สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 746
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0393 3 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ประภาษ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0392 3 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วราภรณ์,อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0391 3 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (อ.รัชดาพร,ดร.ภูริตา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0390 3 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน (ดร.สายหยุด) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0389 2 สิงหาคม 2564 ขอให้ท่านตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 ของ นางสาวสุขขี ลิ้มศรีตระกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0388 3 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราขการ ครั้งที่ 1/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0388 3 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราขการ ครั้งที่ 1/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0387 2 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 16 ก.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0386 2 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0385 2 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 26 ส.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0384 2 สิงหาคม 2564 ขอเชิญประชุม 29 ส.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0383 30 กรกฏาคม 2564 ขอเปลี่ยนแปลงการขอรับการสนับสนับงบประมาณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0382 30 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประประเมินผลการสอน ฉบับปรับแก้ไข (เพิ่มเติม) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0381 30 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0380 29 กรกฏาคม 2564 ขอส่งข้อมูลแผนการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ของ นางสาวสายทิพย์ เยื่อปุย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0379 29 กรกฏาคม 2564 ขอส่งข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0378 29 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0377 27 กรกฏาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ประภาษ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0376 27 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 1-31 ส.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0375 23 กรกฏาคม 2564 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับรายที่ขอเพิ่มเติมหลักฐานและทบทวนผลคะแนน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0374 23 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม 22 ก.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0373 22 กรกฏาคม 2564 ขอแจ้งกำหนดการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าชุดใหม่ All In One คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0372 21 กรกฏาคม 2564 รายงานการจัดสรรทุนอุกหนุน 2564 พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
0371 20 กรกฏาคม 2564
0370 20 กรกฏาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0370 20 กรกฏาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภาคภูมิ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0369 21 กรกฏาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ทศพล,ผศ.นพรัตน์,ดร.นิชฎารัสมิ์,อ.อิสริยาภรณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0368 20 กรกฏาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นอาจารย์สอน (ผศ.ดร.ศศิณัฐ,อ.ประชากร,นายมาโนช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0367 20 กรกฏาคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มิ.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0366 20 กรกฏาคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0365 20 กรกฏาคม 2564 ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเข้าระบบฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 2/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0364 19 กรกฏาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0363 19 กรกฏาคม 2564 ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์เป็นวิดีโอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
0362 16 กรกฏาคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0361 16 กรกฏาคม 2564 ขอส่งสรุปผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ราย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0360 16 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0359 15 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญให้ข้อมูล ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0358 15 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญประชุม ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0357 15 กรกฏาคม 2564 ขอส่งสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0356 14 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
0355 14 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0354 13 กรกฏาคม 2564 ขอจัดอัตรากำลังบุคลากรลงภาควิชาในสังกัด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0353 13 กรกฏาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อกรรมการสภาอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0352 9 กรกฏาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.อรจิรา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0351 9 กรกฏาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.นพรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0350 9 กรกฏาคม 2564 แนวปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0349 9 กรกฏาคม 2564 ขอแจ้งจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด อาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0348 9 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและวัสดุตกแต่งสถานที่การดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0347 9 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสำรองข้อมูลเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิเวตอร์ชุดใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0346 8 กรกฏาคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายธรรฒ อัมโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0345 8 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0344 8 กรกฏาคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางอุษา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0343 7 กรกฏาคม 2564 -
0342 7 กรกฏาคม 2564 ขออนุุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0341 7 กรกฏาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.นพรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0340 7 กรกฏาคม 2564 ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0339 6 กรกฏาคม 2564
0338 6 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม 22 ก.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0337 6 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 15 ก.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0336 6 กรกฏาคม 2564 ขอให้ดำเนินการเสนอชื่อคณาจารย์ประจำที่เหมาะสมทำหน้าที่กรรมการประจำคณะฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0335 6 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0334 6 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารคำสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0333 6 กรกฏาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0332 6 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษครั้งที่ 1/2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0331 5 กรกฏาคม 2564 การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0330 5 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 1 ก.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0329 2 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือในการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0328 2 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0327 1 กรกฏาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0326 29 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.นพรัตน์,ดร.นิชฎารัสมิ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0325 29 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ผศ.ดร.ประภาษ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0324 29 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ(ดร.ภูริตา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0323 29 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0322 28 มิถุนายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0321 28 มิถุนายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0320 28 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0319 28 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ นายธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0318 28 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0317 28 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0316 28 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติจัดปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0315 28 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม 24 มิ.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0314 28 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมและค่าเลี้ยงรับรอง วันที่ 28 มิ.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0313 25 มิถุนายน 2564 ขอส่งภาระงาน กรณีการต่อเวลาราชการ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0312 25 มิถุนายน 2564 หนังสือรับรอง (รศ.นท.ดร.วัฒนชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0311 25 มิถุนายน 2564 หนังสือรับรอง (รศ.ดร.สุภาพร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0310 25 มิถุนายน 2564 หนังสือรับรอง (รศ.ดร.กาญจนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0309 25 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0308 25 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0307 25 มิถุนายน 2564 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0306 25 มิถุนายน 2564 การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ และการจัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0305 24 มิถุนายน 2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0304 24 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0303 23 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรแปลเอกสาร (อ.วิจิตร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0302 24 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ดร.วศินรัฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0301 23 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม HU 2303 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0300 23 มิถุนายน 2564 รายงานสรุปผลการประชุมร้านค้าเช่าพื้นที่ขายอาหารภายในคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0299 22 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน(ผศ.ดร.ประภาษ,ดร.พรหมพิสิฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0298 22 มิถุนายน 2564 ขอรายงานผลการสำรวจสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0297 22 มิถุนายน 2564 ขอส่งคำตอบและแนวทางดำเนินการ จากข้อคำถามและข้อเสนอแนะการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0296 21 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรพิจารณาบทความวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0295 21 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญแปลแบบประเมิน (ดร.ฐิติชญาน์ ,ดร.หรินฟ้า) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0294 21 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.มานะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0293 21 มิถุนายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0292 16 มิถุนายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0291 16 มิถุนายน 2564 ขอแจ้งวันเริ่มงาน และส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (นางสาวสายทิพย์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0290 16 มิถุนายน 2564 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0289 15 มิถุนายน 2564 ขอเลื่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0288 15 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0287 15 มิถุนายน 2564 ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0286 14 มิถุนายน 2564 -
0285 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0284 14 มิถุนายน 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0283 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0282 15 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0281 14 มิถุนายน 2564
0280 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 23 มิ.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0279 14 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติให้รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0278 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0277 14 มิถุนายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของ ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0276 11 มิถุนายน 2564 การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0275 11 มิถุนายน 2564 การจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0274 11 มิถุนายน 2564 ขอส่งสรุปประเด็นข้อหารือ จากการจัดกิจกรรม KM การกรอกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0273 11 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
0272 10 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (กิจกรรมที่ 3) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0271 8 มิถุนายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (องค์ประกอบที่ 2) (1 เม.ย. 64-30 ก.ย. 64)ของบุคลากร จำนวน 1 ราย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0270 8 มิถุนายน 2564 ขอให้ท่านเข้าระบบฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 2/2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0269 8 มิถุนายน 2564 ขอติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0268 7 มิถุนายน 2564 ขอหารือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 กรณีอาจารย์ที่สอนวิชาโทย้ายสังกัดภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0267 4 มิถุนายน 2564 ขอส่งผลการพิจารณารายละเอียดของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ที่ได้ปรับปรุงแล้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0266 4 มิถุนายน 2564 ขอให้ดำเนินการเข้าระบบฯ ตามปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0265 4 มิถุนายน 2564 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0264 4 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 24 มิ.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0263 4 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0262 2 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวนส่งข้อความ คำคม หรือคำกล่าว ที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0261 2 มิถุนายน 2564 รายงานข้อมูลการควบคุมสถิติวันลาแต่ละประเภท เดือน พ.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0260 2 มิถุนายน 2564 / ขอส่งสรุปผลการประเมเินความพึงพอใจในการให้บริการของร้านค่า ร้านอาหารภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0259 2 มิถุนายน 2564 ขอส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลข 756 SN:YJ00E9AT รองอธิการบดี
0258 28 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ คณบดี
0257 28 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0256 28 พฤษภาคม 2564 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0255 28 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0254 28 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการสำนักงานสีเขียว วันที่ 27 พ.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0253 27 พฤษภาคม 2564 หนังสือรับรอง (นายพลวัฒน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0252 27 พฤษภาคม 2564 ติดตามผลการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0251 27 พฤษภาคม 2564 ขอส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0250 27 พฤษภาคม 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0249 27 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0248 27 พฤษภาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.สุดสรวง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0247 27 พฤษภาคม 2564 ตอบรับการเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0246 27 พฤษภาคม 2564 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0245 25 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอกภาระงาน ผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0244 21 พฤษภาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เรียบเรียง และประพันธ์ทำนองบทเพลงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผศ.ดร.ศศิณัฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0243 21 พฤษภาคม 2564 การรายงานการพัฒนาวิชาการ (AdsReport) ผ่านระบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0242 21 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลือกกรรมการเพื่ออุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0241 21 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม 20 พ.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0240 20 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0239 20 พฤษภาคม 2564 รายงานการทาบทามกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0238 18 พฤษภาคม 2564 ขอให้จัดส่งภาระงานเพื่ประกอบการประเมินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0237 18 พฤษภาคม 2564 ขอให้จัดส่งภาระงานเพื่ประกอบการประเมินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0236 18 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0235 17 พฤษภาคม 2564 ขอรายงานข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ สำหรับการประเมินรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0234 17 พฤษภาคม 2564 ตอบรับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0233 14 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา คณบดี
0232 14 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลา แนวปฏิบติตามาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คณบดี
0231 13 พฤษภาคม 2564 ขอรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ เดือน พ.ค. 64 (กระบวนการในระดับมหาวิทยาลัยฯ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0230 13 พฤษภาคม 2564 รายงานข้อมูลการควบคุมสถิติวันลาแต่ละประเภท เดือน ก.พ.- เม.ย. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0229 13 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดา ของ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์ (ภายใน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0228 13 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดา ของ นางสาวพิศมัย แกล้วเกษตรกรณ์ (ภายนอก) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0227 13 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดา นายพลวัฒน์ พูลทรัพย์ (ภายใน) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0226 13 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดา นายพลวัฒน์ พูลทรัพย์ (ภายนอก) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0225 11 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนการสำรองข้อมูลเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0224 11 พฤษภาคม 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0223 11 พฤษภาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0222 11 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0221 7 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0220 6 พฤษภาคม 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0219 5 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0218 5 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0217 5 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 3ฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0216 5 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0215 3 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0214 3 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผ่านทางระบบออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0213 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0212 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0211 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0210 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0209 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0208 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0207 30 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0206 30 เมษายน 2564 แนวปฏิบัติการรายงานการพัฒนาวิชาการ (AdsReport) ผ่านระบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0205 30 เมษายน 2564 ขอแจ้งประชาพิจารณ์การปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ สำหรับรอบการประเมินรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0204 30 เมษายน 2564 ขยายเวลา แนวทางปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0203 30 เมษายน 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0202 27 เมษายน 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของพนักงานสายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0201 27 เมษายน 2564 ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ผ่านทางออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0200 26 เมษายน 2564 -
0199 23 เมษายน 2564 ขอส่งแผนปฏิบัติงาน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
0198 23 เมษายน 2564 รายงานการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
0197 23 เมษายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0196 21 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสำรองข้อมูลเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ คณบดี
0195 20 เมษายน 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรเสวนา (อ.ศรีสุดา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0194 20 เมษายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0193 20 เมษายน 2564 การขอโอนย้ายกลับคณะมนุษยศาสตร์ ของ ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0192 20 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับแก้ไข (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0191 20 เมษายน 2564 ขอรายงานการส่งมอบงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0190 19 เมษายน 2564 ขออนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0189 19 เมษายน 2564 ขอบริจาคน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0188 19 เมษายน 2564 ข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคลากรขอโอนย้ายกลับต้นสังกัดเดิม และขอย้ายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0187 16 เมษายน 2564 แนวปฏิบติตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกที่ 3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0186 16 เมษายน 2564 การเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0185 16 เมษายน 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0184 16 เมษายน 2564 ขออนุมัติชะลอการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0183 16 เมษายน 2564 ขอเลื่อนวันฝึกงานนิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0182 9 เมษายน 2564 แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0181 8 เมษายน 2564 ขอเสนอร่างประกาศ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0180 8 เมษายน 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0179 8 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0178 8 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0177 8 เมษายน 2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0176 8 เมษายน 2564 เสนอการปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และประเด็นปัญหาในการกรอกภาระงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0175 8 เมษายน 2564 รายงานสถิติข้อมูลการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0174 5 เมษายน 2564 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 19 ก.พ. -19 มี.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0173 5 เมษายน 2564 อนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0172 2 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
0171 31 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (อ.กฤษณะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0170 31 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการและร่วมบรรยาย (รศ.ดร.กาญจนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0169 31 มีนาคม 2564 -
0168 31 มีนาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0167 31 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0166 30 มีนาคม 2564 -
0165 29 มีนาคม 2564 -
0164 29 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.อุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0163 29 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้แปลเอกสารการรับรองหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ (ผศ.ดร.เสาวภรคย์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0162 29 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.สุภาพร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0161 29 มีนาคม 2564 มอบหมายบุคลากรร่างคำกล่าวถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดร.อรอุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0160 29 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.มานะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0159 29 มีนาคม 2564 ขอประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0158 24 มีนาคม 2564 อนุญาตให้บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญแปลเครื่องมือวิจัยโวต้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0157 24 มีนาคม 2564 ขออนุมัติใช้รถบัสมหาวิทยาลัย พร้อมพนักงานขับรถ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0156 24 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0155 24 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0154 24 มีนาคม 2564 ขอแจ้งการดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหนังสือก่อนการตีพิมพ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0153 23 มีนาคม 2564 ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0152 23 มีนาคม 2564 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว วันที่ 26-28 มี.ค. 64 และวันที่ 10-15 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0151 22 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมโครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0150 22 มีนาคม 2564 ขอรายงานผลประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0149 22 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0148 22 มีนาคม 2564 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0147 22 มีนาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม 18 มี.ค. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0146 22 มีนาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 18 ก.พ. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0145 19 มีนาคม 2564 -
0144 19 มีนาคม 2564 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0143 18 มีนาคม 2564 - -
0142 18 มีนาคม 2564 ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลรายงานผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0141 18 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (อ.มานะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0140 17 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0139 17 มีนาคม 2564 มอบหมายบุคลากรร่างพระราโชวาท คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย และคำกราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0138 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0137 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการสอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0136 17 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือโครงการวิจัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0135 17 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และอนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรตรวจข้อสอบ (O - NET) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0134 17 มีนาคม 2564 การเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0133 17 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (อ.ศรีสุดา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0132 16 มีนาคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
0131 16 มีนาคม 2564 ขอรายงานข้อมูลการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กระบวนการในระดับมหาวิยาลัยฯ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0130 16 มีนาคม 2564 รายงานสรุปข้อมูลการติดตามสถานภาพของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาค่อและกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนสำเร็จการศึกษา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0129 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0128 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญให้ข้อมูล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0127 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญให้ข้อมูลและขอให้ส่งรายละเอียดภาระงาน (Job Description) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0126 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0125 15 มีนาคม 2564 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0124 15 มีนาคม 2564 เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0123 15 มีนาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อกรรมการสภาอาจารย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0122 12 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วราภรณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0121 11 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0120 11 มีนาคม 2564 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาขาดแคลน) เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0119 10 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0118 10 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (ผศ.พรชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0117 10 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินการใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0116 10 มีนาคม 2564 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0115 9 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา,ผศ.ดร.อุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0114 9 มีนาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรกำกับบทละครอิงตำนานพระมหาไหล่ลาย (ผศ.ว่าที่ รต.ดร.โสภณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0113 9 มีนาคม 2564 ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0112 8 มีนาคม 2564 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0111 8 มีนาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0110 5 มีนาคม 2564 -
0109 5 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เม.ย. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0108 5 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0107 5 มีนาคม 2564 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0106 5 มีนาคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0105 4 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0104 4 มีนาคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายพรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0103 3 มีนาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0102 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0101 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
0100 3 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0099 3 มีนาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0098 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพมารดา ของ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0097 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพมารดา ของ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0096 2 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
0095 2 มีนาคม 2564 รายงานสถิติข้อมูลการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0094 1 มีนาคม 2564 -
0093 1 มีนาคม 2564 ขออนุมัติจัดกิจกรรม สะสาง ไม่สะสม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0092 1 มีนาคม 2564 ขอส่งข้อมูลประวัติและหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0091 1 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0090 1 มีนาคม 2564 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0089 25 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร และอนุเคราะห์เครื่องดนตรีมังคละ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0088 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหนังสือก่อนการตีพิมพ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0087 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0086 24 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภาคภูมิ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0085 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเบิกค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0084 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0083 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0082 23 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวงเงินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0081 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติตั้งรายกาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และโอนหมวดเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0080 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอต่อทะเบียนยานพาหนะขอทางราชการโดยได้รับการยกเว้นยกเว้นภาษีพร้อมตรวจสภาพ คณบดี
0079 22 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และอนุญาตให้ยืมกลองเพื่อใช้ในการอบรมฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0078 22 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประเมินผลงานการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0077 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและประเมินผลงานทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0076 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายวิชาการแลัสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0075 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติจัดประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0074 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0073 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอจัดส่งสัญญาค้ำประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0072 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอส่งข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0071 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัตินำรถยนต์ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0070 18 กุมภาพันธ์ 2564 การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงพนักงานสายวิชาการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0069 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขอยกเลิกการอัดคลิปแนะนำสาขาวิชา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0068 17 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0067 17 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมบรรเลงดนตรีไทย (ผศ.พรชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0066 16 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ (ผศ.ดร.ชมนาด) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
0065 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0064 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน "โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น" รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0063 11 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0062 10 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมการสัมมนา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0061 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เขียนตำราภาษาไทยมาตรฐาน ระดับ B2 (ระดับกลาง – สูง) สำหรับผู้เรียนชาวเกาหลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0060 9 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0059 4 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0058 3 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0057 3 กุมภาพันธ์ 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจทานงานแปลภาษาอังกฤษ (ผศ.ดร.เสาวภาคย์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0056 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
0055 2 กุมภาพันธ์ 2564 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0054 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0053 2 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติจัดประชุม 28 ก.พ. 64 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0052 2 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามให้ดำเนินการจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0051 28 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0050 26 มกราคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวพัทธชนก กิติกานันท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0049 26 มกราคม 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายมานะ เติมใจ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0048 26 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้เรียบเรียงทำนองขับร้องเพลงรำโทนและบันทึกเสียงเพลงรำโทน(ผศ.พรชัย,ผศ.บุตรี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0047 26 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0046 26 มกราคม 2564 ขอรายงานผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0045 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0044 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0043 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0042 26 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0041 25 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปรายชื่อผู้ไม่มาลงนามปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0040 25 มกราคม 2564 ขอรายงานผลการดำเนินการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0039 25 มกราคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0038 25 มกราคม 2564 ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0037 22 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และเข้าาร่วมประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0036 22 มกราคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0035 22 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0034 22 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0033 22 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินการปฏิบัติงานของแม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0032 22 มกราคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0031 20 มกราคม 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0030 19 มกราคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0029 19 มกราคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0028 18 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ 2 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)ของบุคลากร จำนวน 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 15 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0026 15 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0025 14 มกราคม 2564 ขอเสนอรายชื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0024 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้สอน (อ.ศิวัสว์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0023 13 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้แทนส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง (ผศ.ดร.จันทิมา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0022 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางก่อสร้างของทางราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0021 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0020 12 มกราคม 2564 แนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตามมาตรการเฝ้าระวังฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0019 12 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0018 11 มกราคม 2564 ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0017 11 มกราคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0016 8 มกราคม 2564 ขอใหเท่านเข้าระบบฯ ตรวจประเมเินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0015 6 มกราคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วิชญ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0014 6 มกราคม 2564 ขออนุมัติเพิ่มรายละเอียดในเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0013 5 มกราคม 2564 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0012 5 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0011 4 มกราคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 13.30-14.30 น. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0010 4 มกราคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0009 4 มกราคม 2564 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0008 4 มกราคม 2564 พี่ทราย
0007 4 มกราคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0006 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นางสาวศศิณัฐ พงษ์นิล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0005 4 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย ผศ.ธรรศ อัมโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0004 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย Mr.Yang Bo ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0003 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย นางสาวอมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0002 4 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับปรุง ราย นายธรรศ อัมโร ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0001 4 มกราคม 2564 ประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์