จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ฯ 17 กุมภาพันธ์ 2563 12
อบรมสัมมนาฯ บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 17 กุมภาพันธ์ 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 14 กุมภาพันธ์ 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอส่งประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) 12 กุมภาพันธ์ 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Love is in the air ม.นเรศวร fun fare 2020 12 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ของบริติช เคานซิล 12 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันเข้าระบบรับทราบผลการประเมินฯ 11 กุมภาพันธ์ 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันเข้าระบบรับทราบผลการประเมินฯ 7 กุมภาพันธ์ 2563 26
อบรมสัมมนาฯ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาที่สาม ครั้งที่ 2/2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอความร่วมมือตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันหยุดราชการ 7 กุมภาพันธ์ 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจจรมบรรยาย เรื่อง "การตีพิมพ์ผลงานนานาชาติและการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่างประเทศ" 7 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งเส้นทางในการจัดกิจกรรม PHA NU RUN 2020 6 กุมภาพันธ์ 2563 0
อบรมสัมมนาฯ บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Treads in Digital Technologies and Modern Business 6 กุมภาพันธ์ 2563 1
อบรมสัมมนาฯ กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 6 กุมภาพันธ์ 2563 28
อบรมสัมมนาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การอบรมการเขียนวิจัยและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 6 กุมภาพันธ์ 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญประชุมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ 6 กุมภาพันธ์ 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 5 กุมภาพันธ์ 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ หจก.ฮิวเมติค จำกัด ขอเซอร์วิสเครื่องเช่าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนา : การจัดทำแผนและการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 กุมภาพันธ์ 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สทศ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ NRCT-JSPS-JAAT Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan 3 กุมภาพันธ์ 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญจัดส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการนิสิตระดับปริญญาตรี:อบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก. 31 มกราคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2563 28 มกราคม 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล ขอเวียนแจ้งการใช้แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ - สกุล 28 มกราคม 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอส่งนิยามและประเภทครอบครัว 28 มกราคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 1 28 มกราคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 28 มกราคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ขอสำรวจความต้องการเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย 27 มกราคม 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ 27 มกราคม 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าสอบ ICT EXAM ตามปฏิทินการศึกษา 2562 23 มกราคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา 23 มกราคม 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ 22 มกราคม 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเงินเดือนและสวัสดิการกำหนดการจัดส่งและจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 22 มกราคม 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ส่งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก 22 มกราคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความร่วมมือดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า 22 มกราคม 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งการจัดส่งใบแจ้งหนี้ยอดเงินสมาชิกประจำปี 2562 ทางอีเมล 21 มกราคม 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 21 มกราคม 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารภายในห้องปฏิบัติงาน 21 มกราคม 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 20 มกราคม 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณบดีแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ ทุกภาควิชาฯ พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 20 มกราคม 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 20 มกราคม 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความและขอประชาสัมพันธ์การประชุมทงวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 20 มกราคม 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 17 มกราคม 2563 17