ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

196คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

149คน

สายวิชาการ(รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

9คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

47คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม