ติดตามแผนออนไลน์:

สรุปตามตัวบ่งชี้ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2558

# หลักสูตร
ตัวตั้ง
(หลังสำเร็จ)
ตัวหาร
(หลังสำเร็จ+ไม่มีงานทำ)
การมีงานทำ
(ร้อยละ)
ค่าคะแนน
(เต็ม 5)
เงินเดือน
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 6 7 85.71 4.29 13,333.33
2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 2 2 100.00 5.00 19,000.00
3 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 12 13 92.31 4.62 11,633.00
4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 16 17 94.12 4.71 17,768.75
5 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 11 17 64.71 3.24 20,311.11
6 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 29 34 85.29 4.26 13,567.78
7 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24 28 85.71 4.29 19,412.08
8 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 27 31 87.10 4.36 10,289.62
9 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 17 76.47 3.82 14,823.08
10 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 37 47 78.72 3.94 17,827.03
รวม 177 213 83.10 4.16 15,796.58