ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 3
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานนโยบายและแผน
กาญจนา สุกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยแผนงานและงบประมาณ nu_koy11@hotmail.com HU2111 2011
รจเรข แก้วพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
หน่วยแผนงานและงบประมาณ noowater@hotmail.com 2111 2079
วิไลพร ชอบคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา wilaipornch@nu.ac.th 2111 2079