จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด จังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 มีนาคม 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด จังหวัดพิษณุโลก แจ้งมาตรการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 มีนาคม 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด การปิดที่ทำการชั่วคราว และการมอบหมายงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตามปกติของตนเองในวันทำการ 30 มีนาคม 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด การปิดที่ทำการชั่วคราว และการมอบหมายงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตามปกติของตนเองในวันทำการ 30 มีนาคม 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ การขอยกเว้นค่าบริการข้อมูลเฉพาะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ในสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 30 มีนาคม 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 24 มีนาคม 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ฯ 24 มีนาคม 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ฯ 24 มีนาคม 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขออนุญาตเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ภายในพื้นที่ 23 มีนาคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ทำการ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 23 มีนาคม 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ประกาศขอยกเลิกการจัดสอบ CEPT บุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งยกเลิกการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 20 มีนาคม 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT และ NU Writing สำหรับนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด แนวปฎิบัติการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 20 มีนาคม 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 19 มีนาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจัดงานอบรมสัมมนา April Series 2020 19 มีนาคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 18 มีนาคม 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 18 มีนาคม 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 18 มีนาคม 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 18 มีนาคม 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (LSCIC 2020) 18 มีนาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอดครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 18 มีนาคม 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอความร่วมมือประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 17 มีนาคม 2563 4
ทุนการศึกษา Fulbright Thailand เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Progrm ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว 17 มีนาคม 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวปฏิบัติการให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีนาคม 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอแจ้งสรุปมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 17 มีนาคม 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7" 16 มีนาคม 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกฏหมาย ขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 มีนาคม 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 13 มีนาคม 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 13 มีนาคม 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติการมอบอำนาจรับเช็คงานจ้างที่ปรึกษาการให้บริการทางวิชาการ 11 มีนาคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่3/2563 11 มีนาคม 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอส่งมติเห็นชอบการกำหนดฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 11 มีนาคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 11 มีนาคม 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ NU 042 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น 11 มีนาคม 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล 11 มีนาคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 11 มีนาคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 มีนาคม 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญรับผลการประเมินปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 9 มีนาคม 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 9 มีนาคม 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอปรับเวลาการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 9 มีนาคม 2563 10
อบรมสัมมนาฯ คณะสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาจิต ฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐาน ประจำปี 2563 6 มีนาคม 2563 19
อบรมสัมมนาฯ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย 5 มีนาคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้างส่วนจำกัด ฮิวเมติค ขออนุญาตเข้าเซอร์วิสเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือน มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำ เดือน มี.ค. 63 5 มีนาคม 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ จำนวน 3 งานประชุม และวารสาร จำนวน 5 ฉบับ 4 มีนาคม 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 4 มีนาคม 2563 10
การประชุมวิชาการ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 4 มีนาคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 4 มีนาคม 2563 7
การประชุมวิชาการ ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 4 มีนาคม 2563 14