ฐานข้อมูลบุคคล

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน: 77
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน
อาจารย์
satipk@yahoo.com 1309 055-962082
ดร.สุวนันทน์ อินมณี
อาจารย์
nu_uya@hotmail.com 1205-1 2034
ดร.สุวิมล ใจยศ
อาจารย์
nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
อาจารย์
harinph@hotmail.com 2106 2091
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อาจารย์
apornchanit@yahoo.com 1309 2082
ดร.อิศรา Isara คงมี Kongmee
อาจารย์
isarakongmee@outlook.com 1306 2026
อิสริยาภรณ์ ทองทับ
อาจารย์
issie.aeow@gmail.com 1308 2029
ภาควิชาภาษาไทย
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
katee_kookoo@hotmail.com
ดร.ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
tachmonto@gmail.com HU 5106 2160
ดร.สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
ดร.สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
suwannee100@hotmail.com,suwanneet@nu.ac.th 6203 2087
ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038
ภาควิชาศิลปะการแสดง
ดร.จิตติมา นาคีเภท
อาจารย์
jittiman@nu.ac.th HU5313-1 2211
ณัฐวัฒน์ สิทธิ
อาจารย์
champinda@hotmail.com HU5214
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ Rungnapha Chimphut (Ph.D.)
อาจารย์
rungnaphac@nu.ac.th 5213 2206
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
อาจารย์
enjoy_pu@hotmail.co.th ED2101 8791
รัชดาพร สุคโต
อาจารย์
rachadaporn2002@yahoo.com 1203 2022
วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
อาจารย์
worawitt@nu.ac.th HU5311-2 0-5596-2200
อุบลวรรณ โตอวยพร
อาจารย์
nu19929@hotmail.com
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์
อาจารย์
nattapornka@nu.ac.th 2105
ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
อาจารย์
thanatthaj@nu.ac.th HU 4310 055-96 2149
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
อาจารย์
phromphanchan@gmail.com HU 2205 055962119
สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี
อาจารย์
yada_ps@hotmail.com
อชิรพจณิชา พลายนาค
อาจารย์
aom_rolypoly@hotmail.com 6308
อรทัย ชินอัครพงศ์
อาจารย์
ochin1965@gmail.com 2303-1 2115
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
อาจารย์
onusas@nu.ac.th 2201-3 2106