ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 10
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ดร.บารนี บุญทรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคติชนวิทยา baraneeb@hotmail.com HU 2201-1 0-5596-2107
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคติชนวิทยา onusas@nu.ac.th 2201-3 2106
ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคติชนวิทยา lovely_nekojang@hotmail.com HU-2202 2108
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
อาจารย์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา phromphanchan@gmail.com HU 2205 055962119
อชิรพจณิชา พลายนาค
อาจารย์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา aom_rolypoly@hotmail.com 6308
ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ katechommanad@gmail.com 2305 2112
ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ nattapornka@nu.ac.th HU2201-2 2105
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ochin1965@gmail.com 2303-1 2115
ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ unchalees@nu.ac.th 203-3 2111
แก้วตา สาลีโภชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ keawtast@hotmail.com 2305-3 2127