ฐานข้อมูลวิจัย:

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

จำนวนผลงานวิจัย จำแนกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา รายการ (จำนวน)
254833 (4.90%)
254917 (2.53%)
255039 (5.79%)
255129 (4.31%)
255232 (4.75%)
255334 (5.05%)
255420 (2.97%)
255528 (4.16%)
255632 (4.75%)
255734 (5.05%)
255838 (5.65%)
255978 (11.59%)
2560111 (16.49%)
256180 (11.89%)
256234 (5.05%)
256334 (5.05%)
รวม 673 (100.00%)