จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "การบูรณาการเพื่อการวิจัย BCG" 13 สิงหาคม 2563 1
อบรมสัมมนาฯ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการสายสนับสนุน 10 สิงหาคม 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความคิดเห็นทิศทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 7 สิงหาคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของอธิการบดี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) ครบรอบ ปีที่ 2 วาระที่ 1 (18 กุมภาพันธ์ 2561 ? 17 กุมภาพันธ์ 2563) 7 สิงหาคม 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ้ 6 สิงหาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากร (ตามความสมัครใจ) แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 1
ประกาศ/คำสั่ง ขอแจ้งประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ ๒ (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 5 สิงหาคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อพ.สธ. ขอรับทราบแผนแม่บท อพ.สธ. - หน่วยงาน ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ป 5 สิงหาคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทม์ คอนซัลดิ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผ่ามระบบออนไลน์ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 4 สิงหาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเซอร์วิสเครื่องเช่าประจำเดือน สิงหาคม 2563 4 สิงหาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ดำเนินการเข้าระบบฯ ตามปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 3 สิงหาคม 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการและขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นกียรติในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 3 สิงหาคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 30 กรกฏาคม 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเขียน Manuscript และเคล็ดลับการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 30 กรกฏาคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 1. การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนก 24 กรกฏาคม 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว ในระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. 23 กรกฏาคม 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง เพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม 23 กรกฏาคม 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 กรกฏาคม 2563 6
อบรมสัมมนาฯ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 21 กรกฏาคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานในยุค COVID-19 21 กรกฏาคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) 21 กรกฏาคม 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวิจัยในวันที่ 15 สิงหาคม 2563) 21 กรกฏาคม 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 21 กรกฏาคม 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 21 กรกฏาคม 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 21 กรกฏาคม 2563 4
อบรมสัมมนาฯ สำนักงานบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 21 กรกฏาคม 2563 3
อบรมสัมมนาฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 12 21 กรกฏาคม 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมฯ 21 กรกฏาคม 2563 30
อบรมสัมมนาฯ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 21 กรกฏาคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการเข้า-ออกอาคาร 21 กรกฏาคม 2563 33
อบรมสัมมนาฯ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 21 กรกฏาคม 2563 3
อบรมสัมมนาฯ ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เตรียมตัวศึกษาต่อปริญญาเอกใน UK อย่างมั่นใจ 21 กรกฏาคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) 20 กรกฏาคม 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 17 กรกฏาคม 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 17 กรกฏาคม 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นตามพันธกิจ ทั้ง 5 ด้าน 15 กรกฏาคม 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ 15 กรกฏาคม 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 15 กรกฏาคม 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 13 กรกฏาคม 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเวียนแจ้งแบบฟอร์มการเบิกเงินงวดวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 กรกฏาคม 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดบรรยาย ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 โดย สกสว. 13 กรกฏาคม 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) แจ้งการย้ายสำนักงานและช่องทางการติดต่อ 13 กรกฏาคม 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) 13 กรกฏาคม 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 10 กรกฏาคม 2563 24
อบรมสัมมนาฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 กรกฏาคม 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัติกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565" โดย สกสว. 8 กรกฏาคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองส่งเสริมบริการวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 8 กรกฏาคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 30 มิถุนายน 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 30 มิถุนายน 2563 46