ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 2
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณัฎฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่า nutz_am@hotmail.com HU6108 055962021
ธีรนัย รัตนภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม readrold_night@hotmail.com 2021