ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 189
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sorthong@hotmail.com HU 6305 2070
ทินประภา กรดนิยมชัย
อาจารย์
tinaprapag@nu.ac.th HU6308-2 2081
ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
อาจารย์
niparat.imsil@gmail.com 6304 2080
ดร.วรัญญา มอโท
อาจารย์
varanyam@nu.ac.th 6308 2058
ศรีสุดา พุ่มชม
อาจารย์
srisudap@nu.ac.th 6304 2068
ภาควิชาภาษาตะวันออก
Bo Yang
ผู้มีความรู้ความสามารถ
islandsyang@hotmail.com HU 5212 2186
Boram Lee
อาจารย์
star3253@hanmail.net HU 5306-4 2193
Hiroaki Miyazaki
ผู้มีความรู้ความสามารถ
zak776d@gmail.com HU 4303 2277
Hsoung Oo
ผู้มีความรู้ความสามารถ
hsonu9@gmail.com HU 4203 2248
Jiyoung Choi
ผู้มีความรู้ความสามารถ
wintercherry0330@gmail.com HU 5306 2193
Jun Matsubara
ผู้มีความรู้ความสามารถ
junm@nu.ac.th HU 4301 2155
Junghee Kim
ผู้มีความรู้ความสามารถ
jh_kim3012@naver.com HU5306 2193
Kaori Morimoto
ผู้มีความรู้ความสามารถ
ppkkrr0909@gmail.com HU4303 2152
Khine Cho Latt
ผู้มีความรู้ความสามารถ
dawkhinecholatt@gmail.com HU 5209 2181
Masashi Okumura
ผู้มีความรู้ความสามารถ
masaoku@hotmail.com HU 4304 2278
Mihoko Yamamoto
ผู้มีความรู้ความสามารถ
518mihoko@gmail.com HU 4304 2277
Miso Yoon
อาจารย์
hello_yms@naver.com HU 5306-3 2193
Robertus Pujo Leksono
ผู้มีความรู้ความสามารถ
Robertusl@nu.ac.th HU 4310 2149
Trinh Hai Van
ผู้มีความรู้ความสามารถ
trinhv@nu.ac.th HU4310 2149
Zhengrong Tan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
tanzhengrong5256@126.com HU 5204 2176
กฤษณะ โชติสุทธิ์
อาจารย์
kridtisut@gmail.com, kridsanac@nu.ac.th HU5209 2294
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
อาจารย์
jiranuwat3738@gmail.com HU 5207 2179/2036
จุฑามาศ บุญชู
อาจารย์
u_aye82@hotmail.com 2192
จุไรรัตน์ โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jurai053@yahoo.com husuo5107 2551
ดร.ชนัญญา พวงทอง
อาจารย์
p.chananya@gmail.com ED2103 2505
ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuanpit.th@hotmail.com HU5208 055-962180
ดร. อัจฉรา อึ้งตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
atcharaa@nu.ac.th HU4301 2155
ธนัชพร ปริกัมศีล
อาจารย์
parikumsin.t@hotmail.com HU5308 0658066397
ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
อาจารย์
thanatthaj@nu.ac.th HU 4310 055-96 2149
พุธิตา สิงหเดช
อาจารย์
putita211992@hotmail.com HU5304 2190
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
puriwanw@gmail.com 6302 2178
ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
lawantoy.cat@gmail.com
วิจิตร คริเสถียร
อาจารย์
wijitkri@yahoo.com 1309 2545
ศศิวรรณ นาคคง
อาจารย์
o_reeya@hotmail.com 6110 2086
ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์
sirinudku@gmail.com HU4304 2278
ดร.ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
อาจารย์
siriratki@nu.ac.th
ศิวัสว์ สุรกิจบวร
อาจารย์
siwats@me.com HU5305 2191
สายทิพย์ เยื่อปุย
อาจารย์
saithip.yp@gmail.com
สุนันทา เทศสุข
อาจารย์
pandaow@hotmail.com 4208 2151
สุวพรรณ ครุฑเมือง
อาจารย์
suwapankrutmuang@gmail.com HU5105 055-962159
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
อาจารย์
yiqingyuan66@gmail.com HU 5210 2182
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
อาจารย์
ex_123456@hotmail.com
อำไพพัชญ์ จิราพงษ์
อาจารย์
taratornc@nu.ac.th ED2106 2533
เยาวเรศ หวังตระกูลดี
อาจารย์
wangtrakoondee@hotmail.com ED2102 2512
ดร.โสภา มะสึนาริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sopak@nu.ac.th HU 4304 2278
ภาควิชาดนตรี
ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
seung_n@hotmail.com HU3200 2137
ดร.วราภรณ์ เชิดชู DR.WARAPORN CHERDCHOO
อาจารย์
ann.faa.cu@gmail.com 3302 2141
ธรรศ อัมโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tata@nu.ac.th HU3202 2141
ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อาจารย์
sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
บุตรี สุขปาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
buttrees@nu.ac.th 0891380102
ประชากร ศรีสาคร
อาจารย์
seaacsskcu@hotmail.co.th HU 3309-1 2136
พรชัย ผลนิโครธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pornchaipo@nu.ac.th อาคาร 3 055-961624
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
pung_piri@hotmail.com HU3209-2 2130
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
pargons@nu.ac.th
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
oad_phumin@hotmail.com HU 3309-3 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
worachatk@nu.ac.th HU 3205 2144
วราภรณ์ (Waraporn) ยูงหนู (Yoongnoo)
อาจารย์
waraporny@nu.ac.th HU3203 2099
ดร.วิชญ์ บุญรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
vichb@nu.ac.th HU 3209-1 2121
ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Naruntanapron@gmail.com HU3308-2 2140
เดชา ศรีคงเมือง DECHA SRIKONGMUANG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dechas@nu.ac.th HU3302 2141
ดร.โสภณ ลาวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sophonla@nu.ac.th HU 3210 2143
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Adam Christopher Paschal
ผู้มีความรู้ความสามารถ
acpaschal628@icloud.com HU1304 2084
AFRANE JAMES YAW
ผู้มีความรู้ความสามารถ
Jamesy@nu.ac.th HU 1309 2084
Claudine Malis
ผู้มีความรู้ความสามารถ
claudinem@nu.ac.th HU 1309 2084
Cole Mack Mayes
ผู้มีความรู้ความสามารถ
colem@nu.ac.th HU 1308 2027
Danilo Jr. Catane Ocapan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
dane.catane@gmail.com HU 1206 2033
Nancy Guigue Catane
อาจารย์
nancyguigue@gmail.com HU 1308 1206
Paul Brendan Watson
อาจารย์
solid.training.solutions@gmail.com HU 1302 2019
ดร.คัมภีร์ นูนคาน
อาจารย์
khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
ดร.จันทิมา Jantima ซิมป์สัน Simpson
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jantimaj@nu.ac.th 1306 2026
ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อาจารย์
ins_x2001@yahoo.com 1310 2031
ดร.ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thitirats@nu.ac.th 2209 055962003
ดร.หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
อาจารย์
harinph@hotmail.com 2106 2033
ดวงพร ทองน้อย
อาจารย์
suleebhorn@gmail.com 1308 2083
ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
todsapons@hotmail.com HU1305 055962024
นพรัตน์ จันทร์โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
princeharry39@hotmail.com, nopparatc@gmail.com, nopparatc@nu.ac.th 1101 2085
ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
narats@nu.ac.th HU1205 2034
ดร.นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์
อาจารย์
kittipornr@nu.ac.th HU 1101 055-962085
ดร.ปวีณา จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paween77@gmail.com 1305 2023
ดร.พงศกร Phongsakorn เมธีธรรม Methitham
รองศาสตราจารย์
pongsakornm@nu.ac.th 6113 2043
ดร.พยุง ซีดาร์
รองศาสตราจารย์
payungp@nu.ac.th 1304 055962028
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ
อาจารย์
ptgade@hotmail.com 1311 2025
พัฒน์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์
patwatanasin@gmail.com 1305 2024
ดร.พัทธชนก Patchanok กิติกานันท์ Kitikanan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nicenanina@gmail.com 1304 055-96-2028
ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล
อาจารย์
pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
มานะ เติมใจ
อาจารย์
manatermjai@hotmail.com 1305 2023
ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuenchaichon@yahoo.com 1308 2027
ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง
อาจารย์
auntieink@hotmail.com 1103 2018
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อาจารย์
rungkarnp@nu.ac.th 1304 2024
วรา ชาญสินธุ์
อาจารย์
chwara2180@hotmail.com 1310 2031
วราภรณ์ ภูผา
อาจารย์
waranick@hotmail.com HU 1309 2082
ดร.วศินรัฐ Wasinrat นวลศิริ Nualsiri
อาจารย์
wasinratnu@nu.ac.th HU1310 2031
ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองศาสตราจารย์
watanap@nu.ac.th 1309 2084
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
อาจารย์
chantharothai6996@gmail.com 6207 2058
ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน
อาจารย์
satipk636@outlook.com 1309 055-962082
ดร.สุดสรวง ยุทธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sudsuang@gmail.com 1301 2025
ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
s_kreangsak@hotmail.com 1308 2029
ดร.สุวนันทน์ อินมณี
อาจารย์
nu_uya@hotmail.com 1205-1 2034
ดร.สุวิมล ใจยศ
อาจารย์
nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
rapichai2002@yahoo.com 1303 2020