[Demo]ฐานข้อมูลวิจัย :

แผนภูมิแสดงผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2564

แสดงจำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีการศึกษา 2564

แหล่งทุน รายการ (จำนวน)
งบประมาณส่วนตัว3 (42.86%)
งบประมาณรายได้2 (28.57%)
งบประมาณภายนอก1 (14.29%)
N/A1 (14.29%)
รวม 7 (100.00%)