ฐานข้อมูลวิจัย:

แผนภูมิแสดงผลงานที่ตีพิมพ์ จำแนกตามลักษณะผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

แสดงจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท รายการ (จำนวน)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Refereed Publications)1 (100.00%)
รวม 1 (100.00%)