จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวนผู้อ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เวียนแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 ได้พิจารณาความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ 10 กรกฏาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 10 กรกฏาคม 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 10 กรกฏาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 10 กรกฏาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 8 กรกฏาคม 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21 8 กรกฏาคม 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 8 กรกฏาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด 5 กรกฏาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 5 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ 5 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมการกรอกข้อมูล TOR ในระบบ 5 กรกฏาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 5 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร 4 กรกฏาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้ 3 กรกฏาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาlตร์ ครั้งที่ 2 3 กรกฏาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษระบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 3 กรกฏาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ขออภัยการใช้เสียงของนักเรียน ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-09.00 น. 3 กรกฏาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 กรกฏาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล 3 กรกฏาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านและผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 กรกฏาคม 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์์อิเล็กทรอนิกส์ 1 กรกฏาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์์อิเล็กทรอนิกส์ 1 กรกฏาคม 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์์อิเล็กทรอนิกส์ 1 กรกฏาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 27 มิถุนายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ 26 มิถุนายน 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนอัคคีภัย 26 มิถุนายน 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 26 มิถุนายน 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปิดประกาศข่าวการรับสมัครคัดเลือกบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ 26 มิถุนายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.แบบพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 26 มิถุนายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม 26 มิถุนายน 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่1 21 มิถุนายน 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านผลงานวิชาการรับใช้สังคม 21 มิถุนายน 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณะบริหารธุรกิจฯ แจ้งปิดทางเดินเข้ากลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ บริเวณข้างสระน้ำตรงส่วนสะพานดานหลังคณะนิติศาสตร์ 21 มิถุนายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการทิ้งขยะของมหาวิทยาลัย 21 มิถุนายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562) 21 มิถุนายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่าน ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 21 มิถุนายน 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วน) ขอความอนุเคราะห์ภาควิชา เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 19 มิถุนายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล แจ้งการดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 18 มิถุนายน 2562 82
อบรมสัมมนาฯ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร 18 มิถุนายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสารสนเทศ ขอส่งแผนการดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จำนวน 59 เครื่อง ให้แก่คณาจารย์ทราบ 18 มิถุนายน 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนตามแนวทาง EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง เวียนแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 13 มิถุนายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562 5
อบรมสัมมนาฯ กองกลาง งานสภาอาจารย์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การบริหารการเงินเพื่อเกษียณสุข 13 มิถุนายน 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 13 มิถุนายน 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ผ้าไทสองแคว 13 มิถุนายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต แจ้งหยุดให้บริการของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และปิดถนนหน้าอาคารขวัญเมือง,ศูนย์อาหาร NU Square,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย จำกัด 13 มิถุนายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน Click Connect Technology 2019 13 มิถุนายน 2562 3
ประกาศ/คำสั่ง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 12 มิถุนายน 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ละปริญญาเอก 10 มิถุนายน 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมให้การต้อนรับ Ms.Nina GRISOT ภายใต้โครงการ ERASMUS+ Program For Training Mobility on Research and Innovation Development and Management 10 มิถุนายน 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสว. ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 6 มิถุนายน 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้เสนอชื่อบุคคลในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์เพื่อรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 6 มิถุนายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์เพื่อรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 6 มิถุนายน 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 มิถุนายน 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอประชาสัมพันธ์ ERASMUS+ Program For Training Mobility on Research and Innovation Development and Management 5 มิถุนายน 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนิสิตระดับปริญญาเอก 5 มิถุนายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 5 มิถุนายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 5 มิถุนายน 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 5 มิถุนายน 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอสำรวจความต้องการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562 4 มิถุนายน 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการใช้ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 4 มิถุนายน 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 31 พฤษภาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 31 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 31 พฤษภาคม 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 31 พฤษภาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองกลาง ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 41 รูป ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ 30 พฤษภาคม 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 2th National Roundtable on Networking Sustainability for Internationalization 30 พฤษภาคม 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุุคคล ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับฟังการแนะนำแนวทางสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 30 พฤษภาคม 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันหยุดราชการ 29 พฤษภาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย แจ้งเวียนระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 ฉบับ 29 พฤษภาคม 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ อว. ขอส่งสำเนาประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระทรวงอุดมศึกษาฯ จำนวน 4 ฉบับ 29 พฤษภาคม 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุลคากรเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 29 พฤษภาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ 29 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference "Growth Mindset, Innovative, and integrated Work-ready Education" 29 พฤษภาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 29 พฤษภาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ 29 พฤษภาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาดนนตรี 28 พฤษภาคม 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... 28 พฤษภาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ "งานวิจัยทางภาษาสู่ความเข้าใจโรคซึมเศร้า" ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1307 คณะมนุษยศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งการดำเนินการปรับปรุงห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Data Canter) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 พฤษภาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 24 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์จุลสารนวัตกรรม ฉบับออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 24 พฤษภาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำแนวทางสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 24 พฤษภาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 24 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในระบบออนไลน์ 22 พฤษภาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 22 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดเลือกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Urkund) 22 พฤษภาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ขอเชิญประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7 16 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาบล็อกเชน" 16 พฤษภาคม 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนหน่วยงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 16 พฤษภาคม 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสารสนเทศ ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบข้อมูลสารสนเทศ http://mis.human.nu.ac.th 14 พฤษภาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2562 14 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ขอส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 13 พฤษภาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ AUAP ประชาสัมพันธ์โครงการ international Social business summer program 13 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสูบ 13 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 13 พฤษภาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 13 พฤษภาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยันฮี ประกาศรับสมัครงาน ล่ามภาษาต่างประเทศ จำนวนหลายอัตรา 13 พฤษภาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019 10 พฤษภาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างเครื่องมือวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย" 10 พฤษภาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... สำหรับเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 8 พฤษภาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 8 พฤษภาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 8 พฤษภาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ International Social Business Summer Program ณ Daffodil International University 7 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล เวียนแจ้งแนวปฏิบัติการหมุนเวียนสับเปลี่ยนและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 3 พฤษภาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีร้องเพรงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียติ 3 พฤษภาคม 2562 8
อบรมสัมมนาฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 9th International Science Congress 1 พฤษภาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์งดรับบัตรและแจกบัตร 1 พฤษภาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจฯ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดา ของ อ.กฤษณะ นาคประสงค์ 1 พฤษภาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 1 พฤษภาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 1 เม.ย. 62 30 เมษายน 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30 เมษายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำเดือน พ.ค. 62 30 เมษายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา 30 เมษายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ 25 เมษายน 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ AUAP แจ้งจัดกิจกรรม Asia Summer University 2019 25 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences แจ้งเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย และที่อยู่ 25 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุน State-funded full-time international Phd positions จำนวน 5 ทุน 25 เมษายน 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 24 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 24 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลการแนะนำทุนและเตรียความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 23 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน บนฐานข้อมูล ISI , Scopus และ TCI เพื่อใช้ประกอบเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 23 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 22 เมษายน 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งดำเนินการปรับปรุงห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Data Center) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง และแจ้งยกเลิกการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ 19 เมษายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2562 19 เมษายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63, 64 19 เมษายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ SEAMEO RIHED แจ้งการจัดสัมมนา The 5th SEAMEO RIHED-ACC Seminar and Study Visit Programme to China 19 เมษายน 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Food and Culture Diversity in Yogyakarta and Buton 19 เมษายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Aalen International Program Fall 2019 11 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp 2019 11 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอเรียเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง "การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์" 11 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่เดินทางไปและกลับจากการปฏิบัติราชการด้านวิจัย ณ ต่างประเทศ ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ให้รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 11 เมษายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปขมท. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ฯ 10 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 10 เมษายน 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกคำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อธิการบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ แก้ไข 10 เมษายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดเทศกาล 10 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในระหว่างเดือน เมษายน 2562-กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 เมษายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 เมษายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยรุ่นใหม่-รุ่นกลาง 9 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Integrative Medicine for Wellness 2019 (ICIM 2019) 9 เมษายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต CWNU 9 เมษายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 9 เมษายน 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการThe 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech2019) 9 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคม ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ "มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15" 9 เมษายน 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 9 เมษายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 9 เมษายน 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย 9 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประาณ 2563 9 เมษายน 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 9 เมษายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 9 เมษายน 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูป 9 เมษายน 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญสงกรานต์พหุวัฒนธรรมและพิธีรดน้ำดำหัว 5 เมษายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน นายสมพงษ์ วนาภา ลาออก 5 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 เมษายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 5 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปขมท. ขอเชิญสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ 5 เมษายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภาอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสภาอาจารย์ 3 เมษายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก 3 เมษายน 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3 เมษายน 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุ 9-12 ปี เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Code for kids 3 เมษายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ 3 เมษายน 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ถ้ามีกิจกรรม) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ 3 เมษายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 เมษายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 เมษายน 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การตัดโอนเลขประจำตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 เมษายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือน เมษายน 2562 29 มีนาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 29 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ AUN แจ้งการสรรหาที่ปรึกษา ASEAN Youth Development Index Phase II project 29 มีนาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณที่เข้าร่วมคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2562 29 มีนาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 29 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน 29 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ขอเชิญคณะ/หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2562 29 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ POSCO Asia Fellowship Scholarship 28 มีนาคม 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 28 มีนาคม 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการรับผลการประเมินปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 27 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 26 มีนาคม 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 26 มีนาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 26 มีนาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 25 มีนาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 25 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาไทย?อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 22 มีนาคม 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาไทย?อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2563 22 มีนาคม 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร 22 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 22 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ UMAP Interantional Secretariat ประชาสัมพันธ์โครงการ 22 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 22 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019 22 มีนาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การงดจัดกิจกรรม 20 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 19 มีนาคม 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019 19 มีนาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2562 19 มีนาคม 2562 7
อบรมสัมมนาฯ อบรมหลักสูตร "The Fast Lane to EdPEx200" 18 มีนาคม 2562 9
อบรมสัมมนาฯ โครงการอบรม เรื่อง 18 มีนาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 15 มีนาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญบุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 15 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจิตปัญญากับการเสริมสร้างนวัตกรรมความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 15 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการหนังสือนี้ พี่ให้น้อง 15 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองกลาง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ" 14 มีนาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ AUAP ร่วมกับ Zhengzhou University ประชาสัมพันธ์ทุน ประจำปี 2562 14 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ UMAP ประชาสัมพันธ์โครงการ 14 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITS อินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ 14 มีนาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 13 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "รอบรู้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการแสวงหาทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก" 13 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 13 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 13 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 13 มีนาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน แผนกต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า 12 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562 12 มีนาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2562 11 มีนาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำ เดือน มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8 มีนาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุม 8 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 8 มีนาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยคอมพิวเตอร์ ส่งแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปี 2562 7 มีนาคม 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 6 มีนาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ APHEPR ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ 6 มีนาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection 5 มีนาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 4 มีนาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 1 มีนาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณะสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการสร้างสันติภาพผ่านการสมานฉันท์ฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS และขอให้นักวิจัยใหม่ลงทะเบียนในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 26 กุมภาพันธ์ 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม 26 กุมภาพันธ์ 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019" 26 กุมภาพันธ์ 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร สำรวจความต้องการของบุคลากรในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 26 กุมภาพันธ์ 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Inaternational Summer Program (ISP) 2019 22 กุมภาพันธ์ 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)เสนอทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก 22 กุมภาพันธ์ 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 20 กุมภาพันธ์ 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1 20 กุมภาพันธ์ 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 18 กุมภาพันธ์ 2562 13
อบรมสัมมนาฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 และประจำปีงบประมาณ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019 18 กุมภาพันธ์ 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ 18 กุมภาพันธ์ 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ 18 กุมภาพันธ์ 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ส่งข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) 18 กุมภาพันธ์ 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ASAIHL ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 18 กุมภาพันธ์ 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ Mobility in Actions of Students and Professors 15 กุมภาพันธ์ 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม "เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562" 14 กุมภาพันธ์ 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ?งานวิจัยเชิงบูรณาการกับวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ? 13 กุมภาพันธ์ 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนในหลักสูตรปริญญาโท 12 กุมภาพันธ์ 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งกำหนดการเข้าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 2nd Internal Work:International Cooperation in Teaching/Learning/Research 11 กุมภาพันธ์ 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหา ผอ.สำนักหอสมุด 8 กุมภาพันธ์ 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ APHERP แจ้งการจัดประชุม LU-APHERP Symposium on Internalization and Quality management in Higher Education 8 กุมภาพันธ์ 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Turkey Scholarship ประจำปี 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 151
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่11 8 กุมภาพันธ์ 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง แจ้งเวียนมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 7 กุมภาพันธ์ 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญงานสวดพระอภิธรรมบิดา ของ ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี 7 กุมภาพันธ์ 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล แจ้งเวียนข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3 ฉบับ 6 กุมภาพันธ์ 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ทบทวนการกรอกภาระงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ ๑) ในระบบฯ ออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ 5 กุมภาพันธ์ 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 5 กุมภาพันธ์ 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการวิจัย ขอเวียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวปฏิบัติในการรายงานผลการเดินทางไปราชการด้านวิจัย ณ ต่างประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 5 กุมภาพันธ์ 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดโครงการการพัฒนาหลักสูตร 5 กุมภาพันธ์ 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุน รุ่นที่ 2 1 กุมภาพันธ์ 2562 16
อบรมสัมมนาฯ โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตรามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ (TQR)และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 5" 29 มกราคม 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายสนับสนุน ในระบบฯออนไลน์ 29 มกราคม 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติในการคุมสอบของกรรมการคุมสอบ 28 มกราคม 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 24 มกราคม 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำนิสิต 24 มกราคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองอาคารสถานที่ แจ้งดับไฟฟ้า 23 มกราคม 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการวิจัย ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย 21 มกราคม 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ กบค. แจ้งสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 21 มกราคม 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนมาก สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 มกราคม 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการทำวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 21 มกราคม 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรับบัตรติดหน้ารถของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ 21 มกราคม 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย 18 มกราคม 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ กบค. แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 17 มกราคม 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 15 มกราคม 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ วช. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 14 มกราคม 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ วช. ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 14 มกราคม 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกฏหมายแจ้งเวียนประกาศกระทรวงฯ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10 ฉบับ 10 มกราคม 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อหนังสือในงาน NU Book Fair 9 มกราคม 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ม.หอการค้าไทย ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการค่าย ?เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6? 9 มกราคม 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 9 มกราคม 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ แจ้งแผนผังเส้นทางการจราจรและที่จอดรถยนต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 8 มกราคม 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 8 มกราคม 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Work & Travel ,Internship & Trainee และ AU Pair 4 มกราคม 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และข้อเท็จจริงในประเด็นข้อเสนอแนะตามผลการประเมินคณบดี (เวียนแจ้งอีกครั้ง) 4 มกราคม 2562 127
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เทคนิคการเขียน Manuscript และเคล็ดลับการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์" 4 มกราคม 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 4 มกราคม 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 4 มกราคม 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 4 มกราคม 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 4 มกราคม 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 4 มกราคม 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (แบบเหมาจ่าย) รอบ 3 4 มกราคม 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอให้กรอกข้อมูลภาระงานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบฯ ออนไลน์ 3 มกราคม 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดเทศกาล 27 ธันวาคม 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กองกลาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 25 ธันวาคม 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อรับทุน Ernst Mach Brant ประจำปี2562 24 ธันวาคม 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 24 ธันวาคม 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งประกาศกำหนดปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ธันวาคม 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด สำนักงาน ก.พ. แจ้งนักเรียนทุนรัฐบาลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา นักเรียนทุนรัฐบาลไทยกับอนาคตการศึกษาชาติ 21 ธันวาคม 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2562 21 ธันวาคม 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญงานศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 20 ธันวาคม 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจศพ 20 ธันวาคม 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ? มีนาคม ๒๕๖๒) 19 ธันวาคม 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 18 ธันวาคม 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ นายสุวิทย์ คุณพระรักษ์ 18 ธันวาคม 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.มนเรศวร แจ้งการจำลองสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ 18 ธันวาคม 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลภาระงานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบฯ ออนไลน์ 18 ธันวาคม 2561 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ กบค. แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 17 ธันวาคม 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งปิดเส้นทางการจราจร ประตู 1 จนถึงสี่แยกคณะมนุษยศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561 31