สารบรรณออนไลน์

แสดงทะเบียนส่งหนังสือ


จำนวน: 448
# ลงวันที่/ที่ เรื่อง ผู้ส่ง
0446 20 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์มหาวิทลาัยฯ จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างผูเกษียณอายุราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0445 20 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ ดร.วรัญญา มอโท ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0444 19 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ดร.อรอุษา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0443 19 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน คณบดี
0442 16 สิงหาคม 2562 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ คณบดี
0441 16 สิงหาคม 2562 การพิจารณาชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0440 15 สิงหาคม 2562 อนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (อ.กฤษณะ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0439 15 สิงหาคม 2562 อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรและผู้ประสานงานโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0438 15 สิงหาคม 2562 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาดนตรี ประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดนตรี
0437 15 สิงหาคม 2562 ขอเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ กพอ. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0436 15 สิงหาคม 2562 ทาบทามดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
0435 15 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาอ่านตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0434 15 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาอ่านตะวันออก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0433 15 สิงหาคม 2562 การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0432 14 สิงหาคม 2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62-30 ก.ย. 62) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0431 14 สิงหาคม 2562 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0430 14 สิงหาคม 2562 อนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินวงดนตรี (อ.ภูมินทร์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร รก.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0429 14 สิงหาคม 2562 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0428 14 สิงหาคม 2562 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0427 13 สิงหาคม 2562 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้าง ของ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0426 9 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0425 9 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบพิธีไหว้ครูฯ (ดร.รุ่งนภา,อ.วรวิทย์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0424 13 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (รศ.ดร.พยุง) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0423 9 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0422 9 สิงหาคม 2562 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 62-30 ก.ย. 62) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0421 9 สิงหาคม 2562 ขออนมุติเจ้าหน้าที่งานนอกเวลาราชการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0420 8 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ดร.นิชฎารัสมิ์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0419 8 สิงหาคม 2562 ขอส่งแบบสำรวจการกำหนดรายชื่อสาขาวิชาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0418 8 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ 2 (1 เม.ย. 62-30 ก.ย. 62)ของบุคลากร จำนวน 1 ราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0417 8 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0416 8 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ราย ดร.วรัญญา มอโท ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้แประเมินผลการสอน
0415 8 สิงหาคม 2562 ขอจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0414 8 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ระจำปี 2562 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0413 8 สิงหาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบนจอ LED คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0412 8 สิงหาคม 2562 อนุญาตบุคลากรเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.ณัฏฐนิช) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0411 7 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0410 7 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0409 7 สิงหาคม 2562 ขอให้มีการเลือกผู้แทนคณะกรมการประจำคณะ เป็น คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการบุคลากรฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0408 7 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติไปราชการวันที่13สิงหาคม คณบดี
0407 7 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติไปราชการระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.62 คณบดี
0406 7 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติไปราชการวันที่ 23 ส.ค.62 คณบดี
0405 7 สิงหาคม 2562 การเสนอชื่อคณาจารย์ประจำที่เหมาะสมทำหน้าที่กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0404 5 สิงหาคม 2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62-30 ก.ย. 62) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0403 2 สิงหาคม 2562 ประกาศเลื่อนกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0402 2 สิงหาคม 2562 ขอเสนอแนวปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในอาคาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
0401 2 สิงหาคม 2562 กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0400 2 สิงหาคม 2562 ขอแจ้งกำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0399 1 สิงหาคม 2562 ขออนุมัติดำเนินโครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0398 1 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
0397 1 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “เวทีผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์” และประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ คณบดี