จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดพิษณุโลก 21 เมษายน 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสอบถามออนไลน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 20 เมษายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564 19 เมษายน 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบติตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 16 เมษายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทุกท่านกรอกแบบสำรวจปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 เมษายน 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 12 เมษายน 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Mahidol Music Journal 9 เมษายน 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Delvelopment ประจำปี 2564 9 เมษายน 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง 9 เมษายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 9 เมษายน 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 9 เมษายน 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือน เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งงดให้บริการรถไฟฟ้าและรถจักรยาน ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 4
อบรมสัมมนาฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและสัมมนาสำหรับอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2564 9 เมษายน 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งขยายระยะเวลาการจัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้ารับการพิจารณาในการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2564 9 เมษายน 2564 4
อบรมสัมมนาฯ ประชาสัมพันธ์สัมมนา Mindset สู่ความสำเร็จระดับผู้นำแห่งคุณภาพ สู่วิถีใหม่ 9 เมษายน 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 เมษายน 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 9 เมษายน 2564 13
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 8 เมษายน 2564 8
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan Intellectual Repository ) 8 เมษายน 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 8 เมษายน 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 เมษายน 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 8 เมษายน 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วไประเทศ ครั้งที่ 14 8 เมษายน 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว ในระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเข้าเซอร์วิสเครื่องเช่า ประจำเดือน เมษายน 2564 5 เมษายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) 5 เมษายน 2564 67
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 5 5 เมษายน 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 2 เมษายน 2564 14
ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 1 เมษายน 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 มีนาคม 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) 30 มีนาคม 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้ารับการพิจารณาในการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2564 30 มีนาคม 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งคำขวัญประกวด หัวข้อ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 29 มีนาคม 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง) 29 มีนาคม 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวัตกรรมสายอุมศึกษา ประจำปี 2564 24 มีนาคม 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 23 มีนาคม 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร 23 มีนาคม 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National Conference ครั้งที่ 5 23 มีนาคม 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 23 มีนาคม 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 23 มีนาคม 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย "การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้" 23 มีนาคม 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 23 มีนาคม 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 23 มีนาคม 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 23 มีนาคม 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 23 มีนาคม 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 23 มีนาคม 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 23 มีนาคม 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 และวันที่ 10-15 เมษายน 2564 23 มีนาคม 2564 13