ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
254833 (4.92%)
254917 (2.53%)
255039 (5.81%)
255128 (4.17%)
255232 (4.77%)
255334 (5.07%)
255420 (2.98%)
255528 (4.17%)
255632 (4.77%)
255734 (5.07%)
255837 (5.51%)
255978 (11.62%)
2560111 (16.54%)
256181 (12.07%)
256233 (4.92%)
256334 (5.07%)
รวม 671 (100.00%)