ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 37
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันออก
Hiroaki Miyazaki
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น zak776d@gmail.com HU 4303 2277
Jun Matsubara
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น junm@nu.ac.th HU 4301 2155
Kaori Morimoto
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ppkkrr0909@gmail.com HU4303 2152
Masashi Okumura
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น masaoku@hotmail.com HU 4304 2278
Mihoko Yamamoto
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 518mihoko@gmail.com HU 4304 2277
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น sirinudku@gmail.com HU4304 2278
สุวพรรณ ครุฑเมือง
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น suwapankrutmuang@gmail.com HU5105 055-962159
อัจฉรา อึ้งตระกูล
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น atcharaa@nu.ac.th HU4301 2155
เยาวเรศ หวังตระกูลดี
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น wangtrakoondee@hotmail.com ED2102 2512
ดร.โสภา มะสึนาริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น sopak@nu.ac.th HU 4304 -
Bo Yang
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาจีน islandsyang@hotmail.com HU 5212 2186
Zhengrong Tan
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาจีน tanzhengrong5256@126.com HU 5204 2176
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน jiranuwat3738@gmail.com HU 5207 2179/2036
จุไรรัตน์ โสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน jurai053@yahoo.com ed2106 2551
ดร.ชนัญญา พวงทอง
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน p.chananya@gmail.com ED2103 2505
ชวนพิศ เทียมทัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน chuanpit.th@hotmail.com HU5208 055-962180
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน puriwanw@gmail.com 6302 2064
ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน Zhangmeijuan8@hotmail.com
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน yiqingyuan66@gmail.com HU 5210 2182
อำไพพัชญ์ จิราพงษ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน taratornc@nu.ac.th ED2106 2533
Boram Lee
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี star3253@hanmail.net HU 5306-4 2193
Jiyoung Choi
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี wintercherry0330@gmail.com HU 5306 2193
Junghee Kim
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี jh_kim3012@naver.com HU5306 2193
Miso Yoon
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี hello_yms@naver.com HU 5306-3 2193
จุฑามาศ บุญชู
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี u_aye82@hotmail.com 0932463232
ธนัชพร ปริกัมศีล
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี parikumsin.t@hotmail.com
พุธิตา สิงหเดช
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี putita211992@hotmail.com 2190
ศศิวรรณ นาคคง
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี o_reeya@hotmail.com 6110 2086
ศิวัสว์ สุรกิจบวร
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี siwats@me.com HU5305 2191
Hsoung Oo
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาพม่า hsonu9@gmail.com HU 4203 2248
Sandar Aye
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาพม่า sandaraye143@gmial.com HU 4201 2153
กฤษณะ โชติสุทธิ์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาพม่า kridtisut@gmail.com HU5209
วิจิตร คริเสถียร
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาพม่า wijitkri@yahoo.com 1309 2545
วิรัช นิยมธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาพม่า mscp@nu.ac.th 1310 2031
สุนันทา เทศสุข
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาพม่า pandaow@hotmail.com 4201 2151
อรนุช นิยมธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาพม่า oranutn@nu.ac.th 1310 2031
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอาเซียน ex_123456@hotmail.com