สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 11039
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
05018 อว 0603.01.01(2)/ว0562
8 ตุลาคม 2564
ขอเรียนเชิญประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานธุรการ
05017 อว 6501.14/2718
14 ตุลาคม 2564
ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยวิจัย
05016
18 ตุลาคม 2564
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยวิจัย
05015 อว 0603.01.18(1)/ว0441
18 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประสานงานหรือผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ผอ.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน
05014 -
18 ตุลาคม 2564
ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05013 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22-24 ต.ค. 64 ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง,ดร.วราภรณ์ เชิดชู งานการเงินและพัสดุ
05012 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 22-24 ต.ค. 64 ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง,ดร.วราภรณ์ เชิดชู งานการเงินและพัสดุ
05011
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15-19 พ.ย. 64 ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05010 -
18 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 15-19 พ.ย. 64 ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05009
15 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1-5 พ.ย. 64 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05008
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22-24 ต.ค. 64 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05007
18 ตุลาคม 2564
ขอลากิจ 21 ต.ค. 64 นายคณาวุฒิ หริรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05006 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19-21 ต.ค. 64 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05005 อว 0603.01.03(1)/ว2565
18 ตุลาคม 2564
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์ ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
05003
15 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 14 ต.ค. 64 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ งานธุรการ
05002
15 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ยืมสเตท เจ้าอาวาสวัดป่าอรุณชัย ประธานสำนักปฏิบัติที่พักสงฆ์ วัดป่าศรีสรรเพชญ์ (ธ) จ.พิษณุโลก ภาควิชาดนตรี
05001 อว 64.2.3.2/1055/2564
18 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมผลิตและสร้างสรรค์ซีรีย์สยามานุสสติ (อาจารย์ณัฐวัฒน์ ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ งานธุรการ
05000
18 ตุลาคม 2564
ขอลาป่วย 19-21 ต.ค. 64 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04999 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ วันที่ 25-30 ต.ค. 64 เวลา 16.00-17.00 น. อ.อิสริยาภรณ์ ทองทับ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04998
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25-26 ต.ค. 64 ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่
04997
18 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 25-26 ต.ค. 64 ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่
04996 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ วันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา หน่วยการเจ้าหน้าที่
04995 -
18 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ วันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. อ.อิสริยาภรณ์ ทองทับ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04994
15 ตุลาคม 2564
ขอลากิจต่างประเทศ 4-15 ธ.ค. 64 Ms.JiYoung Choi หน่วยการเจ้าหน้าที่
04993
18 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ วันที่ 22 พ.ย. -3 ธ.ค. 64 Ms.JiYoung Choi หน่วยการเจ้าหน้าที่
04992
18 ตุลาคม 2564
ขอลากิจต่างประเทศ 25 ต.ค. 64-21 พ.ย. 64 Ms.JiYoung Choi หน่วยการเจ้าหน้าที่
04991
18 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ต.ค. 64-28 ธ.ค. 64 Ms.JiYoung Choi หน่วยการเจ้าหน้าที่
04990 -
15 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 1-5 พ.ย. 64 อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
04989 -
15 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27-31 ต.ค. 64 อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
04988 -
15 ตุลาคม 2564
ขอลากิจ 27-31 ต.ค. 64 อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
04987 -
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 พ.ย. 64 เวลา 09.00-17.00 น. ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
04986 -
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ วันที่ 14 พ.ย. 64 เวลา 09.00-17.00 น. อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น หน่วยการเจ้าหน้าที่
04985
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 16.00-18.00 น. ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง หน่วยการเจ้าหน้าที่
04984
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 08.00-11.00 น. รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04983
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ดร.สายหยุด บัวทุม งานการเงินและพัสดุ
04982
15 ตุลาคม 2564
ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ดร.สายหยุด บัวทุม หน่วยวิจัย
04981 อว 0603.04.01(1)/ว 474
15 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ นาย ณรงค์ ศรีเรือง คณบดีคณะคณะวิทยาศาสตร์ งานธุรการ
04980 กค 0405.7/ว 150
30 กันยายน 2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
04979 กค 0405.7/ว 143
22 กันยายน 2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
04978 กค 0433.5/ว 940
20 กันยายน 2564
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
04977 อว 0603.01.04(2)/ว1647
14 ตุลาคม 2021
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพร้อมเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี งานนโยบายและแผน
04976 อว 0603.01.04(2)/ว1644
14 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี งานนโยบายและแผน
04975 ว 0603.01.02(1)/ว0606
14 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าหรรษา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-21ตุลาคม 2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
04974 กค 0405.7/ว 144
29 กันยายน 2564
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
04973 อว 0603.13.01(1)/0258
15 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวธารารัตน์ กิตติตระการ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ
04972 อว 0603.01.02(1)/884
4 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติโอนหมวดเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผอ.กองกิจการนิสิต งานนโยบายและแผน
04971 -
15 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 อ.วิจิตร คริเสถียร หน่วยวิจัย
04970 -
15 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 14.00-15.30 น. อ.ทินประภา กรดนิยมชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
04969
15 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21-24 ต.ค. 64 ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04968
15 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 25-27 ต.ค. 64 อ.ทินประภา กรดนิยมชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
04967 -
15 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25-27 ต.ค. 64 อ.ทินประภา กรดนิยมชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
04966 -
14 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22-24 ต.ค. 64 อ.รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
04965 อว 0603.01.02(4)/ว0142
14 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี2564 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผอ.กองกิจการนิสิต หน่วยการเจ้าหน้าที่
04964 อว 0603.06.01/ว 085
15 ตุลาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy" รก.ผอ.สำนักหอสมุด หน่วยการเจ้าหน้าที่
04963
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ International Conference on Governance and Corruption (online) 21-22 Oct 2021 - งานบริการการศึกษา
04962 -
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - งานบริการการศึกษา
04961 อว 0603.20/2146
15 ตุลาคม 2564
ผลการพิจารณาการรับนิสิตเข้ารับการฝึกงาน คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานบริการการศึกษา
04960 อว 6501.14/2718
14 ตุลาคม 2564
ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยฯ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยวิจัย
04959 ิอว 0603.02/ว2979
12 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยวิจัย
04958 05589/2564
15 ตุลาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ป.ตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี งานบริการการศึกษา
04957 -
14 ตุลาคม 2564
ขอเข้าร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์ วันที่ 17 ต.ค. 64 เวลา 14.00-19.00 น. ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04956 อว 0603.01.07(5)/ว0122
8 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ นายอารมย์ จีนน้อย ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
04955
14 ตุลาคม 2564
ขอลาป่วย 12 ต.ค. 64 นายประธาน สายคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04954
11 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 1 ต.ค. 64 Ms.Junghee Kim งานธุรการ
04953
8 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 6 ต.ค. 64 Mr.Jun Mutsubara งานธุรการ
04952
12 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 1 ต.ค. 64 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ งานธุรการ
04951
11 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 29 ก.ย. 64 Mr. Hiroaki Miyazaki งานธุรการ
04950
11 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 29 ก.ย. 64 Ms.Junghee Kim งานธุรการ
04949
11 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 28 ก.ย. 64 Ms.Junghee Kim งานธุรการ
04948
14 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 1,6,8,22,23,24,27,28 ก.ย. 64 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ งานธุรการ
04947
8 ตุลาคม 2564
ขอชี้แจงการไม่ลงนามปฏิบัติราชการออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 Ms. Mihoko Yamamoto งานธุรการ
04946 -
14 ตุลาคม 2564
แจ้งการประชุม GAIN Learning Session - งานบริการการศึกษา
04945 ศธ 04322.16/552
8 ตุลาคม 2564
ส่งแบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผอ.โรงเรียนตะพานหิน งานบริการการศึกษา
04944 อว 0603.01.11(1)/ว 0264
12 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Dongseo University ประจำปี 2565 สาธารณรัฐเกาหลี นายจักรกฤษ์ เฟื่องปรางค์ ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
04943 มน.ว 108
14 ตุลาคม 2564
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประชุมวิชาการวิถีใหม่ นำไทยสู่สากล ประธานกรรมการการสหกรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04942 อว 0603.03.01(4)/948
12 ตุลาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2564 นางสุภาภรณ์ แสงอบ รก.หน.งานบริการการศึกษา งานธุรการ
04941 อว 0603.03.01/106
14 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ งานการเงินและพัสดุ
04940 อว0603.03.01/105
14 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติดำเนินการซ่อมรถตู้หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๖-๐๙๓ เข้าปะยางรถยนต์ จำนวน ๑ งาน นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานการเงินและพัสดุ
04939 อว 0603.03.01(1)/523
14 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการตวรจสุขภาพประจำปีของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ งานการเงินและพัสดุ
04938
14 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันที่ 16 ต.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.อัจฉรา อึ๊งตระกูล หน่วยการเจ้าหน้าที่
04937 อว 0603.01.12/ว1432
12 ตุลาคม 2564
การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดร.สมคิด คำแหง ผอ.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ งานการเงินและพัสดุ
04936 อว 0603.02/ว2985
12 ตุลาคม 2564
แจ้งคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Placement Test Online ประจำเดือน ก.ย. 64 รศ.ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
04935 -
12 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติดำเนินโครงการงบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน ดร.วรัญญา มอโท หน่วยวิจัย
04934 อว 6501.0701/3885
11 ตุลาคม 2564
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยฯ ครั้งที่ 15 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยวิจัย
04933 อว 78.35/3335
8 ตุลาคม 2564
การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยฯ ครั้งที่ 15 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยวิจัย
04932
12 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 26 ต.ค. 64-5 พ.ย. 64 ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04931
14 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ วันที่ 14 พ.ย. 64 เวลา 09.00-17.00 น. ดร.สุวรรณี ทองรอด หน่วยการเจ้าหน้าที่
04930
12 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมฟังการบรรยายและประชุมวิชาการ วันที่ 16 ต.ค. 64 เวลา 09.30-12.00 น. ดร.สุวรรณี ทองรอด หน่วยการเจ้าหน้าที่
04929 -
12 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ วันที่ 16 ต.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.วรัญญา มอโท หน่วยการเจ้าหน้าที่
04928 -
12 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 26 ต.ค. 64-5 พ.ย. 64 ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04927 -
12 ตุลาคม 2564
ขอลาป่วย 8 ต.ค. 64 บ่าย นางสาวอรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
04926 -
14 ตุลาคม 2564
ขอลาป่วย 12 ต.ค. 64 นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04925 -
14 ตุลาคม 2564
ขอลาพักผ่อน 25-26 ต.ค. 64 นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04924
14 ตุลาคม 2564
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 19-20 ต.ค. 64 นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04923 อว 0603.01.07(2)/0241
12 ตุลาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ราย นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร นายอารมย์ จีนน้อย ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
04922 -
4 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564 อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04921 สคฝท2.70/2564
4 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมประจำปี 2564 อุุปนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภาควิชาภาษาตะวันตก
04920 -
11 ตุลาคม 2564
ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
04919
8 ตุลาคม 2564
ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 ต.ค. 64-10 พ.ย. 64 และวันที่ 11-14 พ.ย. 64 ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
04918 -
12 ตุลาคม 2564
ขออนุมัติเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ วันที่ 16 ต.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ หน่วยการเจ้าหน้าที่