สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 9657
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
04294 อว 0225.4/ว47
16 ตุลาคม 2563
งานสัมมนาโครงการ "บัดดี้ภาษามหาวิทยาลัยไทย-จีน" ประจำปีการศึกษา 256 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาภาษาตะวันออก
04293 ศธ 04268.28/ว1719
14 ตุลาคม 2020
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานทางวิชาการ ผอ.โรงเรียนตากพิทยาคม งานธุรการ
04292 อว0603.01.02(3)/ว2096
22 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการจัดบริการ สวัสดิการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนิสิต อธิการบดี งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
04291 -
22 ตุลาคม 2563
รายงานความบกพร่องของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ นายศุภวิช ปานมณี งานธุรการ
04290
22 ตุลาคม 2563
ขอลากิจ 26 ต.ค. 63 ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
04289 อว 0603.01.115(3)/ว 0982
21 ตุลาคม 2563
ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันหยุดราชการ ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
04288 อว 0603.16.01(1)/ว5259
2 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ
04287 อว 0603.01.01(2)/ว0920
21 ตุลาคม 2563
แจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมาหาวิยทาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ผอ.สำนักงานอธิการบดี งานบริการการศึกษา
04286 อว 0603.01.03(4)/ว2933
21 ตุลาคม 2563
ขอแจ้งผลการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
04285 อว 0603.01.01(3)/ว0616
21 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันรูปแบบรายการสถานีวิทยุฯ ประจำปี 2564 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
04284 -
22 ตุลาคม 2563
ขอลสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Aichi University นายสิทธิภาคย์ สุพรรณไพบูลย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
04283
22 ตุลาคม 2563
ขอลาป่วย 20-21 ต.ค. 63 นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04282 -
22 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 16-18 พ.ย. 63 ผศ.เดชา ศรีคงเมือง หน่วยการเจ้าหน้าที่
04281
22 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 16-18 พ.ย. 63 ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
04280 -
22 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 16-17 พ.ย. 63 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
04279 -
22 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 16-18 พ.ย. 63 ดร.ธัช มั่นต่อการ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04278 -
22 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 2-6 พ.ย. 63 ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
04277 อว 0603.01.04(1)/1810
20 ตุลาคม 2563
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนหมวดเงินระหว่างปีงบประมาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานการเงินและพัสดุ
04276 อว 0603.01.08(2)/ว 157
16 ตุลาคม 2563
ขอกำหนดแนวปฏิบัติการยืมเงิน และเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบยืมเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
04275 อว 0603.01.13/ว0143
19 ตุลาคม 2563
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
04274 0034/ว.6880
22 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
04273 -
22 ตุลาคม 2563
ขอส่งสรุปรายชื่อผู้ไม่มาลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบ 6 เดือน นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04272 อว 0603.01.13(2)/ว2340
12 ตุลาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) (นักวิจัยหน้าใหม่) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
04271 อว 0603.20.01(7)/3188
21 ตุลาคม 2563
ขออนุญาตแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ (ผศ.ดร.อุษา) รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา
04270 อว 0603.01.08(2)/ว 219
21 ตุลาคม 2563
ขอเชิญประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
04269 วธ 0502.6/ว4181
20 ตุลาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ธัญญา) อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม งานธุรการ
04268
22 ตุลาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 22 ต.ค. 63 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04267 พล 0014.2/ว.5894
14 กันยายน 2563
แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก (เพิ่มเติม) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
04266 พล 0017.2/ว.6737
16 ตุลาคม 2563
การประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
04265 อว 0603.01.15(5)/ว 1292
21 ตุลาคม 2563
ของดให้บริการรถไฟฟ้าและรถจักรยาน ผอ.กองอาคารสถานที่ งานธุรการ
04264 อว 0603.08.05/511
20 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัคร โครงการวิจัย เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นการงอกและลดการหลุดร่วงของเส้นผมฯ (CosNat 054/62) ผอ.สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ งานธุรการ
04263 พล 0017.2/ว.6739
16 ตุลาคม 2563
มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
04262 พล 0017.3/ว.6813
20 ตุลาคม 2563
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
04261
20 ตุลาคม 2563
ขอชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน งานธุรการ
04260 -
20 ตุลาคม 2563
"รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 " นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04259 อว 0603.03.01/121
21 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (โสตทัศนูปกรณ์) นายมานพ แตงตุ้ม งานการเงินและพัสดุ
04258
21 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
04257 อว 0603.01.11(3)/0163
20 ตุลาคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04256 อว 0603.02/ว3207
20 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัยและบริการวิชาการ
04255 -
21 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ (ดร.วศิน,นางสาวดุจรวี) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานบริการการศึกษา
04254 อว 0603.01.12/ว1532
21 ตุลาคม 2563
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานการเงินและพัสดุ
04253 -
21 ตุลาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04252 อว 0603.03.01(2)/104
21 ตุลาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ งานธุรการ
04252 อว 0603.03.01(2)/104
21 ตุลาคม 2563
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ งานธุรการ
04251
21 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ส่วนที่ 2) ผศ.ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล หน่วยการเจ้าหน้าที่
04250 อว 0603.01.02(1)/760
8 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติโอนหมวดเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1/2564) ผอ.กองกิจการนิสิต งานนโยบายและแผน
04249 อว 0603.01.07(2)/3617
15 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรชาวต่างประเทศ ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานวิจัยและบริการวิชาการ
04248 อว 0603.02/ว3206
20 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บันมึกข้อมูลการรับสมัครและเปิดสอนหลักสูตร/สาขา ระดับบัณฑ์ตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564+ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
04247 อว 0603.01.11(2)/ว0628
20 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
04246
21 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 16-18 พ.ย. 63 อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04245
20 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 26-30 ต.ค. 63 Ms.Nancy G. Catane หน่วยการเจ้าหน้าที่
04244
20 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 26-30 ต.ค. 63 Mr.Danilo Catane Ocapan หน่วยการเจ้าหน้าที่
04243
20 ตุลาคม 2563
ขอลาพักผ่อน 26-30 ต.ค. 63 ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04242 -
20 ตุลาคม 2563
ขอยกเลิกวันลากิจ 22 ต.ค. 63 Ms.Borum Lee หน่วยการเจ้าหน้าที่
04241
21 ตุลาคม 2563
ขอลาป่วย 19 ต.ค. 63 อ.สุนันทา เทศสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่
04240 อว 0603.01.02(3)/ว.2040
19 ตุลาคม 2563
รายงานการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ ประจำเดือน ก.ย. 63 ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
04239 001/2563
5 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ?การเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ? ครั้งที่ 9 ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ภาควิชาภาษาตะวันออก
04238 -
5 ตุลาคม 2563
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2563 ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ งานธุรการ
04237 อว 0603.04.01(4)/672
19 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (Ms.Nancy,Mr.Danilo) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานธุรการ
04236 อว 0603.05.05(4)/1286
14 ตุลาคม 2563
นเรศวร ขอความอนุเคราะห์คณะตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์จะนำบุตรเข้าศึกษาใน รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 รก.ผอ.โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร งานธุรการ
04235 มวพ.2563/00086
6 ตุลาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง หน่วยการเจ้าหน้าที่
04234 อว 0603.01.07(2)/ว 2740
19 ตุลาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงทางเลือกนโยบาลการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ฯ หน.งานพัฒนาบุคลากร รก.ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
04233 -
20 ตุลาคม 2563
ขอลาป่วย 19 ต.ค. 63 อ.วราภรณ์ ยูงหนู หน่วยการเจ้าหน้าที่
04232
20 ตุลาคม 2563
ขออนุญาตเข้าร่วมฟังการอบรมออนไลน์ วันที่ 28-29 ต.ค. 63 และ วันที่ 3-4 พ.ย. 63 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน หน่วยการเจ้าหน้าที่
04231
19 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ 26-29 ต.ค. 63 ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
04230
20 ตุลาคม 2563
ขอลาป่วย 19 ต.ค. 63 นายนพพร กำพร้า หน่วยการเจ้าหน้าที่
04229 -
20 ตุลาคม 2563
ขอนุมัติเข้าฝึกอบรม ในวันที่ 5-7 พ.ย. 63 อ.พุธิตา สิงหเดช หน่วยการเจ้าหน้าที่
04228 05422/2563
20 ตุลาคม 2563
แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 อธิการบดี งานบริการการศึกษา
04227 อว 0603.06.01/ว 056
20 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมออกบูธภายในงาน NU Book Fair ครั้งที่ 21 ผอ.สำนักหอสมุด งานบริการการศึกษา
04226 อว 0603.01.13(2)/ว0144
19 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการวิจัย ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
04225 อว 0603.05.01(1)/ว0565
19 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพและร่วมทำบุญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ งานธุรการ
04224
20 ตุลาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04223 อว 0603.01.01(4)/912
19 ตุลาคม 2563
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
04222 อว 0603.06.01/0735
19 ตุลาคม 2563
ขอแจ้งงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ 2564 ผอ.สำนักหอสมุด งานบริการการศึกษา
04221
20 ตุลาคม 2563
ขอลากิจ 18 พ.ย. 63 อ.ศโรชิน อาจหาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04220
20 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติไปราชการและนิสิต จำนวน 1 คน ไปราชการ วันที่ 16-17 พ.ย. 63 อ.ศโรชิน อาจหาญ งานบริการการศึกษา
04219
20 ตุลาคม 2563
ขอลากิจ 28-30 ต.ค. 63 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
04218 003/2563
29 กันยายน 2563
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics นายกสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย งานวิจัยและบริการวิชาการ
04217 กกมท./ลข/ว 23
12 ตุลาคม 2563
ขอเชิญสถาบันสมาชิกส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-sport U-League ครั้งที่ 1 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
04216 อว 0603.09/2659
19 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ ผศ.ดร.สุชาดา อยู่แก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานธุรการ
04215 อว 0603.12.01(1)/897
19 ตุลาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของ อาจารย์ ดร.กมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ
04214 อว 0603.03.01/
19 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานการเงินและพัสดุ
04213
19 ตุลาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 19 ต.ค. 63 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04212
19 ตุลาคม 2563
สรุปการใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 16 ต.ค. 63 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
04211 อว 0603.01.14(1)/ว0318
15 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศิลปกรรม ชุด ?การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา? ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ
04210 ช.ทมน.012/2563
16 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ศศิณัฐ) (ยกเลิก) นายดนุสรณ์ น้อยคำ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร งานธุรการ
04209 -
19 ตุลาคม 2563
ขอลากิจ 21 ต.ค. 63 ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04208 อว 0603.03.03/416
19 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดร.จุฑามาศ บุญชู หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
04207 อว 0603.02/3129
15 ตุลาคม 3106
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
04206 -
16 ตุลาคม 2563
ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04205 -
19 ตุลาคม 2563
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อน 4 พ.ย. 63 ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
04204 อว 0603.01.15/ว 1991
19 ตุลาคม 2563
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพบิดานางจงกล กล่ำบุรี ผอ.กองอาคารสถานที่ งานธุรการ
04203 -
16 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย จำนวน 1 ฉบับ รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม งานวิจัยและบริการวิชาการ
04202 อว 0603.01.03(1)/ว319
19 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
04201 อว 0603.01.01(5)/ว138
16 ตุลาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อคณาจารย์เข้านั่งเป็นเกียรติในสถานพิธีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ประธานสภาอาจารย์ หัวหน้าฝ่ายนำคณาจารย์นั่งในสถานพิธี งานบริการการศึกษา
04200 อว 0603.01.12/ว1486
12 ตุลาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.นเรศวร กับ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)ฯ อธิการบดี งานธุรการ
04199 อว 0603.01.01(2)/ว 0882
9 ตุลาคม 2563
ขอเรียนเชิญประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2563 อธิการบดี งานธุรการ
04198 อว 0603.01.02(3)/ว2008
14 ตุลาคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต ม.นเรศวร ผอ.กองกิจการนิสิต งานธุรการ
04197
15 ตุลาคม 2563
ชี้แจงกำหนดการศึกษาต่อ อ.ธนัฎฐา จันทร์เต็ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
04196 อว 0603.03.07/170
16 ตุลาคม 2563
ขออนุมัติกั้นห้องพักอาจารย์ HU 6204 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย หน่วยอาคารสถานที่