ฐานข้อมูลวิจัย:

แผนภูมิแสดงผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2564

แสดงจำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2564

แหล่งทุน รายการ (จำนวน)
งบประมาณส่วนตัว2 (100.00%)
รวม 2 (100.00%)