ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 189
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อาจารย์
apornchanits@nu.ac.th, apornchanit@yahoo.com 1305 2082
ดร.อิศรา Isara คงมี Kongmee
อาจารย์
isarakongmee@outlook.com 1306 2026
อิสริยาภรณ์ ทองทับ
อาจารย์
issie.aeow@gmail.com 1308 2029
ดร.อุษา พัดเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
usa_apas@yahoo.com 1304 2083
ดร.เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
saovapakk@yahoo.co.th 1301 055962025
ภาควิชาภาษาไทย
ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
รองศาสตราจารย์
kanchanaw@nu.ac.th 6301 2063
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
katee_kookoo@hotmail.com
ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aranyikaram@hotmail.com 6206 2037
ดร. อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
ดร.สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
ดร.ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
tachmonto@gmail.com 5106 2160
ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รองศาสตราจารย์
thanyas@nu.ac.th
ดร.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์
mim40424042@gmail.com 6215 2044
ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
brapaasp@nu.ac.th 6112 2043
พิมพ์นภัส จินดาวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
beach6666@hotmail.com 6201 2040
วรารัชต์ มหามนตรี
รองศาสตราจารย์
kunjaejai@yahoo.com 6204 2038
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
cookies_min@hotmail.com 6109 2037
ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์
supapornk7@yahoo.com 6208 2060
ดร.สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
Suwannee100@hotmail.com,suwanneet@nu.ac.th 6203 2087
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038
ภาควิชาศิลปะการแสดง
ดร.จิตติมา นาคีเภท
อาจารย์
jittiman@nu.ac.th HU5313-1 2211
ณัฐวัฒน์ สิทธิ
อาจารย์
champinda@hotmail.com HU5214
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
อาจารย์
puritar@nu.ac.th HU5311-3 055-962199
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
อาจารย์
rungnaphac@nu.ac.th 5213 2206
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์
praparsris@nu.ac.th 6303 2065
รัชดาพร สุคโต
อาจารย์
rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
อาจารย์
worawitt@nu.ac.th HU5311-2 0-5596-2200
อุบลวรรณ โตอวยพร
อาจารย์
nu19929@hotmail.com
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
katechommanad@gmail.com 2305 2112
ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์
อาจารย์
nattapornka@nu.ac.th HU2201-2 2105
ดร.บารนี บุญทรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
baraneeb@hotmail.com HU 2201-1 0-5596-2107
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
อาจารย์
phromphanchan@gmail.com HU 2205 055962119
อชิรพจณิชา พลายนาค
อาจารย์
aom_rolypoly@hotmail.com 6308
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
อาจารย์
ochin1965@gmail.com 2303-1 2115
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
onusas@nu.ac.th 2201-3 2106
ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
ศาสตราจารย์
unchalees@nu.ac.th 203-3 2111
แก้วตา สาลีโภชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
keawtast@hotmail.com 2305-3 2127
ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
lovely_nekojang@hotmail.com HU-2202 2108