สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 746
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0145 19 มีนาคม 2564 -
0144 19 มีนาคม 2564 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0143 18 มีนาคม 2564 - -
0142 18 มีนาคม 2564 ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลรายงานผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0141 18 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (อ.มานะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0140 17 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0139 17 มีนาคม 2564 มอบหมายบุคลากรร่างพระราโชวาท คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย และคำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0138 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0137 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการสอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0136 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือโครงการวิจัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0135 17 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และอนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรตรวจข้อสอบ (O - NET) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0134 17 มีนาคม 2564 การเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0133 17 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (อ.ศรีสุดา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0132 16 มีนาคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
0131 16 มีนาคม 2564 ขอรายงานข้อมูลการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กระบวนการในระดับมหาวิยาลัยฯ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0130 16 มีนาคม 2564 รายงานสรุปข้อมูลการติดตามสถานภาพของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาค่อและกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนสำเร็จการศึกษา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0129 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0128 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญให้ข้อมูล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0127 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญให้ข้อมูลและขอให้ส่งรายละเอียดภาระงาน (Job Description) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0126 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0125 15 มีนาคม 2564 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0124 15 มีนาคม 2564 เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0123 15 มีนาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อกรรมการสภาอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0122 12 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วราภรณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0121 11 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0120 11 มีนาคม 2564 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาขาดแคลน) เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0119 10 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0118 10 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (ผศ.พรชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0117 10 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินการใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0116 10 มีนาคม 2564 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0115 9 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา,ผศ.ดร.อุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0114 9 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรกำกับบทละครอิงตำนานพระมหาไหล่ลาย (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.โสภณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0113 9 มีนาคม 2564 ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0112 8 มีนาคม 2564 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0111 8 มีนาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0110 5 มีนาคม 2564 -
0109 5 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0108 5 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0107 5 มีนาคม 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0106 5 มีนาคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0105 4 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0104 4 มีนาคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายพรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0103 3 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0102 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0101 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
0100 3 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0099 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0098 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพมารดา ของ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0097 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพมารดา ของ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0096 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0095 2 มีนาคม 2564 รายงานสถิติข้อมูลการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0094 1 มีนาคม 2564 -
0093 1 มีนาคม 2564 ขออนุมัติจัดกิจกรรม สะสาง ไม่สะสม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0092 1 มีนาคม 2564 ขอส่งข้อมูลประวัติและหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0091 1 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0090 1 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0089 25 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร และอนุเคราะห์เครื่องดนตรีมังคละ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0088 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหนังสือก่อนการตีพิมพ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0087 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0086 24 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภาคภูมิ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0085 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเบิกค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0084 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0083 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0082 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวงเงินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0081 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติตั้งรายกาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และโอนหมวดเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0080 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอต่อทะเบียนยานพาหนะขอทางราชการโดยได้รับการยกเว้นยกเว้นภาษีพร้อมตรวจสภาพ คณบดี
0079 22 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และอนุญาตให้ยืมกลองเพื่อใช้ในการอบรมฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0078 22 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0077 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและประเมินผลงานทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0076 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายวิชาการแลัสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0075 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติจัดประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0074 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0073 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอจัดส่งสัญญาค้ำประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0072 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0071 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัตินำรถยนต์ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0070 18 กุมภาพันธ์ 2564 การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงพนักงานสายวิชาการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0069 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอยกเลิกการอัดคลิปแนะนำสาขาวิชา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0068 17 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0067 17 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมบรรเลงดนตรีไทย (ผศ.พรชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0066 16 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ (ผศ.ดร.ชมนาด) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
0065 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0064 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน "โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น" รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0063 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0062 10 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมการสัมมนา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0061 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เขียนตำราภาษาไทยมาตรฐาน ระดับ B2 (ระดับกลาง – สูง) สำหรับผู้เรียนชาวเกาหลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0060 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0059 4 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0058 3 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0057 3 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจทานงานแปลภาษาอังกฤษ (ผศ.ดร.เสาวภาคย์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0056 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
0055 2 กุมภาพันธ์ 2564 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0054 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0053 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติจัดประชุม 28 ก.พ. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0052 2 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามให้ดำเนินการจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0051 28 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0050 26 มกราคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวพัทธชนก กิติกานันท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0049 26 มกราคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายมานะ เติมใจ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0048 26 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้เรียบเรียงทำนองขับร้องเพลงรำโทนและบันทึกเสียงเพลงรำโทน(ผศ.พรชัย,ผศ.บุตรี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0047 26 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0046 26 มกราคม 2564 ขอรายงานผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0045 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0044 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0043 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0042 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0041 25 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปรายชื่อผู้ไม่มาลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0040 25 มกราคม 2564 ขอรายงานผลการดำเนินการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0039 25 มกราคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0038 25 มกราคม 2564 ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0037 22 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และเข้าาร่วมประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0036 22 มกราคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0035 22 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0034 22 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0033 22 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินการปฏิบัติงานของแม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0032 22 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0031 20 มกราคม 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0030 19 มกราคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0029 19 มกราคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0028 18 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ 2 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)ของบุคลากร จำนวน 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0026 15 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0025 14 มกราคม 2564 ขอเสนอรายชื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0024 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้สอน (อ.ศิวัสว์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0023 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้แทนส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง (ผศ.ดร.จันทิมา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0022 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางก่อสร้างของทางราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0021 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0020 12 มกราคม 2564 แนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตามมาตรการเฝ้าระวังฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0019 12 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0018 11 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0017 11 มกราคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0016 8 มกราคม 2564 ขอใหเท่านเข้าระบบฯ ตรวจประเมเินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0015 6 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วิชญ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0014 6 มกราคม 2564 ขออนุมัติเพิ่มรายละเอียดในเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0013 5 มกราคม 2564 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0012 5 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0011 4 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0010 4 มกราคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0009 4 มกราคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0008 4 มกราคม 2564 พี่ทราย
0007 4 มกราคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0006 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นางสาวศศิณัฐ พงษ์นิล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0005 4 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผศ.ธรรศ อัมโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0004 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย Mr.Yang Bo ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0003 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นางสาวอมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0002 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นายธรรศ อัมโร ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0001 4 มกราคม 2564 ประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์