ฐานข้อมูลวิจัย:

แผนภูมิแสดงผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2563

แสดงจำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2563

แหล่งทุน รายการ (จำนวน)
งบประมาณส่วนตัว1 (2.94%)
งบประมาณรายได้32 (94.12%)
งบประมาณภายนอก1 (2.94%)
รวม 34 (100.00%)