ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 5
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
งานการเงินและพัสดุ
พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน nui2795@hotmail.com 2111 055-962005
ศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน Sarinthipb@nu.ac.th 2111 2005
อรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน nuy39@hotmail.com 2111 2005
พจนีย์ สีเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ potjanees@nu.ac.th 2111 2014
รัตนา สมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ rattanaso@nu.ac.th 2111 2014