สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 7523
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
03458 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 22 ก.ค. 62 นายมาโนช แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03457 อว 0603.01.07(2)/ว4286
11 กรกฏาคม 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคิวอาร์โค้ด แบบสอบถามฯ ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
03456 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการถ่ายทำรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ฯ - งานธุรการ
03455 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 9 ส.ค. 62 ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาวรรธน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03454 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 8-9 ส.ค. 62 ดร.สายหยุด บัวทุม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03453 3441/2562
15 กรกฏาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานบริการการศึกษา
03452 3443/2562
15 กรกฏาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานบริการการศึกษา
03451 3442/2562
15 กรกฏาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานบริการการศึกษา
03450 อว 0603.04.01(1)/ว148
10 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธืงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษา
03449 อว 0603.02/ว0953
8 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
03448 อว 0657.3000(งอ)/2208
24 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการสร้างสื่อ ปี 1 รองอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03447 อว 0603.20/ว 0678
11 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03445 อว 0603.03.05/225
15 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ใช้ลานอเนกประสงค์บริเวณ ชั้น 1 หน้าอาคาร 4 รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาดนตรี หน่วยอาคารสถานที่
03444 อว 0603.03.05/224
15 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติใช้ทางขึ้น-ลง อาคาร 3 รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาดนตรี หน่วยอาคารสถานที่
03443 -
15 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ หน่วยวิจัย
03442 -
15 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 25-27 ก.ค. 62 อ.คณิตา หอมทรัพย์ หน่วยวิจัย
03441 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และบุคลากรในการถ่ายทำรายการ ดูแลรายการและผลิตรายการ งานธุรการ
03440 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1201 วันที่ 24 ก.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.บารนี บุญทรง งานธุรการ
03439 อว 0603.20/ว 0685
11 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เเละการสื่อสาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานธุรการ
03438 อว 0603.01.01(2)/0190
28 มิถุนายน 2562
ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้ารว่มงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อธิการบดี งานธุรการ
03437 อว 0603.01.09(2)/ว137
12 กรกฏาคม 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2562 ผอ.กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน
03436 อว 0603.01.09(2)/138
12 กรกฏาคม 2562
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3523/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ (ครั้งที่ 3) ผอ.กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน
03435 -
15 กรกฏาคม 2562
International Conference on Industry 4.0 - งานบริการการศึกษา
03434 -
15 กรกฏาคม 2562
แจ้งการจัดประชุม Bridge the Gap between Academic and Professional Sector - งานบริการการศึกษา
03433 อว 0603.01.03(1)/ว822
11 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการ NU Roadshow to school ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
03432 -
15 กรกฏาคม 2562
มีความประสงค์เข้าสังเกตุการณ์รายวิชาภาษาญี่ปุ่น Ms.Li Xue งานบริการการศึกษา
03431 -
12 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 15 ส.ค. 62 รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันตศิริวัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03430 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 22 ก.ค. 62 เช้า ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03429 อว 0603.02/ว0940
11 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาตนแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03428 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 12 ก.ค. 62 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03427 อว 0603.01.01(4)/ว234
9 กรกฏาคม 2562
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2562 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 หน่วยการเจ้าหน้าที่
03426 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอส่งสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03425 -
15 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 15 ก.ค. 62 นางสาวอรกัญญา ราษฏร์ทองหลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03424 -
15 กรกฏาคม 2562
รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
03423 -
12 กรกฏาคม 2562
ขออนุญาตลงเวลาการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ดร.จุฑามาศ บุญชู งานธุรการ
03422 -
12 สิงหาคม 2562
ขออนุญาตลงเวลาการปฏิบัติราชการย้อนหลัง อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ งานธุรการ
03421 อว 0603.01.14/ว0138
9 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ม.นเรศวร ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ
03420 อว 0603.01.07(2)/ว4277
10 กรกฏาคม 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของกองการบริหารงานบุคคล ผอ.กองการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
03419 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 5115 วันที่ 24 ส.ค. 62 เวลา 08.30-16.30 น. นายมาโนช แตงตุ้ม งานธุรการ
03418 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 2302 วันที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 12.30-16.30 น. ดร.สุวรรณี ทองรอด งานธุรการ
03417 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 5115 วันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 08.30-13.00 น. อ.สุนันทา เทศสุข งานธุรการ
03416 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1201 วันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 08.00-12.00 น. ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ งานธุรการ
03415 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.ปวีณา จันทร์นวล งานธุรการ
03414 อว 0603.03.01(5)/146
11 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ใชห้อง HU 2108 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หน่วยอาคารสถานที่
03413 อว 0603.02/ว0831
8 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03412 อว 0603.01.09(2)/ว130
11 กรกฏาคม 2562
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2562 รองอธิการบดี งานบริการการศึกษา
03411 อว 0603.01.01(1)/ว 0245
11 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ผอ.กองกลาง ผช.เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานการเงินและพัสดุ
03410 กค 0425.01/ว 6810
5 กรกฏาคม 2562
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 สรรพากรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก งานการเงินและพัสดุ
03409 อว 0603.01.03(1)/ว0029
10 กรกฏาคม 2562
ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
03408 อว 0603.01.03(4)/ว796
10 กรกฏาคม 2562
ขออขอบคุณ ในความร่วมมือในการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
03407 อว 0603.01.02(2)/ว0162
8 กรกฏาคม 2562
รายงานการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ ประจำเดือน มิ.ย. 62 ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
03406 -
11 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 22 ก.ค. 62 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03405 -
11 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 15 ก.ค. 62 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03404 -
11 กรกฏาคม 2562
ขอยกเลิกวันลากิจต่างประเทศ 18-21 ก.ค. 62 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03403 -
11 กรกฏาคม 2562
ขอยกเลิกวันลากิจต่างประเทศ 18-21 ก.ค. 62 ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03402 16/2562
12 กรกฏาคม 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03401 -
12 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 11 ก.ค. 62 นางประภัสสร แก้ววรรณดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03400 -
12 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 26 ก.ค. 62 นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03399 -
12 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 11 ก.ค. 62 บ่าย นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03398 -
12 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 12 ก.ค. 62 เช้า นางสาวพจนีย์ สีเอี่ยม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03397 อว 0603.01.04(1)/ว 0372
12 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติใช้ห้อง 3306 เป็นห้องห้องเรียนในภาคการเรียนที่ 1/2562 รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าภาควิชาดนตรี หน่วยอาคารสถานที่
03396 อว 0603.01.04(1)/ว 0372
10 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารกรอบอัตรากำลัง 5 ปี (พศ.2562-2566) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานนโยบายและแผน
03395 -
10 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 5-8 ส.ค. 62 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน งานการเงินและพัสดุ
03394 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญ ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์ เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการนานาชาติ - งานธุรการ
03393 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 12 ก.ค. 62 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03392 ศธ.0527.03/
11 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ หน่วยการเงิน
03391 00
11 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน หน่วยการเจ้าหน้าที่
03390 00
11 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ นางสาวศวัสมน ยาคล้าย หน่วยการเจ้าหน้าที่
03389 อว 0603.03.01/
11 กรกฏาคม 2562
ขอส่งผลสรุปการประเมินผลตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะมนุษยสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 (พ.ศ.2561) นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานธุรการ
03388 00
10 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ อาจารย์รัชดาพร สุคโต หน่วยการเจ้าหน้าที่
03387 00
11 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03386 อว 0603.01.02(3)/ว0089
9 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมโครงการ RUNNING FOR NU (อ.ภูริตา) ผอ.กองกิจการนิสิต งานธุรการ
03385 103/2562
6 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญส่งบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรม หรือ ร่วมสังเกตุการณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?TOEIC? Propell? Teacher Workshops? กรรมการอำนวยการ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
03384 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอแจ้งการเดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 8 ก.ค. 62-25 ส.ค. 62 อ.อำไพพัชญ์ จิราพงษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03383 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 18-19 ก.ค. 62 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03382 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 7 ส.ค. 62 นางสาวจิรัชญา เปริญกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
03381 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 18 ก.ค. 62 ผศ.วิรัช นิยมธรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03380 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 18 ก.ค. 62 ผศ.อรนุช นิยมธรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03379 -
10 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 5-8 ส.ค. 62 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน งานการเงินและพัสดุ
03378 3457/2562
8 กรกฏาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาอกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
03377 อว 0603.01.01(5)/ว019
5 กรกฏาคม 2562
ขอความร่วมมือจัดทำการประเมินตนเองการปฏิบัติตามจรรยายบรรณวิชาชีพบุคลากร (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (พ.ศ.2562) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาอาจารย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03376 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอส่งผลสรุปการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พ.ศ.2562) นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ งานธุรการ
03375 029/2562
10 กรกฏาคม 2562
ขอรายงานผลการประเมินสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ นายมานพ แตงตุ้ม งานธุรการ
03374 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 11 ก.ค. 62 ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา หน่วยการเจ้าหน้าที่
03373 -
9 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน ดร.คัมภีร์ นูนคาน หน่วยวิจัย
03372 อว 0603.01.13(3)/ว0154
5 กรกฏาคม 2562
ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และการรายงานผลการเดินทางไปราชการ ที่ดำเนินการผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
03371 อว 0603.01.11(2)/ว0339
9 กรกฏาคม 2562
ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Internal Information Workshop ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
03370 อว 0603.01.11(2)/0345
9 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
03369 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 22 ก.ค. 62 นางอัจวรรณ จันทร์ขาว หน่วยการเจ้าหน้าที่
03368 -
9 กรกฏาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 18-21 ก.ค. 62 รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่
03367 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 15 ก.ค. 62 ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03366 ดศ 0502/ว1795
3 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสำรวจความต้องการฝึกอบรม รอง ผอ.สพนักงสนสถิติแห่งชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03365 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลาป่วย 8 ก.ค. 62 นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03364 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 15 ก.ค. 62 นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
03363 -
9 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 15 ก.ค. 62 นางสาวรัตนา สมบูรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03362 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 12 ก.ค. 62 ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ หน่วยการเจ้าหน้าที่
03361 -
10 กรกฏาคม 2562
ขอลากิจ 12 ก.ค. 62 อ.วิจิตร คริเสถียร หน่วยการเจ้าหน้าที่
03360 อว 0603.03.01(3)/150
9 กรกฏาคม 2562
ขอส่งบันทึกการส่งมอบงานในกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ งานธุรการ
03359 อว 0603.20.01(4)/339
8 กรกฏาคม 2562
ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พงศกร) คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานธุรการ
03358 อว 0603.03.01(2)/0229
4 กรกฏาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงและวงดุริยางค์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานธุรการ