ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)2 (0.62%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล0 (0.00%)8 (2.49%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0 (0.00%)11 (3.43%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)12 (3.74%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)12 (3.74%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน0 (0.00%)20 (6.23%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น1 (0.31%)36 (11.21%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0 (0.00%)26 (8.10%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)10 (3.12%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3 (0.93%)63 (19.63%)
รวม 4 (1.25%) 200 (62.31%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 321

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางแสดงจำนวนผู้มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตร ก่อนสำเร็จ หลังสำเร็จ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย0 (0.00%)1 (0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี0 (0.00%)0 (0.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน0 (0.00%)1 (0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น0 (0.00%)1 (0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย0 (0.00%)3 (0.93%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0 (0.00%)1 (0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0 (0.00%)3 (0.93%)
รวม 0 (0.00%) 10 (3.12%)
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 321