ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2557

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตร ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท ไม่มีงานทำ รวม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.31%)
1
(0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล2
(0.62%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
2
(0.62%)
4
(1.25%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1
(0.31%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.31%)
2
(0.62%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1
(0.31%)
1
(0.31%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี3
(0.93%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
7
(2.18%)
10
(3.12%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน4
(1.25%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
7
(2.18%)
11
(3.43%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น0
(0.00%)
1
(0.31%)
0
(0.00%)
7
(2.18%)
8
(2.49%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย6
(1.87%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
5
(1.56%)
11
(3.43%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส0
(0.00%)
1
(0.31%)
0
(0.00%)
4
(1.25%)
5
(1.56%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11
(3.43%)
1
(0.31%)
0
(0.00%)
21
(6.54%)
33
(10.28%)
รวม 27
(8.41%)
3
(0.93%)
0
(0.00%)
56
(17.45%)
86
(26.79%)