จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 18 ตุลาคม 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ 18 ตุลาคม 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 18 ตุลาคม 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยากศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและทบทวนกลไกลและมาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบวัฒนธรรม" 18 ตุลาคม 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านประจำคณะมนุษยศาสตร์ 14 ตุลาคม 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 กิจกรรม การประชุมเผยแพร่ผลงาน ?บทสังเคราะห์ โครงการพุทธธรรมพหุนิยม? 12 ตุลาคม 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 12 ตุลาคม 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 12 ตุลาคม 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์) 12 ตุลาคม 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งจุดติดตั้งถังดับเพลิง จุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟ 11 ตุลาคม 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรซื้อสับปะรดภูแลเชียงราย 11 ตุลาคม 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเซอร์วิสเครื่องเช่า ประจำเดือน ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอนำส่งรายงานใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร 8 ตุลาคม 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานเผยแพร่เทคโนโลยี หัวข้อ "แปลงงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ" 7 ตุลาคม 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 6 ตุลาคม 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 6 ตุลาคม 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 6 ตุลาคม 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลดิจทัลเพื่อให้บริการผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรม (Thailand Innovation Portal Platform) 6 ตุลาคม 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเข็มติดปกเสื้อข้าราชการกระทรวง อว. 6 ตุลาคม 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการรวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการกองการวิจัยและนวัตกรรมในรอบปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ตุลาคม 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 1 ตุลาคม 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 30 กันยายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หรือปัจจัย เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย 30 กันยายน 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 37/2564 29 กันยายน 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา" 29 กันยายน 2564 26
อบรมสัมมนาฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความตระหนักเรื่องความรุนแรงและการคุกคามสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติหญิง และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 29 กันยายน 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ครบรอบ 2 ปี สว. พบประชาชน ประชาชนได้อะไร 29 กันยายน 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 27 กันยายน 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด) กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Faculty members (Interested in Research Collaboration) 27 กันยายน 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการท่องเที่ยวมาเลเซีย 27 กันยายน 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด แจ้งปิดถนนเพื่อทำการขุดวางท่อเมนส่งน้ำดิบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำดื่ม NU Drink 23 กันยายน 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 22 กันยายน 2564 15
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติผ่านโปรแกรมออนไลน์ 22 กันยายน 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 (ONLINE) 22 กันยายน 2564 24
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ONLINE) 22 กันยายน 2564 6
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ 22 กันยายน 2564 20
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 16th NU Toastmasters Club 22 กันยายน 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัย-วิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 22 กันยายน 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กันยายน 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำดื่ม NU Drink 21 กันยายน 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19 20 กันยายน 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 20 กันยายน 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ.ศ. 2564 20 กันยายน 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564) 20 กันยายน 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2" 17 กันยายน 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 17 กันยายน 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วน) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อตัวแทนภาควิชาเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 17 กันยายน 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ 15 กันยายน 2564 45