สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 692
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0689 4 ธันวาคม 2562 ขอส่งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0688 4 ธันวาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการและการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ควรทราบ และเกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์ คณบดี
0687 3 ธันวาคม 2562 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0686 29 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0685 29 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0684 29 พฤศจิกายน 2562 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา (ครั้งที่ 1) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0683 28 พฤศจิกายน 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0682 28 พฤศจิกายน 2562 อนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตัดสิน (อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0681 28 พฤศจิกายน 2562 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน (ดร.วราภรณ์ เชิดชู) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0680 28 พฤศจิกายน 2562 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0679 27 พฤศจิกายน 2562 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0678 26 พฤศจิกายน 2562 ติดตามสถานภาพของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนสำเร็จการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0677 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งรับบัตรติดหน้ารถของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0676 25 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการใช้บัตรติดหน้ารถของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0675 22 พฤศจิกายน 2562 ขออนุมัติคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0674 20 พฤศจิกายน 2562 ขอชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0673 20 พฤศจิกายน 2562 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 1 ราย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0672 15 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งข้อมูลสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน ต.ค. 62 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0671 15 พฤศจิกายน 2562 DAILY WORK ATTENDANCE SIGN-IN รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0670 15 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0669 15 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งข้อมูลสถานภาพของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนสำเร็จการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0668 15 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0667 14 พฤศจิกายน 2562 ติดตามการเลือกกลุ่มเกณฑ์ภาระงานด้านการสอนสำหรับอาจารย์ รอบที่ 1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0666 13 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 21 พ.ย. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0665 13 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 21 พ.ย. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0664 13 พฤศจิกายน 2562 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตัดสินฯ (ผศ.ดร.ปวีณา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0663 13 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ คณบดี
0662 13 พฤศจิกายน 2562 ขออนุมัติดำเนินดครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน (ครั้งที่๑) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0661 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HU Healthy Lunch สานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0660 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0659 11 พฤศจิกายน 2562 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 21 พ.ย. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0658 11 พฤศจิกายน 2562 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ วันที่ 21-25 พ.ย. 62 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0657 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0656 8 พฤศจิกายน 2562 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0655 8 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2561 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0654 8 พฤศจิกายน 2562 ขอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารสูญหาย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0653 8 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0652 8 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ชี้แจงการไม่มาลงนามปฏิบัติราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0651 7 พฤศจิกายน 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (อ.ประชากร) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0650 6 พฤศจิกายน 2562 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางสิ่งก่อสร้างของทางราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0649 6 พฤศจิกายน 2562 ขอความอนุเคราะห์รายนามจัดส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0648 6 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญส่งหนังสือ ตำราและงานวิจัยร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงาน NU Book Fair ครั้งที่ 20 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0647 6 พฤศจิกายน 2562 ขออนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมสกรีนสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0646 6 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งเงินปัจจัย พร้อมส่งมอบต้นกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0645 5 พฤศจิกายน 2562 - -
0644 5 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0643 5 พฤศจิกายน 2562 การเสนอชื่อกรรมการที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0642 4 พฤศจิกายน 2562 ขอเสนอผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายวิชญ์ บุญรอด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0641 4 พฤศจิกายน 2562 ขอส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อนายกสภา ม.นเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0640 4 พฤศจิกายน 2562 อนุเคราะห์บุคลากรตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนิสิต (ดร.วรัญญา) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์