ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก0 (0.00%)5 (2.10%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)1 (0.42%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1 (0.42%)9 (3.78%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)15 (6.30%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)11 (4.62%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1 (0.42%)27 (11.34%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น1 (0.42%)24 (10.08%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1 (0.42%)26 (10.92%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)13 (5.46%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0 (0.00%)34 (14.29%)
รวม 4 (1.68%) 165 (69.33%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 238

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0 (0.00%)0 (0.00%)
รวม 0 (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 238