ติดตามแผนออนไลน์:

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย54 (80.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล1918 (94.74%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย1414 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา1413 (92.86%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี2323 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3232 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น5450 (92.59%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4241 (97.62%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส1616 (100.00%)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ115110 (95.65%)
รวม 334 321 (96.11%)