สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 3408
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
01508 อว.0603.01.08(4)/2256
25 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของนายจ้างและผุ้ประกันตน รุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์ ผอ.กองคลัง หน่วยการเงิน
01507 อว 0603.01.08(1)/ว 2294
30 มีนาคม 2563
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวดพระอภิธรรม และเป็นเกียรติร่วมในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ น.ส.ปริศนา ดวงศรี ผอ.กองคลัง งานธุรการ
01506 อว.0603.01.07(2)/1091
27 มีนาคม 2020
ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ 1 เม.ย.63 (คำสั่ง 1604, 1605, 1606, 1607) หน่วยการเจ้าหน้าที่
01505 -
30 มีนาคม 2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1205/2563 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เงินรายได้) ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01504 -
30 มีนาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการเพื่อถวายงาน ณ วังศุโขทัย 1-30 เม.ย.63 นายณัฐวัฒน์ สิทธิ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01503 อว0603.02/0929
24 มีนาคม 2563
ขออนุมัติให้กองคลังเปิดช่องทางให้นิสิตสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์เข้าบัญชีแบบไลน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01502 อว.0503.03.03/
24 มีนาคม 2563
ขออนุมัตินำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาสัย นายศิวัสว์ สุรกิจบวร หน่วยสารสนเทศ
01501 อว 0603.03.01(6)/159
24 มีนาคม 2563
แจ้งแผนปฏิบัติบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย รก.หน.งานวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01500 -
24 มีนาคม 2563
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรงานนโยบายและแผน หัวหน้างานนโยบายและแผน หน่วยการเจ้าหน้าที่
01499 อว 0603.03.01(2)/26
24 มีนาคม 2563
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรงานนโยบายและแผน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01498 -
24 มีนาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 6-10 เม.ย. 63 อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01497 -
24 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 30 มี.ค. 63-3 เม.ย. 63 อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01496 -
24 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลากิจ 24 มี.ค. 63 อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01495 -
24 มีนาคม 2563
ขกยกเลิกวันลาพักผ่อน วันที่ 7 เม.ย. 63 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01494 -
24 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 26 มี.ค. 63 นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01493 อว 0603.03.01(4)/221
24 มีนาคม 2563
แจ้งแผนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย และแจ้งตารางปฏิบัติงานประจำ ส่วนานบริการการศึกษา รก.หัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่
01492 -
24 มีนาคม 2563
ขอส่งเอกสารคำสอนฉบับแก้ไขตามคำแนะนำคณะอนุกรรมการประเมินการสอน ผศ.ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01491 -
24 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 27 มี.ค. 63 ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01490 อว 0603.01.03(2)/1211
23 มีนาคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECo รอบ 2 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01489 -
24 มีนาคม 2563
ขออนุมัติสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Franco-thai อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01488 อว 0603.01.03(1)/1204
23 มีนาคม 2563
การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักเรียน/บุคลากร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ ป.ตรี ระบบ TCAS ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01487 อว 0603.01.05(1)/ว341
23 มีนาคม 2563
ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์ งานบริการการศึกษา
01486 -
24 มีนาคม 2563
ขอลาป่วย 23 มี.ค. 63 นางสาววิมลมาศ พจมานทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01485 อว 0603.01.02(2)/0442
19 มีนาคม 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ผอ.กองกิจการนิสิต หน่วยการเจ้าหน้าที่
01484 -
23 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 30-31 มี.ค. 63 นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01483 -
24 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 25-26 มี.ค. 63 นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01482 อว 0231/ว761
16 มีนาคม 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ไม่ปกติ ตาามาตรกาารและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานบริการการศึกษา
01481 อว 0603.01.05(1)/340
23 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ทำการ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Dis ผอ.กองกฎหมาย งานธุรการ
01480 อว 0603.03.01/039
23 มีนาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานการเงินและพัสดุ
01479 -
23 มีนาคม 2563
รายงานการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ งานธุรการ
01478 อว 0603.01.03(1)/ว1200
23 มีนาคม 2563
การจัดสรรห้องเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01477 1509/2563
23 มีนาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
01476 -
23 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลากิจ 24 มี.ค. 63 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01475 -
23 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนต่างประเทศ 17 เม.ย. 63-3 พ.ค. 63 ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่
01474 -
23 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนต่างประเทศ 30 มี.ค. 63-1 เม.ย. 63 ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว หน่วยการเจ้าหน้าที่
01473 อว 0603.01.01(1)/0321
20 มีนาคม 2563
ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01472 อว 0603.03.07/051
19 มีนาคม 2563
ขออนุมัติคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย หน่วยการเจ้าหน้าที่
01471 อว 0603.05.04/0114
6 มีนาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ งานธุรการ
01470 อว 0603.01.13(2)/ว0607
16 มีนาคม 2563
เร่งรัดการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.วิจิตร) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01469 อว 0603.01.13(2)/ว0607
16 มีนาคม 2563
เร่งรัดการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดร.พิชญาภา) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01468 อว 0603.01.13(2)/ว0607
16 มีนาคม 2563
เร่งรัดการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผศ.ดร.ชวนพิศ) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01467 อว 0603.01.13(2)/ว0607
16 มีนาคม 2563
เร่งรัดการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ศิวัสว์) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01466 อว 0603.01.03(2)/ว1184
19 มีนาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01465 อว 0603.01.03(3)/ว1191
20 มีนาคม 2563
ขอแจ้งยกเลิกการประกวดนวัตกรรมการวิทยานิพนธ์นิสิต ป.ตรี ประจำปี 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01464 อว 0603.01.03(4)/ว1192
20 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกคำสั่งมหาิทยาลัยนเรศวร ที่ 00857/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01463 อว 0603.01.13(2)/ว0607
16 มีนาคม 2563
เร่งรัดปิดโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ฯ ปี 2560 (ดร.จิรานุวัฒน์) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01462 อว 0603.01.08(1)/2123
16 มีนาคม 2563
แจ้งเวียนการปรับปรุงใบนำส่งเงินจากระบบบัญชี 3 มิติ ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
01461 -
23 มีนาคม 2563
ขอลาป่วย 20 มี.ค. 63 นายมาโนช แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
01460 -
20 มีนาคม 2563
ขอรายงานผลมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการใช้ห้องประชุม HU 1307 ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ งานธุรการ
01459 อว 0603.03.01(3)/028
20 มีนาคม 2563
ขออนุมัติเบิกเงินสมทบพนักงานขับรถ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ งานการเงินและพัสดุ
01458 อว 0603.01.03(3)/ว1183
19 มีนาคม 2563
ขอแจ้งยกเลิกการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01457 อว 0603.01.03(1)/ว1190
20 มีนาคม 2563
การจัดสรรห้องเรียน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01456 พล 0017.3/ว.1930
18 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
01455 -
20 มีนาคม 2563
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการ เป็น 25-26 มิ.ย. 63 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ งานการเงินและพัสดุ
01454 -
13 มีนาคม 2563
ขอความอนุุเคราะห์ขอข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการ Emerging Myanmar Leader Program - งานบริการการศึกษา
01453 อว 0603.01.11(3)/ว 0074
19 มีนาคม 2563
วียนแจ้งยกเลิกสอบ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมี.ค.63 ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
01452 อว 0603.02/ว0838
18 มีนาคม 2563
การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
01451 -
20 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 20-23 มี.ค. 63 นางสาววิมลมาศ พจมานทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
01450 -
19 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 24 มี.ค. 63 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
01449 -
20 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 23-24 มี.ค. 63 Mr.Yang Bo หน่วยการเจ้าหน้าที่
01448 -
19 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนต่างประเทศ 2-10 เม.ย. 63 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01447 -
19 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลา 28 มี.ค. 63-7 มิ.ย. 63 Ms.JIYOUNG CHOI หน่วยการเจ้าหน้าที่
01446 -
19 มีนาคม 2563
ขอลาป่วย 20 มี.ค. 63-3 เม.ย. 63 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
01445 อว 0603.01.07(2)/ว4217
19 มีนาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ 2564-2567 ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01444 อว 0603.01.09(2)/ว075
18 มีนาคม 2563
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือนฯ รองอธิการบดี งานนโยบายและแผน
01443 อว 0603.12.01(1)/305
18 มีนาคม 2563
ขอเรียนเชิญร่ว่มสวดพระอภิธรรมศพและพิธีเาปนกิจศพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ
01442 อว 0603.13.01(1)/0066
18 มีนาคม 2563
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนายอรรณพ เทียมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา รก.คณบดีคณะสังคมศาสตร์ งานธุรการ
01441 อว 8411/46
24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน่วยวิจัย
01440 -
19 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 21 เม.ย. - 18 พ.ค. 63 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยวิจัย
01439 -
20 มีนาคม 2563
ขออนุมัติยกเลิกไปราชการ 30 มี.ค. -1 เม.ย. 63 ดร.ชนัญญา พวงทอง งานการเงินและพัสดุ
01438 -
19 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 23-27 มี.ค. 63 อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01437 อว 0603.03.01(1)/149
20 มีนาคม 2563
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของพนักงานสายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01436 018/2563
20 มีนาคม 2563
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานธุรการ
01435 017/2562
20 มีนาคม 2563
ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานธุรการ
01434 อว 0603.01.13(1)/ว0622
18 มีนาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันช่องทางติดต่อประสานงาน ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
01433 -
19 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 23-27 มี.ค. 63 Ms.Mihoko Yamamoto งานบริการการศึกษา
01432 -
19 มีนาคม 2563
ขอยกเลิกวันลากิจ 19 มี.ค. 63 ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล หน่วยการเจ้าหน้าที่
01431 -
19 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 23-26 มี.ค. 63 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01430 -
19 มีนาคม 2563
ขอลากิจ 20-23 มี.ค. 63 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01429 อว 0603.01.08(2)/ว 2151
17 มีนาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
01428 อว 0403/ว1525
3 มีนาคม 2563
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 รอง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หน่วยวิจัย
01427 -
18 มีนาคม 2563
ขออนุมัติสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Franco-thai อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01426 056/2020
1 มีนาคม 2563
ขออนุญาตเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ภายในพื้นที่ ผจก. หน่วยสารสนเทศ
01425 อว 0603.01.03(3)/ว1146
17 มีนาคม 2563
ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01424 อว 0603.01.03(1)/ว1166
18 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนการเปิดระบบจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
01423 -
18 มีนาคม 2563
"รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563" นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
01422 รภ 0004/ว274
5 มีนาคม 2563
ขอเลื่อนการจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทยภาคเหนือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภาควิชาภาษาไทย
01421 มติที่ประชุม ที่ 6.1
18 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม เรื่อง การขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมกลางปี)(กองแผนงาน) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน
01420 -
16 มีนาคม 2563
ขอลาป่วย 13 มี.ค. 63 นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
01419 -
18 มีนาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันพุธที่ 18มีนาคม พ.ศ. 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
01418 -
18 มีนาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
01417 อว 8205.10/ว0143
2 มีนาคม 2563
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม รก.ผช.ผอ.วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
01416 สดท.2563/ว268
3 มีนาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2020 เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย งานบริการการศึกษา
01415 สดท.2563/ว272
3 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนการจัดงานอบรมสัมมนา April Series 2020 เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย งานบริการการศึกษา
01414 อว 6505.0401/465
10 มีนาคม 2563
ขอมอบวารสาร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ หน่วยวิจัย
01413 อว 8110/ว0336
20 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา หน่วยวิจัย
01412 อว 0605.10/382
9 มีนาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม (นางสาวปวริศา แสงคำ) คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ หน่วยวิจัย
01411 มท.0300/148/2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยวิจัย
01410 อว 0603.01.11(3)/ว 0072
17 มีนาคม 2563
ประกาศขอยกเลิกการจัดสอบ CEPT บุคลากรและบุคคลทั่วไป ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานธุรการ
01409 วธ 0603/364
10 มีนาคม 2563
ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานธุรการ