ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 189
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาดนตรี
ประชากร ศรีสาคร
อาจารย์
seaacsskcu@hotmail.co.th HU 3309-1 2136
พรชัย ผลนิโครธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pornchaipo@nu.ac.th อาคาร 3 055-961624
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
pung_piri@hotmail.com HU3209-2 2130
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
pargons@nu.ac.th
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
oad_phumin@hotmail.com HU 3309-3 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
worachatk@nu.ac.th HU 3205 2144
วราภรณ์ (Waraporn) ยูงหนู (Yoongnoo)
อาจารย์
waraporny@nu.ac.th HU3203 2099
ดร.วิชญ์ บุญรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
vichb@nu.ac.th HU 3209-1 2121
ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Naruntanapron@gmail.com HU3308-2 2140
เดชา ศรีคงเมือง DECHA SRIKONGMUANG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dechas@nu.ac.th HU3302 2141
ดร.โสภณ ลาวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sophonla@nu.ac.th HU 3210 2143
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Adam Christopher Paschal
ผู้มีความรู้ความสามารถ
acpaschal628@icloud.com HU1304 2084
AFRANE JAMES YAW
ผู้มีความรู้ความสามารถ
Jamesy@nu.ac.th HU 1309 2084
Claudine Malis
ผู้มีความรู้ความสามารถ
claudinem@nu.ac.th HU 1309 2084
Cole Mack Mayes
ผู้มีความรู้ความสามารถ
colem@nu.ac.th HU 1308 2027
Danilo Jr. Catane Ocapan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
dane.catane@gmail.com HU 1206 2033
Nancy Guigue Catane
อาจารย์
nancyguigue@gmail.com HU 1308 1206
Paul Brendan Watson
อาจารย์
solid.training.solutions@gmail.com HU 1302 2019
ดร.คัมภีร์ นูนคาน
อาจารย์
khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
ดร.จันทิมา Jantima ซิมป์สัน Simpson
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jantimaj@nu.ac.th 1306 2026
ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อาจารย์
ins_x2001@yahoo.com 1310 2031
ดร.ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thitirats@nu.ac.th 2209 055962003
ดร.หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
อาจารย์
harinph@hotmail.com 2106 2033
ดวงพร ทองน้อย
อาจารย์
suleebhorn@gmail.com 1308 2083
ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
todsapons@hotmail.com HU1305 055962024
นพรัตน์ จันทร์โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
princeharry39@hotmail.com, nopparatc@gmail.com, nopparatc@nu.ac.th 1101 2085
ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
narats@nu.ac.th HU1205 2034
ดร.นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์
อาจารย์
kittipornr@nu.ac.th HU 1101 055-962085
ดร.ปวีณา จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paween77@gmail.com 1305 2023
ดร.พงศกร Phongsakorn เมธีธรรม Methitham
รองศาสตราจารย์
pongsakornm@nu.ac.th 6113 2043
ดร.พยุง ซีดาร์
รองศาสตราจารย์
payungp@nu.ac.th 1304 055962028
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ
อาจารย์
ptgade@hotmail.com 1311 2025
พัฒน์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์
patwatanasin@gmail.com 1305 2024
ดร.พัทธชนก Patchanok กิติกานันท์ Kitikanan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nicenanina@gmail.com 1304 055-96-2028
ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล
อาจารย์
pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
มานะ เติมใจ
อาจารย์
manatermjai@hotmail.com 1305 2023
ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuenchaichon@yahoo.com 1308 2027
ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง
อาจารย์
auntieink@hotmail.com 1103 2018
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อาจารย์
rungkarnp@nu.ac.th 1304 2024
วรา ชาญสินธุ์
อาจารย์
chwara2180@hotmail.com 1310 2031
วราภรณ์ ภูผา
อาจารย์
waranick@hotmail.com HU 1309 2082
ดร.วศินรัฐ Wasinrat นวลศิริ Nualsiri
อาจารย์
wasinratnu@nu.ac.th HU1310 2031
ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองศาสตราจารย์
watanap@nu.ac.th 1309 2084
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
อาจารย์
chantharothai6996@gmail.com 6207 2058
ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน
อาจารย์
satipk636@outlook.com 1309 055-962082
ดร.สุดสรวง ยุทธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sudsuang@gmail.com 1301 2025
ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
s_kreangsak@hotmail.com 1308 2029
ดร.สุวนันทน์ อินมณี
อาจารย์
nu_uya@hotmail.com 1205-1 2034
ดร.สุวิมล ใจยศ
อาจารย์
nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
rapichai2002@yahoo.com 1303 2020
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อาจารย์
apornchanits@nu.ac.th, apornchanit@yahoo.com 1305 2082
ดร.อิศรา Isara คงมี Kongmee
อาจารย์
isarakongmee@outlook.com 1306 2026
อิสริยาภรณ์ ทองทับ
อาจารย์
issie.aeow@gmail.com 1308 2029
ดร.อุษา พัดเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
usa_apas@yahoo.com 1304 2083
ดร.เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
saovapakk@yahoo.co.th 1301 055962025
ภาควิชาภาษาไทย
ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
รองศาสตราจารย์
kanchanaw@nu.ac.th 6301 2063
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
katee_kookoo@hotmail.com
ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aranyikaram@hotmail.com 6206 2037
ดร. อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
ดร.สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
ดร.ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
tachmonto@gmail.com 5106 2160
ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รองศาสตราจารย์
thanyas@nu.ac.th
ดร.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์
mim40424042@gmail.com 6215 2044
ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
brapaasp@nu.ac.th 6112 2043
พิมพ์นภัส จินดาวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
beach6666@hotmail.com 6201 2040
วรารัชต์ มหามนตรี
รองศาสตราจารย์
kunjaejai@yahoo.com 6204 2038
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
cookies_min@hotmail.com 6109 2037
ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์
supapornk7@yahoo.com 6208 2060
ดร.สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
Suwannee100@hotmail.com,suwanneet@nu.ac.th 6203 2087
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038
ภาควิชาศิลปะการแสดง
ดร.จิตติมา นาคีเภท
อาจารย์
jittiman@nu.ac.th HU5313-1 2211
ณัฐวัฒน์ สิทธิ
อาจารย์
champinda@hotmail.com HU5214
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
อาจารย์
puritar@nu.ac.th HU5311-3 055-962199
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
อาจารย์
rungnaphac@nu.ac.th 5213 2206
ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์
praparsris@nu.ac.th 6303 2065
รัชดาพร สุคโต
อาจารย์
rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
อาจารย์
worawitt@nu.ac.th HU5311-2 0-5596-2200
อุบลวรรณ โตอวยพร
อาจารย์
nu19929@hotmail.com
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
katechommanad@gmail.com 2305 2112
ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์
อาจารย์
nattapornka@nu.ac.th HU2201-2 2105
ดร.บารนี บุญทรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
baraneeb@hotmail.com HU 2201-1 0-5596-2107
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
อาจารย์
phromphanchan@gmail.com HU 2205 055962119
อชิรพจณิชา พลายนาค
อาจารย์
aom_rolypoly@hotmail.com 6308
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
อาจารย์
ochin1965@gmail.com 2303-1 2115
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
onusas@nu.ac.th 2201-3 2106
ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
ศาสตราจารย์
unchalees@nu.ac.th 203-3 2111
แก้วตา สาลีโภชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
keawtast@hotmail.com 2305-3 2127
ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
lovely_nekojang@hotmail.com HU-2202 2108