สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 746
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0692 9 ธันวาคม 2564
0691 9 ธันวาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.วิจิตร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0690 9 ธันวาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการรายวิชา ครั้งที่ ๑ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (อ.กฤษณะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0689 9 ธันวาคม 2564 ขอให้ดำเนินการเข้าระบบฯ ตามปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0688 9 ธันวาคม 2564 ขอแจ้งปฏิทินขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ รอบที่ 1/2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0687 9 ธันวาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการรายวิชา ครั้งที่ ๑ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0686 9 ธันวาคม 2564 ขอแจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (บางส่วน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0685 9 ธันวาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ภูริวรรณ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0684 9 ธันวาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.วิจิตร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0683 9 ธันวาคม 2564
0682 8 ธันวาคม 2564
0681 8 ธันวาคม 2564
0680 8 ธันวาคม 2564
0679 8 ธันวาคม 2564 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0678 8 ธันวาคม 2564 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0677 8 ธันวาคม 2564 ขอเสนอร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0676 8 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติยกเลิกการเดินทางไปราชการ วันที่ 13 ธ.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0675 8 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0674 8 ธันวาคม 2564 ขอขอบคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0673 7 ธันวาคม 2564
0672 7 ธันวาคม 2564
0671 3 ธันวาคม 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากรเสวนา (ผศ.ดร.อรอุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0670 3 ธันวาคม 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0669 3 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0668 3 ธันวาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามยืนยันข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี3 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0667 3 ธันวาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 23 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0666 3 ธันวาคม 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0665 2 ธันวาคม 2564 สรุปรายชื่อผู้จัดส่งข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0664 2 ธันวาคม 2564
0663 2 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติจัดทำ Page ‎Facebook ครบรอบ 32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
0662 2 ธันวาคม 2564
0661 2 ธันวาคม 2564
0660 2 ธันวาคม 2564
0659 3 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0658 1 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0657 1 ธันวาคม 2564 ขอส่งคำตอบและแนวทางดำเนินการจากข้อคำถามและข้อเสนอแนะการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0656 1 ธันวาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (อ.วรางค์ลักษณ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0655 1 ธันวาคม 2564
0654 1 ธันวาคม 2564
0653 1 ธันวาคม 2564
0652 30 พฤศจิกายน 2564
0651 30 พฤศจิกายน 2564
0650 30 พฤศจิกายน 2564
0649 30 พฤศจิกายน 2564
0648 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0647 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0646 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0645 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0644 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0643 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0642 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0641 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0640 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0639 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0638 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0637 30 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0636 30 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์รายนามเพื่อจัดส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
0635 30 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 16 ธ.ค. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0634 29 พฤศจิกายน 2564
0633 29 พฤศจิกายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัย (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0632 29 พฤศจิกายน 2564 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการและวิจัย (ดร.สายหยุด) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0631 29 พฤศจิกายน 2564 ขอรายงานผลการดำเนินการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0630 29 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ วันที่ 12-15 ธ.ค. 64 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0629 29 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (นางสาวขวัญข้าว) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0628 29 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ส่งแผนการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0627 29 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0626 29 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการ “โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ” (แก้ไข) รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0625 26 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่อกรมธรม์ประกันภัยรถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นข 4378 พล นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0624 25 พฤศจิกายน 2564 รายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0623 25 พฤศจิกายน 2564 แจ้งจำนวนความต้องการชุดเครื่องตรวจ COVID–19 Antigen test self-test Kit (ATK) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0622 24 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกค่าจัดทำประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินอาคารคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0621 23 พฤศจิกายน 2564
0620 23 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญร่วมฟังการเสนอนโยบายในการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0619 23 พฤศจิกายน 2564 ขอเรียนเชิญนำเสนอนโยบายในการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0618 23 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (Ms.Melisa) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0617 23 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการ “โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ” รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
0616 22 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0615 19 พฤศจิกายน 2564
0614 19 พฤศจิกายน 2564 อนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0613 19 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1-3 ผ่าน Ms Teams นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0612 19 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากรภาควิชา" คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0611 19 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ครั้งที่ 3 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0610 19 พฤศจิกายน 2564 ขอแจ้งผลการประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ครั้งที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0609 19 พฤศจิกายน 2564 ขอเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0608 19 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม วันที่ 18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0607 19 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0606 18 พฤศจิกายน 2564
0605 18 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม ประธานกรรมการ
0604 17 พฤศจิกายน 2564
0603 17 พฤศจิกายน 2564 แจ้งกำหนดการส่งภาระงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0602 16 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางก่อสร้างของทางราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0601 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0600 16 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุม วันที่ 18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0599 16 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายสนบัสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0598 15 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติค่าต่อกรรธรรม์ประกันภัยรถยนต์ นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0597 15 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) วันที่ 26 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0596 15 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 18 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0595 12 พฤศจิกายน 2564
0594 12 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ วันที่ 10 พ.ย. 64 นางสาวพิชญานนทร์ กรึมสูงเนิน หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ
0593 12 พฤศจิกายน 2564 มอบหมายบุคลากรร่างคำประกาศเกียรติคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์