ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 16
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาไทย
ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย kanchanaw@nu.ac.th 6301 2063
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย katee_kookoo@hotmail.com
ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย aranyikaram@hotmail.com 6204 2037
ดร.ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย tachmonto@gmail.com HU 5106 2160
ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย thanyas@nu.ac.th
ดร.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย mim40424042@gmail.com 6215 2044
พิมพ์นภัส จินดาวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
ภาคภูมิ สุขเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย beach6666@hotmail.com 6201 2040
ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย lawantoy.cat@gmail.com
วรารัชต์ มหามนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย kunjaejai@yahoo.com 6204 2038
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย cookies_min@hotmail.com 6109 2037
ดร.สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย supapornk7@yahoo.com 6208 2060
ดร.สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย suwannee100@hotmail.com,suwanneet@nu.ac.th 6203 2087
ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038