ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

194คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

147คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

9คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

47คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม