ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 18
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาไทย
กาญจนา วิชญาปกรณ์
รองศาสตราจารย์
kanchanaw@nu.ac.th 6301 2063
คณิตา หอมทรัพย์
อาจารย์
katee_kookoo@hotmail.com
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
aranyikaram@hotmail.com 6204 2037
ธัช มั่นต่อการ
อาจารย์
tachmonto@gmail.com
ธัญญา สังขพันธานนท์
รองศาสตราจารย์
phaitoon.thanya@Gmail.com
นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง
รองศาสตราจารย์
watanachaim@nu.ac.th 6215 2044
ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
bpengpoom@hotmail.com HU 6209 2018
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
รองศาสตราจารย์
yangpatcharina@yahoo.co.th 6209 2061
พิมพ์นภัส จินดาวงค์
อาจารย์
pearlynn.pj@gmail.com 6204 2037
ภาคภูมิ สุขเจริญ
อาจารย์
beach6666@hotmail.com 6204 2039
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
lawantoy.cat@gmail.com
วรารัชต์ มหามนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kunjaejai@yahoo.com 6204 2038
สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
cookies_min@hotmail.com 6109 2037
สายหยุด บัวทุม
อาจารย์
ajsaiyutbuathum@gmail.com 6204 2038
สุภาพร คงศิริรัตน์
รองศาสตราจารย์
supapornk7@yahoo.com 6208 2060
สุวรรณี ทองรอด
อาจารย์
suwanneet@nu.ac.th 6204 2039
อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
อาจารย์
ornjiraa@hotmail.com 6207 2061
เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
อาจารย์
penpitchaya.myohanen@gmail.com 6204 2038