ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 17
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานธุรการ
พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ pitchayanonk@nu.ac.th 2206 2077
ประภัสสร แก้ววรรณดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยสารบรรณ toom_tam1989@hotmail.com HU 2206 2007
วิมลมาศ พจมานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยสารบรรณ wimonmartp@nu.ac.th 2207 2009
พลวัฒ พูลทรัพย์
พนักงานขับรถ
หน่วยยานพาหนะ polwotp@nu.ac.th 2112 2012
สมศักดิ์ ทองนอก
พนักงานขับรถ
หน่วยยานพาหนะ somsakt@nu.ac.th 2112 2012
พฤศภัทร เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ sakura_fuji@hotmail.com 2206 2041
โสภาพรรณ เกียรติประกอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยการเจ้าหน้าที่ hello_yui24@hotmail.com 2206 2041
นพพร กำพร้า
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน่วยผลิตเอกสาร nopporn_2513@hotmail.com 2112 2012
นิรุด แสงอบ
นายช่างเทคนิค
หน่วยอาคารสถานที่ niruds@hotmail.com 1104 2013
มานพ แตงตุ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยอาคารสถานที่ manoptt@hotmail.com 1104 2013
มาโนช แตงตุ้ม
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยอาคารสถานที่ maanodettskii@gmail.com HU5117 2188
ไพศาล สังข์แก้ว
คนสวน
หน่วยอาคารสถานที่ 2112
คณาวุฒิ หริรักษ์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ pawith@nu.ac.th 1105 2030
ประธาน สายคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ prathans@nu.ac.th HU1105 (1R) 2030
ศุภวิช ปานมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ supawitp@nu.ac.th 2206 055-962090
ณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ winnie_ton@hotmail.com 2206 2046
สุรีย์พร ชุมแสง
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ nammud@hotmail.com 2206 2035