จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 16 สิงหาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (แบบเหมาจ่าย) 15 สิงหาคม 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งเวียนประกาศคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ 14 สิงหาคม 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 14 สิงหาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 14 สิงหาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 14 สิงหาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2562 14 สิงหาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าสอบ ICT EXAM ตามปฏิทินการศึกษา 2562 14 สิงหาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ หจก.ฮิวเมติค ขอเข้าทำการเซอร์วิสคอมเครื่องเช่า ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับทีมงาน BTEC Pearson-UK 13 สิงหาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 9 สิงหาคม 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 9 สิงหาคม 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 8 สิงหาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 8 สิงหาคม 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักสิริพัฒนา ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม 8 สิงหาคม 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 8 สิงหาคม 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 8 สิงหาคม 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ ทั้ง 6 อาคาร 7 สิงหาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 7 สิงหาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ฯ 7 สิงหาคม 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 สิงหาคม 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9" ใ 6 สิงหาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 6 สิงหาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 6 สิงหาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารการวิจัยขอแจ้ง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณร่วมทุนวิจัย Co-Funding 6 สิงหาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือหน่วยงาน/องค์กร พิจารณคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562 5 สิงหาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอบภาษาอังกฤษ (CEPT) ไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 3/2562 5 สิงหาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน กองการบริหารงานบุคคล ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ 5 สิงหาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 5 สิงหาคม 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเลื่อนกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 2 สิงหาคม 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองการบริหารงานบุคคล สำรวจการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 2 สิงหาคม 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 2 สิงหาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 2 สิงหาคม 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์ 2 สิงหาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 1 สิงหาคม 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 1 สิงหาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวริ ประเภทผู้แทนหน่วยงานและทั่วไป 1 สิงหาคม 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอเชิญคณาจารย์ร่วมพิธีถวายชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 กรกฏาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนร่วมพิธีถวายชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 กรกฏาคม 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณะฯ ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 31 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ NU Mascot "น้องเสลา" ครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 กรกฏาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ The RIHED SEA-HiEd Inter-Regional Research Symposium 30 กรกฏาคม 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ NU Mascot "น้องเสลา" ครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 กรกฏาคม 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2562 และขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ ครั้งที่ 2/2562 30 กรกฏาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 30 กรกฏาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ขอเชิญเสนอบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 26 กรกฏาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเขาฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 26 กรกฏาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 14 ฉบับ 25 กรกฏาคม 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 25 กรกฏาคม 2562 4