จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 28 พฤษภาคม 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด (COVID-19) 28 พฤษภาคม 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 25 พฤษภาคม 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 25 พฤษภาคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Startup Thailand League 2020 25 พฤษภาคม 2563 4
ทุนการศึกษา Lovely Professional University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ป.เอก สำหรับอาจารย์และบุคลากร 21 พฤษภาคม 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อเลือกตัวแทนของส่วนงานเพื่อทำหน้าที่เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย 20 พฤษภาคม 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 20 พฤษภาคม 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัย ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด (COVID-19) ฉบับที่ 2 15 พฤษภาคม 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม แจ้งขยายระยเวลาการรับขอเสนอโครงการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 พฤษภาคม 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการใช้ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรหัส 60 ขึ้นไป 13 พฤษภาคม 2563 17
ประกาศ/คำสั่ง ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 13 พฤษภาคม 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 พฤษภาคม 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 8 พฤษภาคม 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 8 พฤษภาคม 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอการยกเลิกการรายงานดำเนินการเตรียมความพร้อม/การดำเนินการกรณียกระดับการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 พฤษภาคม 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องในวันพืชมงคล 8 พฤษภาคม 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 8 พฤษภาคม 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลามาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 8 พฤษภาคม 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสารสนเทศ ร่วมกับ หน่วยอาคารสถานที่ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตเพื่อการเรียนออนไลน์ 7 พฤษภาคม 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภาอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหา/อุปสรรคในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 7 พฤษภาคม 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 7 พฤษภาคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 1 พฤษภาคม 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการยื่นโครงการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) 1 พฤษภาคม 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลงานที่พร้อมใช้และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 พฤษภาคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 1 พฤษภาคม 2563 29
ประกาศ/คำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 เมษายน 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย แจ้งเวียนระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ฉบับ 29 เมษายน 2563 87
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมเรื่อง "การจัดประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ Google Meet" 28 เมษายน 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จ.พิษณุโลก ประจำเดือน ก.พ.2563 28 เมษายน 2563 28
ประกาศ/คำสั่ง คำสั่งมหาวิทยาลับนเรศวร ที่ 1987/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 27 เมษายน 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกองอาคารสถานที่ (ชั่วคราว) 24 เมษายน 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ 24 เมษายน 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของนางสาวไสว พานิชเลิศ 24 เมษายน 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 23 เมษายน 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งการติดต่อราชการกับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 เมษายน 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขอส่งผลสรุปการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19 23 เมษายน 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 22 เมษายน 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 22 เมษายน 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดพิษณุโลก 21 เมษายน 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตั้งด่านตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 21 เมษายน 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเวียนพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 21 เมษายน 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือน รอมฎอน ประจำปีฮัจเราะห์ศักราช 1441 20 เมษายน 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ เวียนแจ้ง หนังสือจำนวน 9 ฉบับ 20 เมษายน 2563 106
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 17 เมษายน 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 15 เมษายน 2563 9