ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
25485 (2.08%)
25493 (1.25%)
25502 (0.83%)
255116 (6.67%)
25525 (2.08%)
25536 (2.50%)
25549 (3.75%)
25557 (2.92%)
25568 (3.33%)
25571 (0.42%)
25587 (2.92%)
255919 (7.92%)
256077 (32.08%)
256168 (28.33%)
25621 (0.42%)
25631 (0.42%)
35 (2.08%)
รวม 240 (100.00%)