ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 16
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาดนตรี
ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย seung_n@hotmail.com HU3200 2137
ดร.วราภรณ์ เชิดชู DR.WARAPORN CHERDCHOO
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย ann.faa.cu@gmail.com 3302 2141
บุตรี สุขปาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย buttrees@nu.ac.th 0891380102
ประชากร ศรีสาคร
อาจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย seaacsskcu@hotmail.co.th HU 3309-1 2136
พรชัย ผลนิโครธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย pornchaipo@nu.ac.th อาคาร 3 055-961624
เดชา ศรีคงเมือง DECHA SRIKONGMUANG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย dechas@nu.ac.th HU3302 2141
ดร.โสภณ ลาวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชดุริยางคศาสตร์ไทย sophonla@nu.ac.th HU 3210 2143
ธรรศ อัมโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล tata@nu.ac.th HU3202 2141
ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล pung_piri@hotmail.com HU3209-2 2130
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล pargons@nu.ac.th
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล oad_phumin@hotmail.com HU 3309-3 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล worachatk@nu.ac.th HU 3205 2144
วราภรณ์ (Waraporn) ยูงหนู (Yoongnoo)
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล waraporny@nu.ac.th HU3203 2099
ดร.วิชญ์ บุญรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล vichb@nu.ac.th HU 3209-1 2121
ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล Naruntanapron@gmail.com HU3308-2 2140