ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 18
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน่วย/สาขา อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาไทย
กาญจนา วิชญาปกรณ์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย kanchanaw@nu.ac.th 6301 2063
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย katee_kookoo@hotmail.com
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย aranyikaram@hotmail.com 6204 2037
ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย tachmonto@gmail.com
ธัญญา สังขพันธานนท์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย phaitoon.thanya@Gmail.com
นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย mim40424042@gmail.com 6215 2044
ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย bpengpoom@hotmail.com HU 6209 2018
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย yangpatcharina@yahoo.co.th 6209 2061
พิมพ์นภัส จินดาวงค์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
ภาคภูมิ สุขเจริญ
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย beach6666@hotmail.com 6204 2039
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย lawantoy.cat@gmail.com
วรารัชต์ มหามนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย kunjaejai@yahoo.com 6204 2038
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย cookies_min@hotmail.com 6109 2037
สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย supapornk7@yahoo.com 6208 2060
สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย suwanneet@nu.ac.th 6204 2039
อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038