สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 746
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0592 12 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิยประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0591 11 พฤศจิกายน 2564
0590 10 พฤศจิกายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ประเมินอิสระ (ผศ.ดร.ศศิณัฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0589 10 พฤศจิกายน 2564
0588 10 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตร ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
0587 10 พฤศจิกายน 2564 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
0586 10 พฤศจิกายน 2564 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
0585 10 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติโครงการสำนักงานสีเขียว นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0584 10 พฤศจิกายน 2564 ขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0583 10 พฤศจิกายน 2564 ขอจัดส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันการจ้างของ พน.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และ พนง.ราชการ (เงินรายได้) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0582 9 พฤศจิกายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร (ศ.ดร.อัญชลี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0581 9 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯนางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0580 8 พฤศจิกายน 2564
0579 8 พฤศจิกายน 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0578 8 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคารคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0577 8 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 5 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0576 8 พฤศจิกายน 2564 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0575 8 พฤศจิกายน 2564 ขอขอบคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0574 5 พฤศจิกายน 2564
0573 5 พฤศจิกายน 2564 ขอให้จัดทำข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล ระยะ 1 ปี และ ระยะ 5 ปี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0572 5 พฤศจิกายน 2564 รายงานสรุปผลการลงคะแนนเลือกตราสัญลักษณ์และเสนอความคิดเห็นการจัดกิจกรรม ครบรอบ 32 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านรูปแบบออนไลน์ Google Form ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
0571 5 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0570 5 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรหารือกับคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0569 5 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0568 5 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0567 4 พฤศจิกายน 2564
0566 3 พฤศจิกายน 2564
0565 3 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 10 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0564 3 พฤศจิกายน 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0563 2 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0562 2 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0561 2 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0560 2 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารคำสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0559 1 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0558 1 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัด เป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0557 29 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0556 29 ตุลาคม 2564 กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0555 28 ตุลาคม 2564 ขอส่งรายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเปฌนกรรมการ กพอ. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0554 28 ตุลาคม 2564 ขอขอบคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0553 28 ตุลาคม 2564
0552 28 ตุลาคม 2564
0551 28 ตุลาคม 2564
0550 28 ตุลาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของ นางสาวอมรรัตน์ เนตธัญญกรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0549 28 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน
0548 27 ตุลาคม 2564
0547 27 ตุลาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และอนุเคราะห์นิสิตช่วยปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0546 27 ตุลาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภาคภูมิ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0545 27 ตุลาคม 2564 ขอส่งข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0544 27 ตุลาคม 2564 ขอเชิญประชุมบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0543 27 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 13.00-15.30 น. นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0542 27 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0541 26 ตุลาคม 2564 ขอส่งสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารยผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0540 26 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม วันที่ 21 ต.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0539 26 ตุลาคม 2564 ขอส่งรายชื่ออนุกรรมการการประจำหน่วยเสนอชื่อคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0538 25 ตุลาคม 2564
0537 21 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0536 20 ตุลาคม 2564
0535 19 ตุลาคม 2564
0534 19 ตุลาคม 2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0533 19 ตุลาคม 2564 ขอส่งสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0532 19 ตุลาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมผลิตและสร้างสรรค์ซีรีย์สยามานุสสติ (อาจารย์ณัฐวัฒน์ ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0531 19 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0530 19 ตุลาคม 2564 ขอต่อทะเบียนยานพาหนะของทางราชการโดยได้รับการยกเว้นภาษีพร้อมตรวจสภาพ คณบดี
0529 18 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งผลประเมินเอกสารประกอบการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ครั้งที่ 3 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0528 18 ตุลาคม 2564 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0527 18 ตุลาคม 2564 ให้มาดำเนินการจัดทำสัญญาและสัญาค้ำประกันการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0526 18 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0525 14 ตุลาคม 2564 ขอประชาสัมพันธ์สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0524 14 ตุลาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0523 14 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการตวรจสุขภาพประจำปีของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0522 12 ตุลาคม 2564 ขอหารือการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ รายใหม่ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0521 12 ตุลาคม 2564 รายงานการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาฯ จากงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0520 11 ตุลาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0519 11 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0518 11 ตุลาคม 2564 ขอส่งสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0517 8 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งจุดติดตั้งถังดับเพลิง จุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0516 8 ตุลาคม 2564 ขอรายงานข้อทูลผลการดำเนิการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ตุลาคม 2564 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0515 8 ตุลาคม 2564 ขอส่งสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2563-2564 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0514 8 ตุลาคม 2564 ขอส่งสรุปรายงานข้อมูลการกำหนดเกณฑ์อัตราการใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0513 7 ตุลาคม 2564 ขอเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแปลแบบสอบถาม (ดร.สาทิพย์,ดร.รุจิรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0512 7 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0511 7 ตุลาคม 2564 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0510 5 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 21 ต.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0509 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 21 ต.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0508 5 ตุลาคม 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของพนักงานสายวิชาการ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0507 1 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0506 1 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0505 1 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0504 29 กันยายน 2564
0503 29 กันยายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารคำสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0502 29 กันยายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประประเมินผลการสอน รายวิชาทฤษฎีการประสานเสียง 1 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0501 29 กันยายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารคำสอนรายวิชาคีย์บอร์ดพื้นฐาน รหัสวิชา 234123 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0500 29 กันยายน 2564 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา" คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0499 28 กันยายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0498 28 กันยายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0497 27 กันยายน 2564 ขออนุมัติให้รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี ลาออกจากตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0496 27 กันยายน 2564 ขออนุญาตบุคลากรเป็นคณะทำงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ CEF (อ.ศรีสุดา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0495 23 กันยายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลการวิจัย (อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0494 23 กันยายน 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0493 21 กันยายน 2564 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (นายณัฐวุฒิ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0492 21 กันยายน 2564
0491 21 กันยายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0490 21 กันยายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกองบรรณาธิการ (ดร.อมรรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0489 21 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ราย นางสาวศิริรัตน์ กิตติจารุขจร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0488 21 กันยายน 2564 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0487 21 กันยายน 2564 การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0486 20 กันยายน 2564 ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได่) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0485 17 กันยายน 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0484 17 กันยายน 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0483 17 กันยายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
0482 16 กันยายน 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
0481 15 กันยายน 2564 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0480 15 กันยายน 2564 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0479 15 กันยายน 2564 ขอแจ้งการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ฉบับปรับแก้ไข (เพิ่มเติม) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0478 14 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.วราภรณ์ เชิดชู) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0477 14 กันยายน 2564 รูปแบบการจัดทำเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน สำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0476 14 กันยายน 2564 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0475 14 กันยายน 2564 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) จำนวน 6 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0474 14 กันยายน 2564 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0473 9 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตัดสิน (ผศ.ดร.โสภา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0472 8 กันยายน 2564 ตอบรับเป็นวิทยากร (รศ.ดร.ธัญญา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0471 8 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (Mr.Hsoung Oo) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0470 7 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 16 ก.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0469 7 กันยายน 2564 ขอเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายประชากร ศรีสาคร รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0468 6 กันยายน 2564 ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0467 6 กันยายน 2564 ขอส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0466 6 กันยายน 2564 -
0465 6 กันยายน 2564 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0464 6 กันยายน 2564 การตรวจสอบความถูกต้องของภาษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0463 6 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0462 6 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยาย (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0462 6 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยาย (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0461 6 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (อ.วราภรณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0460 6 กันยายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0459 6 กันยายน 2564 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0458 6 กันยายน 2564 ขอเชิญรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 64-30 ก.ย. 64) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0457 6 กันยายน 2564 ขอแจ้งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0456 6 กันยายน 2564 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0455 3 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0454 3 กันยายน 2564 ขอส่งรายชื่ออนุกรรมการการเลือกตั้งนายกสโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0453 3 กันยายน 2564 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0452 2 กันยายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา กลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0451 1 กันยายน 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0450 31 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0449 30 สิงหาคม 2564 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0448 30 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติเบิกค่าต่อกรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 (รถกระบะ) ทะเบียน บท 3762 พิษณุโลก (เก็นกรณีพิเศษ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0447 27 สิงหาคม 2564 ขอเชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0446 27 สิงหาคม 2564 ขอส่งข้อมูลพร้อมไฟล์วงเงินการปรับเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0445 27 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (อ.วิจิตร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0444 27 สิงหาคม 2564 ขอรายงานผลการดำเนินการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0443 27 สิงหาคม 2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0442 27 สิงหาคม 2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและให้เกียรติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0441 27 สิงหาคม 2564 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและให้เกียรติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0440 27 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0439 27 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม วันที่่ 26 ส.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0438 27 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน (ผศ.พรชัย, ผศ.สุขปาน และ อ.ประชากร ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0437 27 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประประเมินผลการสอน รายวิชาทฤษฎีการประสานเสียง 1 (ฉบับแก้ไข) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0436 25 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่บุคลากร เป็นกรณีพิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0435 23 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน (ผศ.พรชัย, ผศ.สุขปาน และ อ.ประชากร ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0434 23 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0433 23 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0432 23 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ประภาษ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0431 19 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรและร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0430 19 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (อ.ดวงพร,อ.รุ้งกาญจน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0429 19 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.นพรัตน์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0428 19 สิงหาคม 2564 ขอเสนอชื่อตัวแทนหน่วยงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0427 19 สิงหาคม 2564 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ที่จะปรับอัตราเงินเดือน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0426 18 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0425 18 สิงหาคม 2564 ขออนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (ผศ.ดร.ศศิณัฐ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0424 17 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวงเงินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0423 17 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบคัดเลือกบุคคล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0422 16 สิงหาคม 2564 สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0421 16 สิงหาคม 2564 รายงานสรุปผลการการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0420 13 สิงหาคม 2564 ขอส่งผลสรุปการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร (สายวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0419 13 สิงหาคม 2564 ขอรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ส.ค. 2564 (กระบวนการในระดับมหาวิทยาลัย) นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0418 13 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0417 13 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0416 13 สิงหาคม 2564 ขอเสนอร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0415 13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0414 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0413 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดีคณะมนุษยศาสตร์.
0412 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0411 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0410 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0409 11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0408 11 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0407 11 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0406 11 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการตัดสิน (ผศ.ดร.อัจฉรา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0405 11 สิงหาคม 2564 ขอส่งสรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร (สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563) (พ.ศ. 2564) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0404 10 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0403 9 สิงหาคม 2564 การจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0402 9 สิงหาคม 2564 การเสนอชื่อคณาจารย์ประจำทำหน้าที่กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0401 9 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
0400 9 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติยกเลิกโครงการพัฒนาบุคลากร นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0399 6 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (Mr.Charly LONGUE) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0398 6 สิงหาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พงศกร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0397 6 สิงหาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (อ.ศิวัสว์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0396 6 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ และขออนุมัติดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0395 5 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0394 4 สิงหาคม 2564 ขอส่งสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ