ติดตามแผนออนไลน์:

สรุปตามตัวบ่งชี้ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2559

# หลักสูตร
ตัวตั้ง
(หลังสำเร็จ)
ตัวหาร
(หลังสำเร็จ+ไม่มีงานทำ)
การมีงานทำ
(ร้อยละ)
ค่าคะแนน
(เต็ม 5)
เงินเดือน
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 14 19 73.68 3.68 12,750.00
2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 7 8 87.50 4.38 8,714.29
3 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 12 12 100.00 5.00 13,325.00
4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 36 43 83.72 4.19 14,221.25
5 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 22 22 100.00 5.00 18,500.00
6 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 33 39 84.62 4.23 20,257.58
7 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 19 27 70.37 3.52 20,147.06
8 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 35 41 85.37 4.27 13,062.86
9 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 19 32 59.38 2.97 14,063.16
10 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 46 60 76.67 3.83 15,523.85
รวม 243 303 80.20 4.01 15,056.51