ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
254833 (4.89%)
254917 (2.52%)
255039 (5.78%)
255128 (4.15%)
255232 (4.74%)
255334 (5.04%)
255420 (2.96%)
255528 (4.15%)
255632 (4.74%)
255733 (4.89%)
255835 (5.19%)
255978 (11.56%)
2560112 (16.59%)
256181 (12.00%)
256236 (5.33%)
256335 (5.19%)
25642 (0.30%)
รวม 675 (100.00%)