สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 61
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0061 24 มกราคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้้าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0060 24 มกราคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0059 24 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0058 22 มกราคม 2563 ขอส่งรายชื่อ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0057 21 มกราคม 2563 ขออนุมัติใช้พื้นที่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0056 21 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0055 21 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0054 21 มกราคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. ณ HU 1307 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0053 20 มกราคม 2563 ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารภายในห้องปฏิบัติงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0052 20 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นกองบรรณาธิการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0051 20 มกราคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0050 20 มกราคม 2563 การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0049 17 มกราคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน (รศ.ดร.พงศกร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0048 17 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน (ผศ.) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0047 17 มกราคม 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0046 15 มกราคม 2563 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ธ.ค. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0045 15 มกราคม 2563 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ประธานคณะประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
0044 15 มกราคม 2563 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
0043 15 มกราคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ราย นายประชากร ศรีสาคร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0042 15 มกราคม 2563 ขอเสนอแนวปฏิบัติในการลาพักผ่อนของบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0041 14 มกราคม 2563 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HU Healthy Lunch สานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 31 ม.ค. 63 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0040 14 มกราคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้แปลภาษา (รศ.ดร.พงศกร,ผศ.ดร.อุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0039 15 มกราคม 2563 ขออนุมัติไปราชการ คณบดี
0038 14 มกราคม 2563 ขอส่งการปรับแก้ไขเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สำหรับรอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0037 10 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นประธานตรวจประเมิน (รศ.ดร.วัฒนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0036 10 มกราคม 2563 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนาการ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0035 10 มกราคม 2563 ขอแจ้งการจัดกิจกรรมร่วมในการจัดงานครบรอบ 30 ปี ม.นเรศวร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0034 10 มกราคม 2563 ติดตามการจัดโครงสร้างภายในภาควิชาภาษาตะวันออก กรณี สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0033 10 มกราคม 2563 ขอเพิ่มเติมสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0032 8 มกราคม 2563 ขอแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0031 8 มกราคม 2563 ขอเสนอชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0030 7 มกราคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ 2 (1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63)ของบุคลากร จำนวน 1 รายย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0029 7 มกราคม 2563 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0028 7 มกราคม 2563 การมอบหมายงานพนักงานสายวิชาการ บรรจุใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0027 7 มกราคม 2563 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0026 7 มกราคม 2563 การเสนอชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปาธร" ประจำปี 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0025 7 มกราคม 2563 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.วัฒนา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0024 7 มกราคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (Mr. Danilo JR. Catane Ocapan , Mr. Adam Christopher Paschal ,Mrs. Nancy Guigue Catane) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0023 7 มกราคม 2563 ขอแจ้งกำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0022 6 มกราคม 2563 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0021 3 มกราคม 2563 DAILY WORK ATTENDANCE SIGN-IN คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0020 3 มกราคม 2563 DAILY WORK ATTENDANCE SIGN-IN คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0019 3 มกราคม 2563 DAILY WORK ATTENDANCE SIGN-IN คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0018 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0017 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0016 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0015 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0014 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0013 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0012 3 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์