ติดตามแผนออนไลน์:

สรุปตามตัวบ่งชี้ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2559

# หลักสูตร
ตัวตั้ง
(หลังสำเร็จ)
ตัวหาร
(หลังสำเร็จ+ไม่มีงานทำ)
การมีงานทำ
(ร้อยละ)
ค่าคะแนน
(เต็ม 5)
เงินเดือน
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 8 9 88.89 4.44 14,714.29
2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 1 1 100.00 5.00 14,000.00
3 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 6 6 100.00 5.00 11,545.07
4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 26 27 96.30 4.82 13,930.00
5 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 6 7 85.71 4.29 17,000.00
6 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 29 96.55 4.83 16,060.67
7 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 19 25 76.00 3.80 17,500.00
8 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 11 21 52.38 2.62 13,120.00
9 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 17 19 89.47 4.47 13,000.00
10 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 44 54 81.48 4.07 14,306.30
รวม 166 198 83.84 4.19 14,517.63