ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
12 (0.77%)
25485 (1.93%)
25493 (1.16%)
25502 (0.77%)
255116 (6.18%)
25525 (1.93%)
25536 (2.32%)
25549 (3.47%)
25557 (2.70%)
25568 (3.09%)
25571 (0.39%)
25587 (2.70%)
255919 (7.34%)
256077 (29.73%)
256168 (26.25%)
25621 (0.39%)
25631 (0.39%)
317 (6.56%)
44 (1.54%)
91 (0.39%)
รวม 259 (100.00%)