สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 11164
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
05108 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 28-29 ต.ค. 62 อ.ธนัฎฐา จันทร์เต็ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
05107 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 22 ต.ค. 62 อ.ศรีสุดา พุ่มชม หน่วยการเจ้าหน้าที่
05106 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 22 ต.ค. 62 นางพิมพ์ สีสังข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05105 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-22 ต.ค. 62 นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05104 อว 0603.01.02(3)/ว0299
11 ตุลาคม 2562
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสรุปรายงานการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำระบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฯ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
05103 อว 0603.02/ว1847
10 ตุลาคม 2562
ขอส่งประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิต ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
05102 อว0401.2/ว2867
4 ตุลาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยวิจัย
05101 อว 0603.01.03(1)/ว0090
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผอ.กองบริการการศึกษา งานบริการการศึกษา
05100 -
16 ตุลาคม 2562
ขอเชิญนำนิสิตเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสันติภาพระดับเริ่มต้น - งานบริการการศึกษา
05099 -
16 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน - งานบริการการศึกษา
05098 กค (กวจ) 0405.3/ว 471
27 กันยายน 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมบัญชีกลาง งานการเงินและพัสดุ
05097 กค (กวจ) 0405.3/ว 476
30 กันยายน 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง งานการเงินและพัสดุ
05096 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 5-11 ธ.ค. 62 นางวรรณภา แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
05095 -
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตตลอดหลักสูตร อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05095 -
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตตลอดหลักสูตร อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05094 อว 0603.03.01(1)/600
15 ตุลาคม 2562
ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05093 อว 0603.03.01(1)/559
15 ตุลาคม 2562
ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานบริการการศึกษา
05092 วธ 0812/ว802
15 ตุลาคม 2562
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วม/นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏศิลป์ระดับชาติฯ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ภาควิชาศิลปะการแสดง
05091 -
16 ตุลาคม 2562
"รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562" นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
05090 -
15 ตุลาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 2302 วันที่ 18 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ งานธุรการ
05089 -
16 ตุลาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1201 วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. อ.รัชดาพร สุคโต งานธุรการ
05088 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-25 ต.ค. 62 อ.มานะ เติมใจ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05087 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาป่วย 15 ต.ค. 62 นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05086 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 4-5 พ.ย. 62 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05085 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 24 ต.ค. 62 นางสาววิมลมาศ พจมานทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05084 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-22 ต.ค. 62 นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05083 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 18 ต.ค. 62 ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรนุสาสน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05082 -
15 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท นางสาวขวัญ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05081 -
11 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 24-25 ต.ค. 62 รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05080 -
15 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 23-26 ต.ค. 62 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05079 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 12-13 พ.ย. 62 ดร.ศศิธร จันทโรทัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
05078 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 28 ต.ค. 62 อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น หน่วยการเจ้าหน้าที่
05077 -
16 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 27-28 ต.ค. 62 ดร.ศศิธร จันทโรทัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
05076 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-22 ต.ค. 62 ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05075 -
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายการให้บริการจัดการแสดง ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ งานธุรการ
05074 อว 0603.03.03/957
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ งานธุรการ
05073 5406/2562
15 ตุลาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จ้างพนักงานราชการ (เงินรายได้) ต่อสัญญาจ้างฯ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05072 อว 0603.03.03/958
15 ตุลาคม 2562
ขอเรียนเชิญกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นฯ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ งานธุรการ
05071 อว 0603.03.03/962
15 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หน่วยการเจ้าหน้าที่
05070 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 28-30 ต.ค. 62 Mr.Robertus Pujo หน่วยการเจ้าหน้าที่
05069 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 21-25 ต.ค. 62 Mr.Adam Christopher Paschal หน่วยการเจ้าหน้าที่
05068 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 5-11 ธ.ค. 62 นายมานพ แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
05067 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 28 ต.ค. 62 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05066 อว 0603.01.01(4)/0546
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05065 อว 0603.01.01(4)/ว0547
15 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผอ.กองกลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05064 อว 0603.05.04/1114
3 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ดร.พิชญาภา) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
05063 อว 0603.01.13(3)/ว0575
9 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดีบชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15" รก.ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
05062 1113
9 ตุลาคม 2562
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอใช้สถานที่ ณณัชศา บุญรอด หน่วยอาคารสถานที่
05061 อว 0603.03.01/013
15 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติดำเนินการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง นางสาววิมลมาศ พจมานทอง งานการเงินและพัสดุ
05060 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 22 พ.ย. 62 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน หน่วยการเจ้าหน้าที่
05059 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาป่วย 11 ต.ค. 62 นายสมศักดิ์ ทองนอก หน่วยการเจ้าหน้าที่
05058 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 17-18 ต.ค. 62 นางสาวศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
05057 -
9 ตุลาคม 2562
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนต่างประเทศ 28 ต.ค. 62 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
05056 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 21-22 ต.ค. 62 นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05055 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-25 ต.ค. 62 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05054 -
15 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-22 ต.ค. 62 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05053 อว 0225.4/ว.658
9 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบด้านจีนศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานบริการการศึกษา
05052 อว 0603.01.13(2)/ว1231
2 ตุลาคม 2562
ขอติดตามและเร่งรัดการดำเนินการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ฯ (นางสาวศวัสมน) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยวิจัย
05051 อว 0603.21.01(5)/ว1733
9 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Social Fancy Run รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม งานธุรการ
05050 อว 0603.03.08/266
11 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย หน่วยการเจ้าหน้าที่
05049 อว 0603.01.15(3)/ว0495
8 ตุลาคม 2562
ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันหยุดราชการ ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
05048 อว0629/ว1592
11 กันยายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 รก.อธิการบดี หน่วยวิจัย
05047 อว 0603.01.15(3)/ว0505
10 ตุลาคม 2562
ขอแจ้งปิดระบบผลิตน้ำประปา ผอ.กองอาคารสถานที่ หน่วยอาคารสถานที่
05046 อว 0603.02/ว1846
3 ตุลาคม 2562
ส่งผลการสอบประมวลความรู้ฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
05045 อว 0603.01.11(1)/0347
10 ตุลาคม 2562
ขอสอบถามการรับนิสิตแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานบริการการศึกษา
05044 -
11 ตุลาคม 2562
potential faculty position under the program of tourism and hospitality management? Dr.Hongrui Zhu งานบริการการศึกษา
05043 -
11 ตุลาคม 2562
Application for KU Short-term Exchange Programs 2020-2021 - งานบริการการศึกษา
05042 -
11 ตุลาคม 2562
Your invitation to the EBBS Oman 2019 - Global Partners Conference and Educational Consultants Workshop, October 27 ? 29, 2 - งานบริการการศึกษา
05041 -
10 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ของคณะพร้อมพนักงานขับรถ วันที่ 27-29 ต.ค. 62 ดร.พรหมพิสิฐ พันธุ์จันทร์ งานธุรการ
05040 -
11 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติลาไปราชการเข้าร่วมสัมมนา ณ ต่างประเทศ วันที่ 31 ต.ค. 62-2 พ.ย. 62 อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ งานการเงินและพัสดุ
05039 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 3-9 พ.ย. 62 อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05039 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 3-9 พ.ย. 62 อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05038 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 30 ต.ค. 62 อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05038 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลากิจ 30 ต.ค. 62 อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05037 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 18-20 พ.ย. 62 อ.ศรีสุดา พุ่มชม หน่วยการเจ้าหน้าที่
05036 -
10 ตุลาคม 2562
รายงานผลการเดินทางไปราชการ 3-4 ต.ค. 62 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05035 -
11 ตุลาคม 2562
ขอลาป่วย 10 ต.ค. 62 นายนิรุด แสงอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05034 -
11 ตุลาคม 2562
การตอบรับและขออนุญาตเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจำหน่าายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) นางสาวพรรษมล จรัสวิทย์ งานการเงินและพัสดุ
05033 -
10 ตุลาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 11 ต.ค. 62 เวล 13.30-16.30 น. ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ งานธุรการ
05032 อว 0603.03.01(1)/592
10 ตุลาคม 2562
ขอเสนอการจัดกิจกรรม HU Healthy Lunch สานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานธุรการ
05031 อว 0603.03.01(1)/591
8 ตุลาคม 2562
ขอพิจารณาทบทวนการเบิกจ่ายวัสดุคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้มีวัสดุที่เพียงพอต่อความจำเป็นของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานธุรการ
05030 -
1 ตุลาคม 2562
รายการเข้าเซอร์วิสประจำเดือน ต.ค. 62 หุ้นส่วนผู้จัดการ หน่วยสารสนเทศ
05029 -
3 ตุลาคม 2562
ขออนุญาตเซอรวิสเครื่องเช่าประจำเดือน ต.ค. 62 หุ้นส่วนผู้จัดการ หน่วยสารสนเทศ
05028 อว 0603.07.01/1985
2 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (อ.วิจิตร) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ งานนโยบายและแผน
05027 อว 0603.03.01(1)/567
10 ตุลาคม 2019
ขอทบทวนมติ กบม. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สาขาขาดแคลน)ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05027 อว 0603.03.01(1)/567
10 ตุลาคม 2019
ขอทบทวนมติ กบม. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สาขาขาดแคลน)ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05026 -
10 ตุลาคม 2562
ขอส่งสรุปผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ งานธุรการ
05025 -
9 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 20-23 ต.ค. 62 อ.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05024 อว 0603.03.02/247
10 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก หน่วยการเจ้าหน้าที่
05023 -
10 ตุลาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 21-22 ต.ค. 62 ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล หน่วยการเจ้าหน้าที่
05022 -
4 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท นางสาวขวัญ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05021 -
4 ตุลาคม 2562
รายงานผลการศึกษา นางสาวขวัญ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05020 113/2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาเอกดำเนินการทำวิจัย(นายเอกพล กันทอง) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
05019 อว 0603.02/ว1827
8 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รก.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
05018 -
10 ตุลาคม 2562
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ งานการเงินและพัสดุ
05017 พล 0017.3/ว.6191
4 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
05016 พล 0017.3/ว6191
4 ตุลาคม 2562
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ ?มหาดไทยชวนรู้? ประจำเดือนตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
05015 อว 0603.01.15(4)/ว0080
9 ตุลาคม 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผอ.กองอาคารสถานที่ งานธุรการ
05014 อว 0603.18.01/1772
9 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง เพื่อแสดงในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ?PTTEP English Quiz 2019? ผอ.วิทยาลัยนานาชาติ ภาควิชาศิลปะการแสดง
05013 อว 0603.01.11(3)/0128
8 ตุลาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่ออาจารย์หรือผู้มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานธุรการ