ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก2 (0.66%)13 (4.28%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)6 (1.97%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0 (0.00%)8 (2.63%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)18 (5.92%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)20 (6.58%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1 (0.33%)30 (9.87%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น0 (0.00%)17 (5.59%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0 (0.00%)33 (10.86%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)17 (5.59%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1 (0.33%)42 (13.82%)
รวม 4 (1.32%) 204 (67.11%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 304

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)1 (0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0 (0.00%)1 (0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)18 (5.92%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)2 (0.66%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0 (0.00%)1 (0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)1 (0.33%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0 (0.00%)0 (0.00%)
รวม 0 (0.00%) 24 (7.89%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 304