ฐานข้อมูลบุคคล

ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน: 83
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
คณะมนุษยศาสตร์
Beatrice Myriam
อาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
อาจารย์
kunanya.bua@gmail.com 6304 2080
นิภารัตน์ อิ่มศิลป์
อาจารย์
niparat.imsil@gmail.com 6304 2080
ดร.วรัญญา มอโท
อาจารย์
varanya.morto@gmail.com 6308 2058
ศรีสุดา พุ่มชม
อาจารย์
spoomchom@gmail.com 6304 2068
ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
อาจารย์
srp.chan55@gmail.com 6305 2069
ศโรชิน อาจหาญ
อาจารย์
saroeye17@gmail.com 6308 2045
ภาควิชาภาษาตะวันออก
กฤษณะ โชติสุทธิ์
อาจารย์
kridtisut@gmail.com
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
อาจารย์
jiranuwat3738@gmail.com HU5207 2179
ดร.จุฑามาศ บุญชู
อาจารย์
u_aye82@hotmail.com
ชนัญญา พวงทอง
อาจารย์
p.chananya@gmail.com ED2103 2505
พุธิตา สิงหเดช
อาจารย์
putita211992@hotmail.com 2190
วิจิตร คริเสถียร
อาจารย์
wijitkri@yahoo.com 1309 2545
ศศิวรรณ นาคคง
อาจารย์
o_reeya@hotmail.com 6110 2086
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์
sirinudku@gmail.com HU4304 2278
ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
อาจารย์
Zhangmeijuan8@hotmail.com
ดร.ศิวัสว์ สุรกิจบวร
อาจารย์
siwats@me.com HU5305 2191
สุนันทา เทศสุข
อาจารย์
pandaow@hotmail.com 4201 2153
สุวพรรณ ครุฑเมือง
อาจารย์
suwapankrutmuang@gmail.com HU5105 055-962159
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
อาจารย์
yiqingyuan@msn.com ED2103 2538
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล
อาจารย์
atcharaa@nu.ac.th ED2103 2549
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
อาจารย์
ex_123456@hotmail.com
อำไพพัชญ์ จิราพงษ์
อาจารย์
taratornc@nu.ac.th ED2106 2533
เยาวเรศ หวังตระกูลดี
อาจารย์
wangtrakoondee@hotmail.com ED2102 2512
ภาควิชาดนตรี
ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อาจารย์
sha_aim@hotmail.com IT 704/1 1623
นายประชากร ศรีสาคร
อาจารย์
seaacsskcu@hotmail.co.th
บุตรี สุขปาน
อาจารย์
kong_ranad@hotmail.com
พรชัย ผลนิโครธ
อาจารย์
kong_ranad@hotmail.com
พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อาจารย์
Pung_piri@hotmail.com
ภากร สิริทิพา
อาจารย์
tem2007@hotmail.com IT717 1629
ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อาจารย์
oad_phumin@hotmail.com HU 3309-3 2135
วรชาติ กิจเรณู
อาจารย์
worachatk@nu.ac.th IT 704/1 1623
วราภรณ์ ยูงหนู
อาจารย์
waraporn.yoongnoo@gmail.com IT 704/1 1623
วราภรณ์ เชิดชู
อาจารย์
ann.faa.cu@gmail.com IT 704-2 1624
ดร.วิชญ์ บุญรอด
อาจารย์
v.boonrod@gmail.com HU 3209-1 2121
โสภณ ลาวรรณ์
อาจารย์
sophonla@nu.ac.th HU 3210 1628
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
กนกพร นุชนานนท์เทพ
อาจารย์
kanokpornn@nu.ac.th HU1309 0-5596-2082
ดร.คัมภีร์ นูนคาน
อาจารย์
khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อาจารย์
ins_x2001@yahoo.com 1310 2031
ดร.ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom
อาจารย์
thitirats@nu.ac.th 2083
ดร.อิศรา Isara คงมี Kongmee
อาจารย์
isarakongmee@outlook.com 1306 2026
ดวงพร ทองน้อย
อาจารย์
suleebhorn@gmail.com 1309 2083
นพรัตน์ จันทร์โสภา
อาจารย์
princeharry39@hotmail.com 6110 2086
ดร.นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์
อาจารย์
kittie_rak@hotmail.com HU 1101 055-962085
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ
อาจารย์
ptgade@hotmail.com 1311 2033
พัฒน์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์
patwatanasin@yahoo.com 1305 2024
ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล
อาจารย์
pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
มานะ เติมใจ
อาจารย์
manatermjai@hotmail.com 1305 2023
ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง
อาจารย์
auntieink@hotmail.com 1303 2020
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อาจารย์
1304 2037