ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 189
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานธุรการ
คณาวุฒิ หริรักษ์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
pawith@nu.ac.th 1105 2030
ณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
winnie_ton@hotmail.com 2206 2046
นพพร กำพร้า
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
noppornka@nu.ac.th 2112 2012
นิรุด แสงอบ
นายช่างเทคนิค
niruds@hotmail.com 1104 2013
ประภัสสร แก้ววรรณดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
toom_tam1989@hotmail.com HU 2206 055-962007
พฤศภัทร เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
sakura_fuji@hotmail.com 2206 2041
พลวัฒ พูลทรัพย์
พนักงานขับรถ
polwotp@nu.ac.th 2112 2012
มานพ แตงตุ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
manoptt@hotmail.com 1104 2013
มาโนช แตงตุ้ม
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
maanodettskii@gmail.com HU5117 2188
วิมลมาศ พจมานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wimonmartp@nu.ac.th 2207 2009
ศุภวิช ปานมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
supawitp@nu.ac.th 2206 055-962090
สมศักดิ์ ทองนอก
พนักงานขับรถ
somsakt@nu.ac.th 2112 2012
สุรีย์พร ชุมแสง
นักประชาสัมพันธ์
nammud@hotmail.com 2206 2035
โสภาพรรณ คุปตะนาวิน
บุคลากร
sopapank@nu.ac.th 2206 2041
ไพศาล สังข์แก้ว
คนสวน
2112
งานการเงินและพัสดุ
พจนีย์ สีเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
potjanees@nu.ac.th 2111 2014
พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
nui2795@hotmail.com 2111 055-962005
พิมพ์พร สีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pimporns@nu.ac.th 2111 2014
ศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
Sarinthipb@nu.ac.th 2111
อรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ongunyar@nu.ac.th 2111 2005
งานนโยบายและแผน
กาญจนา สุกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
nu_koy11@hotmail.com HU2111 2011
รจเรข แก้วพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
noowater@hotmail.com 2207 2079
วิไลพร ชอบคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
wilaipornch@nu.ac.th 2111 2079
สุขขี ลิ้มศรีตระกูล
นักวิเทศสัมพันธ์
sukkheel@nu.ac.th HU2207 2011
งานบริการการศึกษา
ขวัญข้าว สังขพันธานนท์
นักวิชาการศึกษา
khwankhaws@nu.ac.th
คณิตา อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
k-zzy@hotmail.com HU2110 2052
คนัมพร เตชาชาญ
บรรณารักษ์
kanumporm_31157@hotmail.com 4104 2071
จิรัชยา เปริญกุล
นักวิชาการศึกษา
janjira_noikong@hotmail.com HU1204 055-962048
รัตนาภรณ์ กุลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
benz_copy@hotmail.com HU5214 2168
วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wanna_oom@hotmail.com HU2110 2067
ศวัสมน ยาคล้าย
นักวิชาการศึกษา
sawatsamon@hotmail.com HU2110 2052
ศิวพร สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sandeeamm@gmail.com 4205 2287
สิริกาญจน์ ยอดบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sirikarn.sy@gmail.com HU6302 2054
สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pooeiam@hotmail.com HU4205 2286
สุกัญญา เกิดบึงพร้าว
นักวิชาการศึกษา
tonaor72@gmail.com HU2110 2050
สุภาภรณ์ แสงอบ
นักวิชาการศึกษา
tanipad@hotmail.com HU2110 2051
อรนุช ชื่นจันทร์เกิด
นักวิชาการศึกษา
jankerd@hotmail.com 6203 2059
อัจวรรณ จันทร์ขาว
นักวิเทศสัมพันธ์
atjawanj@hotmail.com HU2110 2008
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณัฎฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nutz_am@hotmail.com HU6108 055962021
ธีรนัย รัตนภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thiranair@nu.ac.th HU 6108 2021
วรรณภา แตงตุ้ม
นักวิชาการศึกษา
wannapameenak@gmail.com HU 6108 2021
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ณัชชา แก้วเจริญเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nutchak@nu.ac.th 2109 2072
ประธาน สายคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
prathans@nu.ac.th HU2109 2072
พรภุทชรี โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ararehuman@gmail.com 2109 2094
มณีนุช ประกรรษวัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
worwear_3@hotmail.com HU 2109 2073
สำนักงานเลขานุการคณะ
พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
pitchayanonk@nu.ac.th 2206 2077
ภาควิชาภาษาตะวันตก
Charly Richard Alexandre Longue
ผู้มีความรู้ความสามารถ
longoffice@yahoo.FR HU 6301 2063
ดร.Jean-Philippe Claude BABU
ผู้มีความรู้ความสามารถ
jphbabu@gmail.com HU 6305 2089
Melissa Ninon Gondek
ผู้มีความรู้ความสามารถ
melissag@nu.ac.th HU 6301 2063
คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
อาจารย์
kunanyab@nu.ac.th 6304 2080