม 2564
การเปลี่ยนหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนกรณี นางสาวสิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
00208
15 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 14 ม.ค. 64 นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00207
15 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 11 ม.ค. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
00206
15 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 14 ม.ค. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
00205 อว 0603.01.14(2)/ว0016
13 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ประธานกรรมการบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ งานธุรการ
00204
14 มกราคม 2564
ขออนุญาตถ่ายทำรายการลุยไม่รู้โรย Super Active ประสาน อิงคนันท์ หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
00203 อว 0603.01.10/ว 0063
15 มกราคม 2564
ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนมกราคม 2564 รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยสารสนเทศ
00202 อว 0603.01.01(2)/0005
7 มกราคม 2564
บันทึกการประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 ธ.ค.63 ผอ.กองกลาง งานธุรการ
00201 อว 0603.01.02(3)/ว0111
14 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
00200
15 มกราคม 2564
ขอลากิจ 18 ม.ค. 64 บ่าย อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00199 -
15 มกราคม 2564
ขอลากิจ 20 ม.ค. 64 เวลา 15.00 น. อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00198
14 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขออนุมัติใช้ห้องประชุมและขอความอนุเคราะห์จัดทำระบบประชุมออนไลน์ฯ ผศ.ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล งานบริการการศึกษา
00197 -
14 มกราคม 2564
ขออนุมัติไปราชการ 21-23 ม.ค. 64 ดร.วศินรัฐ นวลศิริ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00196 พล 0017.2/ว.297
13 มกราคม 2564
ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00195 พล 0017.2/ว.223
11 มกราคม 2564
การดำเนินการตามประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00194 วธ 0308/ว.81
8 มกราคม 2564
ขอเลื่อนการจัดอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมศาสนา ภาควิชาภาษาไทย
00193 พว 0005.1/295
12 มกราคม 2564
ขอตัว นายณัฐวัฒน์ สิทธิ ถวายงาน 22 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ภาควิชาศิลปะการแสดง
00192 อว 0603.03.03/015
14 มกราคม 2564
ขอกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอาจารยฺ์ประจหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หน่วยการเจ้าหน้าที่
00191 อว 0603.05.01(4)/0016
14 มกราคม 2564
ขอส่งข้อมูลการเปิดรายวิชาคณะมนุษยศาสตร๋์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ งานบริการการศึกษา
00190 -
14 มกราคม 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก (นางภัทรลักษณ์) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00189
14 มกราคม 2564
ขออนุมัติไปราชการ ทุกวันเสาร์ วันที่ 16 ม.ค. 64-15 พ.ค. 64 อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
00188 อว 0603.01.02(1)/0044
8 มกราคม 2564
ขออนุมัติเบิกเงิน ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานการเงินและพัสดุ
00187 อว 0603.01.01(4)/074
12 มกราคม 2564
แจ้งสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฯ ศ(พิเศษ).ดร.กาญจนา เงารังษี คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฯ งานนโยบายและแผน
00186 ทส 0805/ว.128
6 มกราคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยอาคารสถานที่
00185 อต 52006.06/4
6 มกราคม 2564
ส่งใบตอบรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดไ่ล้อม งานบริการการศึกษา
00184 อว 0603.01.11(1)/0008
13 มกราคม 2564
ขอขอบคุณ ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
00183 อว 0603.21.05/0006
12 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาคณะมนุษยศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 หน่วยกิต ปีการศึกษา ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ หน.ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งานบริการการศึกษา
00182 อว 0603.02/ว0121
13 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 3) ดร.คณิดา นรัตถรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00181 อว 0603.01.10/ว 0035
13 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องการเรียนการสอน Online รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษา
00180 อว 0603.01.03(1)/ว96
13 มกราคม 2564
แจ้งกำหนดการเปิดระบบการจัดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
00179 -
13 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 12 ม.ค. 64 นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
00178 -
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติไปราชการเพื่อบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00177 ศธ 04269.01/1
8 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคลากนเป็นวิทยากร ( ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่) ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี งานธุรการ
00176 อว 0603.02/ว0110
12 มกราคม 2564
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2563 ดร.คณิดา นรัตถรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00175 อว 0603.01.01(4)/ว 078
12 มกราคม 2564
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00174 -
12 มกราคม 2564
ขอรายงานผลการเรียน รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00173
13 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการลืมลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ 12 ม.ค. 64 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
00172 อว 0603.03.08/003
13 มกราคม 2564
รายงานเหตุการณ์กรณีนิสิตเข้ารวมกลุ่มชุมนุมทำกิจกรรม หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
00171 -
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
00170 อว 0603.16.01(1)/ว 0169
11 มกราคม 2564
ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
00169 นร 0214.01/ว.34
7 มกราคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต4 งานบริการการศึกษา
00168 อว 0603.01.01(4)/ว 068
11 มกราคม 2564
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
00167 อว 8393(11)2.1.2/ว1
5 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี ตอบแบบสอบถามออนไลน์ รก.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา
00166 อว 0603.04.01(3)/ว 004
12 มกราคม 2564
ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (รูปแบบ Online) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษา
00165 -
13 มกราคม 2564
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 12 มกราคม 2564 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00164 อว 0603.01.01(1)/ว 000
11 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำบุญบริจาค เพื่อสร้าง Training and Resource Centre ของ Bhutan Nuns Foundation ณ เมือง Tsalumaphay ประเทศภูฏาน อธิการบดี งานธุรการ
00163 -
13 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 4/2564) อธิการบดี งานธุรการ
00162 พล 0017.2/ว.207
10 มกราคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00161 -
12 มกราคม 2564
รายงานสถิติข้อมูลการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นายนพพร กำพร้า งานธุรการ
00160 อว 0603.01.14/ว0024
8 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก นางนิพัทธ์ เกษาพร ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ
00159 อว 0603.03.01/006
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
00158 อว 0603.03.01/007
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
00157
12 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 11 ม.ค. 64 นายนพพร กำพร้า หน่วยการเจ้าหน้าที่
00156
12 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 11 ม.ค. 64 นายธีรนัย รัตนภูมิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00155
12 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 6 ม.ค. 64 เช้า นายธีรนัย รัตนภูมิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00154
12 มกราคม 2564
ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร งานวิจัยและบริการวิชาการ
00153 -
11 มกราคม 2564
ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง งานวิจัยและบริการวิชาการ
00152 -
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ อ.คณิตา หอมทรัพย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
00151 อว 0603.01.11(1)/ว0003
11 มกราคม 2564
ขอแจ้งเตือนการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นายจักรกฤษณ์ เฟื่องปรางค์ ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
00150 อว 0603.02/ว0100
12 มกราคม 2564
กำหนดการส่งผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต ป.เอก ครั้งที่ 2/2563 ดร.คณิดา นรัตถรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00149 -
12 มกราคม 2564
ขออนุมัติปฏิบัติงานนอก ณ ที่พักอาศัย อ.ณัฐวัฒน์ สิทธิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00148
12 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 7 ม.ค. 64 ผศ.ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00147
12 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 24 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00146
12 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 7 ม.ค. 64 ผศ.ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00145
12 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 12 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00144
12 มกราคม 2564
ขอลากิจ 22 ม.ค. 64 ดร.วศินรัฐ นวลศิริ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00143 -
12 มกราคม 2564
ขอลากิจ 15 ม.ค. 64 ดร.วศินรัฐ นวลศิริ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00142 อว 0603.03.01(4)/003
12 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายหน่วยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากลืมลงนามในระบบฯ วันที่ 7 ม.ค. 64 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00141 อว 0233.1(3.14)/ว 1541
24 ธันวาคม 2563
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ .. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานธุรการ
00140 สคอ 017/2564
1 มกราคม 2564
ขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้แทนส่วนภูมิภาค (ผศ.ดร.จันทิมา) นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ งานธุรการ
00139 มกท/มท.0164/2563
21 ธันวาคม 2563
ขออนุญาตบุคลากรเป็นผู้บรรยายพิเศษ (อ.ศิวัสว์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ งานธุรการ
00138 -
12 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) อธิการบดี งานธุรการ
00137 ศธ 0292/ว.54
12 มกราคม 2564
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ขยายเพิ่มเติม) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00136 อว 0603.17/ว031
8 มกราคม 2564
เปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ งานธุรการ
00135
11 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงชื่อปฏิบัติงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 4-8 ม.ค. 2564 Mr.Cole M. Mayes งานธุรการ
00134 -
12 มกราคม 2564
ขอชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ วันที่ 7 ม.ค. 64 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ งานธุรการ
00133 ทปอ.64/ว0014
8 มกราคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5 ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
00132 พล 0017.2/ว.155
7 มกราคม 2564
ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ. 2564 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยอาคารสถานที่
00131 พล 0017.2/ว.154
7 มกราคม 2564
การดำเนินการขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยอาคารสถานที่
00130 อว7201/1539
25 ธันวาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
00129
12 มกราคม 2564
Ubaya Online Summer Program 2021 - Covid 19 Vaccine will be discussed - งานบริการการศึกษา
00128 ศธ 0305/ว.18151
29 ธันวาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ED?s Possible รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่
00127 -
12 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 8 ม.ค. 64 นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00126 -
12 มกราคม 2564
ขอลาป่วย 11 ม.ค. 64 นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00125 -
11 มกราคม 2564
ขอลากิจ 13 ม.ค. 64 นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00124
12 มกราคม 2564
ขอลากิจ 12 ม.ค. 64 บ่าย นางพิมพ์พร สีสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00123
12 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 3 ม.ค. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
00122 อว 7010/7960
24 ธันวาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 รก.อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานวิจัยและบริการวิชาการ
00121 อว 0603.03.01/005
11 มกราคม 2564
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ถังขยะแยกประเภท) นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
00120 อว 0603.03.01(1)/018
11 มกราคม 2564
ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานธุรการ
00119
11 มกราคม 2564
ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ผศ.บุตรี สุขปาน หน่วยการเจ้าหน้าที่
00118
11 มกราคม 2564
ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ผศ.พรชัย ผลนิโครธ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00117
11 มกราคม 2564
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 11 ม.ค. 64 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00116
11 มกราคม 2564
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 8 ม.ค. 64 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ