สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนรับหนังสือ

จำนวน: 1085
# เลขที่/ลงวันที่ เรื่อง ผู้ส่ง หน่วยงานรับเรื่อง
00468 -
24 มกราคม 2563
ขอลากิจ 7 ก.พ. 63 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00467 -
24 มกราคม 2563
ขอลากิจต่างประเทศ 8-11 ก.พ. 63 อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00466 -
24 มกราคม 2563
ขอถอนบทความทางวิชาการ ดร.วิชญ์ บุญรอด หน่วยการเจ้าหน้าที่
00465 อว 0603.01.01(1)/ว0078
23 มกราคม 2563
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณมหาวิทยาลัยนเรศวร รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
00464 -
24 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 5115 วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 08.00-16.30 น. อ.ศรีสุดา พุ่มชม งานธุรการ
00463 อว 0603.02/ว266
23 มกราคม 2563
การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00462 -
23 มกราคม 2563
ขอลากิจต่างประเทศ 26 ก.พ. 63-2 มี.ค. 63 ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00461 -
23 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ 27 ม.ค. 63 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
00460 วธ 0803/29
9 มกราคม 2563
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วม/นำเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งานธุรการ
00459 ศธ 04269.01/73
20 มกราคม 2563
ขอเชิญเป็นวิทยากร ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี งานธุรการ
00458 พม 0505/ว.68
15 มกราคม 2563
ขอส่งนิยามและประเภทครอบครัว - กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว งานธุรการ
00457 -
15 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ ผู้สมัครโครงการ ?เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 1? ประธาน ผอ.จัดกิจกรรม งานธุรการ
00456 พล 0031/ว.521
23 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ?โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563? รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00455 -
24 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 2306 ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 63-11 มี.ค. 63 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ งานธุรการ
00454 -
24 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.สายหยุด บัวทุม หน่วยการเจ้าหน้าที่
00453 -
24 มกราคม 2563
ขอประชาสัมพันธ์ทุน - งานบริการการศึกษา
00452 -
24 มกราคม 2563
ประสงค์ขอสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ Mr.Philip James Allardice งานบริการการศึกษา
00451 -
24 มกราคม 2563
ประสงค์มอบทุนการศึกษา - งานบริการการศึกษา
00450 อว 0225.4/ว 53
14 มกราคม 2563
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ งานบริการการศึกษา
00449 อว 0603.01.01(1)/ว 0073
22 มกราคม 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานธุรการ
00448 อว 0603.02.02/0282
23 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์พิจารณานักเรียนจากประเทศจีน ยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00447 อว 0603.12.02(6)/031
22 มกราคม 2563
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนของนิสิต รายวิชา 001201 ทักษะภาษาไทย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริการการศึกษา
00446 -
23 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 15-19 มี.ค. 63 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ งานการเงินและพัสดุ
00445 -
23 มกราคม 2563
ขออนุมัติเปิดระบบการกรอกภาระงานฯ รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00444 อว 0603.01.03(1)/331
23 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรไปราชการ (ดร.ภูริตา,ผศ.ดร.ดุษฏี,อ.รุ้งกาญจน์) วันที่ 21-25 ก.พ. 63 ผอ.กองบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่
00443 อว 0225.2/ว 38
13 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00442 -
24 มกราคม 2563
ขอลาป่วย 23 ม.ค. 63 นางสาววิไลพร ชอบคุณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00441 -
24 มกราคม 2563
ขอลากิจ 27-28 ม.ค. 63 นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หน่วยการเจ้าหน้าที่
00440 -
24 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ 29-30 ม.ค. 63 รศ.ดร.พยุง ซีดาร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00439 อว 0616.08/022
13 มกราคม 3106
ขอเชิญเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ งานธุรการ
00438 -
23 มกราคม 2563
ขออนุมัตอเปิดระบบการประเมินพฤติกรรมฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00437 -
23 มกราคม 2563
"รายงานสรุป บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563" นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00436 -
22 มกราคม 2563
ขอเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย อ.คณิตา หอมทรัพย์ หน่วยวิจัย
00435 -
23 มกราคม 2563
ขอเสนอชื่อนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ราย - งานบริการการศึกษา
00434 อว 0603.02/ว0203
16 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และยืนยัน (ร่าง) อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานบริการการศึกษา
00433 อว 0603.01.07(1)/ว 0052
21 มกราคม 2563
ขอเวียนแจ้งการใช้แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - สกุล ผอ.กองการบริหารงานบุคคล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00432 -
22 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ 23 ก.พ. 63 ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรนุสาสน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00431 -
22 มกราคม 2563
ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสายการปฏิบัติงาน ผศ.จุไรรัตน์ โสภา หน่วยการเจ้าหน้าที่
00430 -
22 มกราคม 2563
ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสายการปฏิบัติงาน ดร.ชนัญญา พวงทอง หน่วยการเจ้าหน้าที่
00429 -
23 มกราคม 2563
ขอลากิจ 24 ม.ค. 63 นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00428 -
22 มกราคม 2563
ขอเบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อ.คณิตา หอมทรัพย์ หน่วยวิจัย
00427 -
22 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ 28 ม.ค. 63 ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล งานการเงินและพัสดุ
00426 -
22 มกราคม 2563
ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ งานการเงินและพัสดุ
00425 -
23 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 30 ม.ค. 63 เวลา 13.00-14 ผศ.ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา งานธุรการ
00424 -
23 มกราคม 2563
ขออนุมัติใช้รถยนต์คณะฯ (รถกระบะ) นายมานพ แตงตุ้ม งานธุรการ
00423 -
23 มกราคม 2563
ขอส่งรายงานผลสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสถานีออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่
00422 -
23 มกราคม 2563
ขอส่งรายงานผลสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสถานีออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio นายคณาวุฒิ หริรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00421 -
22 มกราคม 2563
ขอลากิจ 24 ม.ค 63 นายพลวัฒน์ พูลทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00420 -
22 มกราคม 2563
ขอลากิจ 24 ม.ค. 63 นายคณาวุฒิ หริรักษ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00419 อว 0603.20.01(5)/0169
20 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานธุรการ
00418 อว 0603.20.01(5)/0170
20 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์) คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ งานธุรการ
00417 -
22 มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 36 เครื่อง นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานธุรการ
00416 -
22 มกราคม 2563
รายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร นายคณาวุฒิ หริรักษ์ งานธุรการ
00415 สทศ 0001/ว24
21 มกราคม 2563
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ (อ.คณิตา) ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งานธุรการ
00414 -
21 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 1307 วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.00-15.30 น. อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น งานธุรการ
00413 -
21 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 4305 วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 08.00-16.00 น. นางสาวศวัสมน ยาคล้าย งานธุรการ
00412 -
20 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 1209 วันที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 08.00-16.30 น. นางวรรณภา แตงตุ้ม งานธุรการ
00411 -
20 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 2302,2303,2306 วันที่ 30 ม.ค. 63 เวลา 08.00-16.30 น. นางวรรณภา แตงตุ้ม งานธุรการ
00410 พล 0018.3/ว.1431
18 มกราคม 2563
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ?งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563? ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ
00409 -
22 มกราคม 2563
ขอลาป่วย 21 ม.ค. 63 นางสาวอรนลิน ศรีฉ่ำ งานธุรการ
00408 อว 0603.01.12/0109
20 มกราคม 2563
ขอสำรวจความต้องการเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย ผอ.กองส่งเสริมการบริการวิชาการ งานธุรการ
00407 อว 0603.05.01(4)/0022
20 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ วันที่ 20-22 ก.พ. 63 (ผศ.ดร.ณรงคกรรณ์,อ.อรจิรา) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00406 -
22 มกราคม 2563
ขอลากิจ 28-31 ม.ค. 63 ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00405 -
22 มกราคม 2563
การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ หัวหน้าภาควิชาดนตรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
00404 -
22 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการเพื่อบริการวิชาการ ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร หน่วยการเจ้าหน้าที่
00403 -
22 มกราคม 2563
ขอลากิจ 31 ม.ค. 63 ดร.วราภรณ์ เชิดชู หน่วยการเจ้าหน้าที่
00402 -
22 มกราคม 2563
ประสงค์เยือน ม.นเรศวร เพื่อหารือแนวทางการมีความร่วมมือทางวิชาการณ งานบริการการศึกษา
00401 อว 0603.01.10/ว0106
21 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าสอบ ICT EXAM ตามปฏิทินการศึกษา 2562 รก.ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษา
00400 อว 0619.11/ว9016
20 ธันวาคม 2562
ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนา : การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00399 อว0402/ว19
3 มกราคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ NRCT-JSPS-JAAT Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand Japan รอง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หน่วยวิจัย
00398 -
22 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Research Net - หน่วยวิจัย
00397 อว0603.01.02(2)/ว 0130
21 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพ ผอ.กองกิจการนิสิต งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
00396 -
22 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับ ป.โท และ ป.เอก - งานบริการการศึกษา
00395 -
21 มกราคม 2563
ขอลาป่วย 22-23 ม.ค. 63 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00394 -
21 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 6 ก.พ. 63 ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี หน่วยการเจ้าหน้าที่
00393 -
21 มกราคม 2563
ขอลากิจ 7-9 ก.พ. 63 Mr.Yang Bo หน่วยการเจ้าหน้าที่
00392 -
21 มกราคม 2563
ขอลากิจ 23 ม.ค. 63 เช้า นายมาโนช แตงตุ้ม หน่วยการเจ้าหน้าที่
00391 -
21 มกราคม 2563
ขออนุมัติเปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 อ.อุบลวรรณ โตอวยพร หน่วยการเจ้าหน้าที่
00390 001/2563
21 มกราคม 2563
ขอรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประจำสัปดาห์ ที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 63 นายมานพ แตงตุ้ม งานธุรการ
00389 -
20 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก วันที่ 21 ก.พ. 63 นางสาวศวัสมน ยาคล้าย หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
00388 อว 0603.01.08(4)/ว 1361
20 มกราคม 2563
แจ้งกำหนดการจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) ประจำปีภาษี 2562 ผอ.กองคลัง งานการเงินและพัสดุ
00387 -
20 มกราคม 2563
ขออนุมัติไปราชการ โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว 21-23 ก.พ. 63 ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ งานการเงินและพัสดุ
00386 อว 0603.03.03/026
21 มกราคม 3106
ขอเสนอชื่อพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ที่มีอายุราชการไม่ถถึง 2 ปี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก หน่วยการเจ้าหน้าที่
00385 -
21 มกราคม 2563
ขอลาป่วย 20 ม.ค. 63 นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต หน่วยการเจ้าหน้าที่
00384 อล.034/2562
10 ธันวาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน (Sponsor) จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมประเทศไทย ครั้งที่ 5 Thailand English Online Contest by EOL System (TEOC 5) กรรมการผู้จัดการ งานธุรการ
00383 -
21 มกราคม 2563
ขอลากิจ 7-9 ก.พ. 63 Mr.Yang Bo หน่วยการเจ้าหน้าที่
00382 -
21 มกราคม 2563
ขอใช้ห้องประชุม HU 130 วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางประภัสสร แก้ววรรณดี งานธุรการ
00381 สคอ 65/2563
20 มกราคม 2563
ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นกรรมการบริหารกิจการของสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ งานธุรการ
00380 อว 660301.16/128
20 มกราคม 2563
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมบรรเลงถวายมือ และร่วมพิธีไหว้ครูดนนตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 (ผศ.บุตรี) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ขอนแก่น งานธุรการ
00379 -
13 มกราคม 2563
ขอเชิญ รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ และ อ.รัชดาพร สุคโต เข้าร่วมอบรมในโครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นเมืองเชียงราย ครั้งที่ 5 นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ งานธุรการ
00378 ศธ 04269.42/102
17 มกราคม 2563
ขอความอนุเคราะห์นำคณะครูและนักเรียนข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ภาควิชาภาษาตะวันออก
00377 -
21 มกราคม 2563
ขอลาพักผ่อน 24 ม.ค. 63 นางสาวอรกัญญา ราษฏร์ทองหลาง หน่วยการเจ้าหน้าที่
00376 -
20 มกราคม 2563
ขออนุญาตประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการย้อนหลัง อ.วรชาติ กิจเรณู หน่วยการเจ้าหน้าที่
00375 0282/2563
21 มกราคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่
00374 -
17 มกราคม 2563
ขอลากิจต่างประเทศ 30 เม.ย. 63-7 พ.ค. 63 Mr.Longue CHARLY หน่วยการเจ้าหน้าที่
00373 -
17 มกราคม 2563
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 16-29 เม.ย. 63 Mr.Longue CHARLY หน่วยการเจ้าหน้าที่
00372 -
20 มกราคม 2563
ขอลาพักผ่อนต่างประเทศ 4-13 เม.ย. 63 ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรนุสาสน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่
00371 -
21 มกราคม 2563
ขอลากิจ 20-24 เม.ย. 63 อ.สุนันทา เทศสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่
00370 -
20 มกราคม 2563
ขอลาพักผ่อน 7 ก.พ. 63 นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิด หน่วยการเจ้าหน้าที่
00369 -
21 มกราคม 2563
ขอลาพักผ่อน 27 ม.ค. 63 นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์ หน่วยการเจ้าหน้าที่