ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 46
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Adam Christopher Paschal
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ acpaschal628@gmail.com HU1309 2084
AFRANE JAMES YAW
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Jamesy@nu.ac.th HU 1309 2084
Claudine Malis
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ claudinem@nu.ac.th HU 1309 2084
Cole Mack Mayes
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ colem@nu.ac.th HU 1308 2027
Danilo Jr. Catane Ocapan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ dane.catane@gmail.com HU 1206 2033
Nancy Guigue Catane
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ nancyguigue@gmail.com HU 1308 2029
Paul Brendan Watson
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ solid.training.solutions@gmail.com HU 1302 2019
กนกพร นุชนานนท์เทพ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ kanokpornn@nu.ac.th HU1309 0-5596-2082
ดร.คัมภีร์ นูนคาน
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
จันทิมา Jantima ซิมป์สัน Simpson
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ jantimaj@nu.ac.th 1306 2026
ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ins_x2001@yahoo.com 1310 2031
ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ thitirats@nu.ac.th
ดร. พงศกร Phongsakorn เมธีธรรม Methitham
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ pongsakornm@nu.ac.th 6113 2043
ดร. เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ saovapakk@yahoo.co.th 1301 055962025
ดร.วศินรัฐ Wasinrat นวลศิริ Nualsiri
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ wasinratnu@nu.ac.th HU1310 2031
ดวงพร ทองน้อย
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ suleebhorn@gmail.com 1309 2083
ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ dutsadee2@gmail.com HU 6110 2088
ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ todsapons@hotmail.com HU1305 055962024
นพรัตน์ จันทร์โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ princeharry39@hotmail.com 1101 2085
นรัสถ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ns1144@yahoo.com HU1205 2034
ดร.นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ kittie_rak@hotmail.com HU 1101 055-962085
ดร.ปวีณา จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ paween77@gmail.com 1305 2023
ดร.พยุง ซีดาร์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ payungp@nu.ac.th 1304 055962028
พรวีร์ ทันนิเทศ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ pornraweet@nu.ac.th 1311 2033
พัฒน์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ patwatanasin@yahoo.com 1305 2024
ดร.พัทธชนก Patchanok กิติกานันท์ Kitikanan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ nicenanina@gmail.com 1304 055-96-2028
ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
มานะ เติมใจ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ manatermjai@hotmail.com 1305 2023
ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ chuenchaichon@yahoo.com 1308 2027
ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ auntieink@hotmail.com 1303 2020
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ rungkarnp@nu.ac.th 1304 2037
วรา ชาญสินธุ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ chwara2180@hotmail.com 1310 2031
วราภรณ์ ภูผา
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ waranick@hotmail.com HU 1309 2082
ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ watanap@nu.ac.th 1309 2084
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ chantharothai6996@gmail.com 6207 2058
ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ satipk@yahoo.com 1309 055-962082
ดร.สุดสรวง ยุทธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ sudsuang@gmail.com 1301 2025
ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ s_kreangsak@hotmail.com 1308 2029
ดร.สุวนันทน์ อินมณี
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ nu_uya@hotmail.com 1205-1 2034
สุวิมล ใจยศ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ harinph@hotmail.com 2106 2091
ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ rapichai2002@yahoo.com 1303 2020
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ apornchanit@yahoo.com 1309 2082
ดร.อิศรา Isara คงมี Kongmee
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ isarakongmee@outlook.com 1306 2026
อิสริยาภรณ์ ทองทับ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ issie.aeow@gmail.com 1308 2029
ดร.อุษา พัดเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ usa_apas@yahoo.com 1304 2083