ติดตามแผนออนไลน์:

สรุปตามตัวบ่งชี้ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2557

# หลักสูตร
ตัวตั้ง
(หลังสำเร็จ)
ตัวหาร
(หลังสำเร็จ+ไม่มีงานทำ)
การมีงานทำ
(ร้อยละ)
ค่าคะแนน
(เต็ม 5)
เงินเดือน
1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 3 4 75.00 3.75 8,670.00
2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 14 16 87.50 4.38 12,735.00
3 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 12 13 92.31 4.62 9,489.00
4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 12 13 92.31 4.62 16,083.33
5 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 13 20 65.00 3.25 14,683.33
6 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 22 29 75.86 3.79 17,845.00
7 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 41 48 85.42 4.27 18,823.08
8 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 35 85.71 4.29 10,088.52
9 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 11 15 73.33 3.67 14,945.45
10 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 74 95 77.89 3.89 15,110.61
รวม 232 288 80.56 4.03 13,847.33