สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 12828
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
05872 -
4 ธันวาคม 2562
ขอชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ ดร.จุฑามาศ บุญชู งานธุรการ
05871 -
4 ธันวาคม 2562
ขออนุญาตลากิจ นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ งานธุรการ
05870 อว 0603.13.01/ว0063
29 ตุลาคม 2562
ขอเชิญชวนบุคลากรใช้บริการฟิตเนส คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ
05869 -
4 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
05868 -
4 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติค่าส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง งานการเงินและพัสดุ
05867 อว 0603.10.01/1190
3 ธันวาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง (ผศ.ดร.ศศิณัฐ,อ.วราภรณ์) งานธุรการ
05866 ศธ 0632.6/1441
29 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี งานธุรการ
05865 -
4 ธันวาคม 2562
ขอลาป่วย 3 ธ.ค. 62 นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05864 -
4 ธันวาคม 2562
ขอลาป่วย 2-3 ธ.ค. 62 นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05863 -
4 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05862 อว 0603.03.01/049
4 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง งานการเงินและพัสดุ
05861 อว 0603.01.01(2)/ว1014
4 ธันวาคม 2562
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รองอธิการบดี รก.อธิการบดี งานธุรการ
05860 อว 0225.2/ว870
27 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05859 อว 0603.01.10/ว 0907
4 ธันวาคม 2562
ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนธันวาคม 2562 รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยสารสนเทศ
05858 อว 0603.01.07(1)/ว 0275
28 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเวียนกำหนดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการฯ อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05857 -
4 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 13-15 ธ.ค. 62 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05856 อว 0225.2/ว 803
11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ งานบริการการศึกษา
05855 อว0603.01.02(1)/ว0266
3 ธันวาคม 2562
ขอขอบคุณ รองอธิการบดี งานบริการการศึกษา
05854 -
4 ธันวาคม 2562
ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยฯ ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ หน่วยวิจัย
05853 -
4 ธันวาคม 2562
ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ หน่วยวิจัย
05852 อว 0603.02/ว2400
3 ธันวาคม 2562
ขอแจ้งงดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 และแจ้งกำหนดการประชุมฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
05851 6375/2562
4 ธันวาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18ฯ (ดร.สุทธาวรรณ) รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05850 -
4 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 9 ธ.ค. 62 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05849 อว 0603.03.01(1)/689
4 ธันวาคม 2562
ขอส่งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05848 -
4 ธันวาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1201 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 16.15-17.00 น. ดร.อิศรา คงมี งานธุรการ
05847 -
4 ธันวาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 11.30-13.30 น. ผศ.ดร.พัทธชนก กิติกานันท์ งานธุรการ
05846 -
3 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติเข้าร่วมอบรมการสร้างสถานีออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studiio และขออนุมัติไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว วันที่ 18-20 ม.ค. 62 นายคณาวุฒิ หริรักษ์,นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล งานการเงินและพัสดุ
05845 อว 8393(10)/112
3 ธันวาคม 2562
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวฯ (ดร.วิชญ์) ผช.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ งานธุรการ
05844 รย 0028/24374
3 ธันวาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน จัดหางานจังหวัดระยอง ภาควิชาภาษาตะวันออก
05843 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลาป่วย 28 พ.ย. 62-2 ธ.ค. 62 นางสาวพรภุชรี โพธิ์ทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05842 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 6-9 ธ.ค. 62 นางสาวรัตนา สมบูรณ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05841 อว 0603.03.01/045
2 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติเบิกค่าจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอาคารคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานธุรการ
05840 -
2 ธันวาคม 2562
รายงานการเข้าเซอร์วิสประจำเดือน พ.ย. 62 หุ้นส่วนผู้จัดการ หน่วยสารสนเทศ
05839 -
2 ธันวาคม 2562
ขออนุญาตเซอรวิสเครื่องเช่าประจำเดือน ธ.ค. 62 หุ้นส่วนผู้จัดการ หน่วยสารสนเทศ
05838 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 9 บ่าย-10 ม.ค. 63 นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
05837 อว 0603.01.01(5)/ว0125
3 ธันวาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับคณาจารย์นั่งในสถานพิธีฯ รก.หน.สภาอาาจารย์ งานบริการการศึกษา
05836 อว 0603.01.01(5)/ว127
3 ธันวาคม 2562
ขอขอบคุณ ประธานสภาอาจารย์ หัวหน้าฝ่ายนำคณาจารย์นั่งในสถานพิธี งานบริการการศึกษา
05835 อว 0603.01.12/ว1287
29 พฤศจิกายน 2562
การแจ้งยืนยันกิจกรรมและรายชื่อผู้ออกหน่วยโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร ประจำปี 2563 ผอ.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ หน่วยวิจัย
05834 อว 0603.01.09(1)/105
3 ธันวาคม 2562
ขอเขิ้าประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ผอ.กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานการเงินและพัสดุ
05833 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05832 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลาพักผ่อน 6-9 ธ.ค. 62 นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05831 6306/2562
3 ธันวาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05830 อว 0603.02/2368
28 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนฯ (ผศ.ดร.ทศพล,ผศ.นพรัตน์,อ.ดวงพร,อ.อิสริยาภรณ์) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
05829 อว 0603.01.11(3)/0182
29 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เป็นวิทยากรในโครงการอบนมพัฒนาภาษาที่ 3 ผอ.กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ งานธุรการ
05828 อว 0603.0101(2)/ว 0764
28 พฤศจิกายน 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รองอธิการบดี ปฏบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานธุรการ
05827 อว 0603.0101(2)/0756
28 พฤศจิกายน 2562
ขออนุเคราะห์วงดนตรี นักร้องประสานเสียง พร้อมอุปกรณ์ รองอธิการบดี ปฏบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร งานธุรการ
05826 -
3 ธันวาคม 2562
ขอใช้ห้องประชุม HU 1201 วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 13.00-15.00 น. อ.กนกพรพร นุชนานนท์เทพ งานธุรการ
05825 -
2 ธันวาคม 2562
ขออนุมัติไปราชการ 6-9 ธ.ค. 62 อ.ประชากร ศรีสาคร หน่วยการเจ้าหน้าที่
05824 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 4 ธ.ค. 62 นายคณาวุฒิ หริรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05823 ศธ 04231.20/1811
29 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญวิทยากร (อ.ประชากร) ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ งานธุรการ
05822 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 9 ธ.ค. 62 นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05821 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05820 35/2562
3 ธันวาคม 2562
ขออนุญาตเข้าทำงาน วันที่ 3,5,7-8 ธ.ค. 62 หุ้นส่วนผู้จัดการ งานการเงินและพัสดุ
05819 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 10-14 ธ.ค. 62 อ.ศโรชิน อาจหาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05818 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 2 ธ.ค. 62 นางอัจวรรณ จันทร์ขาว หน่วยการเจ้าหน้าที่
05817 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 นายศุภวิช ปานมณี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05816 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6-9 ธ.ค. 62 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
05815 อว 0603.01.07(2)/4755
29 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นางสาวธนัชพร ปริกัมศีล) ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
05814 -
3 ธันวาคม 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 ดร.ธัช มั่นต่อการ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05813 อว 0603.01.01(2)/0760
28 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์นิสิตเป็นพิธีกรในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
05812 อว 0603.13.01(1)0273
2 ธันวาคม 2562
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของนางสาวดรุณี จันตระ รองคณบดีฝ่ายบริและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ
05811 อว 0603.03.06/0406
29 พฤศจิกายน 2562
ขออนุญาตขายถุงผ้าเพื่อสนับสนุนโครงการละครของภาควิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ งานธุรการ
05810 ศธ 04100.20109/269
27 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ" งานธุรการ
05809 พล 0019.3/ว.7212
26 พฤศจิกายน 2562
การดำเนินในโครงการ ?สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน? ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
05808 พล 0034/19843
26 พฤศจิกายน 2562
โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
05807 อว 0603.01.16/ว2153
27 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ?ตระหนักรู้สู่ความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตประจำวัน? รก.ผอ.สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย งานธุรการ
05806 อว 0603.11.07(1)/043
25 พฤศจิกายน 2562
ขอประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิประกันสังคม ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่โดยไม่ต้องสำรองจ่าย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ งานธุรการ
05805 อว 0603.01.12/1289
29 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 2 ชุด ผอ.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ภาควิชาภาษาตะวันออก
05804 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอลากิจ 26 ธ.ค. 62 อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น หน่วยการเจ้าหน้าที่
05803 อว 0603.03.07/-
28 พฤศจิกายน 2562
ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผศ. วรารัตน์ มหามนตรี หน่วยวิจัย
05802 อว 0603.03.07/-
28 พฤศจิกายน 2562
ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผศ. วรารัตรน์ มหามนตรี หน่วยวิจัย
05801 อว 0603.01.09(2)/ว369
29 พฤศจิกายน 2562
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ผอ.กองตรวจสอบและกำกับมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน
05800 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอเข้าสังเกตุการณ์ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น - งานบริการการศึกษา
05799 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ EMMANUEL K. TANO งานบริการการศึกษา
05798 -
29 พฤศจิกายน 2562
แจ้งโครงการASEA-UNINET internatinal - งานบริการการศึกษา
05797 2019-0681495
29 พฤศจิกายน 2562
แจ้งและการเปิดรับสมัครทุน Franc-Thai Scholarship ประจำปี 2563 - งานบริการการศึกษา
05796 อว 0603.03.02/278
28 พฤศจิกายน 2562
ขอมอบหนังสือให้กับคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาคิชาภาษาตะวันตก งานบริการการศึกษา
05795 1311-28645
13 พฤศจิกายน 2562
ส่งโปสเตอร์และไวนิลเพื่อสนับสนุนกินกรรมด้านการหางาน/สมัครงานของนิสิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ จำกัด งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
05794 อว 0603.05.01(1)/ว 0748
29 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีฝังศพและร่วมทำบุญ คณบดีศึกษาศาสตร์ งานธุรการ
05793 อว 0603.09/2044
27 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมฌาปนกิจศพมารดาของ ดร. สราวุฒิ วัฒนวงศ์พิทักษ์ คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ งานธุรการ
05792 อว 0603.09.2067
29 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมฌาปนกิจศพมารดาของนายภัทร ทับพิมล คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ งานธุรการ
05791 อว 0603.03.03/
27 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้คณะพร้อมพนักงานขับรถและขออนุมัติเดินทางไปราชการของพนักงานขับรถ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก งานธุรการ
05790 อ.มน. ว 318/2562
27 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการ Freshmen Night 2019 นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร งานธุรการ
05789 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอลาพักผ่อน 6 ธ.ค. 62 ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05788 อว 06030.21.01(4.)/1993
26 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ หน่วยวิจัย
05787 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอลากิจวันที่ 4 ธ.ค. 62 ผศ. ดร. แคทรียา อังทองกำเนิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
05786 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอลาพักผ่อน 26-27 ธ.ค. 62 ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05785 -
28 พฤศจิกายน 2562
ขอลาป่วยวันที่ 27 พ.ย.62 นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
05784 -
28 พฤศจิกายน 2562
ขอลาพักผ่อน 3ธ.ค 62 ผศ.ดร. ณัฏฐนิช นักปี่ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05783 -
29 พฤศจิกายน 2562
ขอลากิจ 29 พ.ย. 62 นางอัจวรรณ จันทร์ขาว หน่วยการเจ้าหน้าที่
05782 -
27 พฤศจิกายน 2562
ขอรายงานข้อมูลภาระงานของหน่วยเอกสารการพิมพ์ นายนพพร กำพร้า งานธุรการ
05781 อว 0603.01.14(2)/ว0118
21 พฤศจิกายน 2562
ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานธุรการ
05780 -
28 พฤศจิกายน 2562
ขออนุญาตลาป่วย วันที่ 28 พ.ย. 62 เช้า นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ งานธุรการ
05779 วธ 0603/1404
26 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ?ศิลปาธร? ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยการเจ้าหน้าที่
05778 อว 0603.01.01(2)/ว0754
28 พฤศจิกายน 2562
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
05777 อว 0603.03.05/115
28 พฤศจิกายน 2562
ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง หน่วยการเจ้าหน้าที่
05776 -
28 พฤศจิกายน 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05775 -
28 พฤศจิกายน 2562
ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 5-7 ธ.ค. 62 รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
05774 อว 0603.01.02(2)/ว0390
28 พฤศจิกายน 2562
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
05773 -
27 พฤศจิกายน 2562
ขอลากิจ 6 ธ.ค. 62 อ.ศโรชิน อาจหาญ หน่วยการเจ้าหน้าที่