ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 9
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ดร.วรัญญา มอโท
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาสเปน varanya.morto@gmail.com 6308 2058
Charly Richard Alexandre Longue
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส longoffice@yahoo.FR HU 6301 2063
Jean-Philippe Claude BABU
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส jphbabu@gmail.com HU 6305 2089
Melissa Ninon Gondek
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส melissag@nu.ac.th HU 6301 2063
คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส kunanya.bua@gmail.com 6304 2080
ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส sorthong@hotmail.com HU 6305 2070
นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส niparat.imsil@gmail.com 6304 2080
ศรีสุดา พุ่มชม
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส spoomchom@gmail.com 6304 2068
ศโรชิน อาจหาญ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส saroeye17@gmail.com 6308 2045