ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
25485 (2.11%)
25493 (1.27%)
25502 (0.84%)
255116 (6.75%)
25525 (2.11%)
25536 (2.53%)
25549 (3.80%)
25557 (2.95%)
25568 (3.38%)
25571 (0.42%)
25587 (2.95%)
255919 (8.02%)
256077 (32.49%)
256168 (28.69%)
25621 (0.42%)
25631 (0.42%)
32 (0.84%)
รวม 237 (100.00%)