จดหมายเวียนออนไลน์

แสดงจดหมายเวียน

ประเภทข่าว เรื่อง วันที่สร้าง จำนวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ 15 พฤศจิกายน 2562 1
อบรมสัมมนาฯ บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น Startup Pitching 15 พฤศจิกายน 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ หจก.ฮิวเมติค ขออนุญาตเซอรวิสเครื่องเช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามการเลือกกลุ่มเกณฑ์ภาระงานด้านการสอนสำหรับอาจารย์ รอบที่ 1 15 พฤศจิกายน 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ หอสมุดเนียลสัน เฮส์ ประชาสัมพันธ์เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติฯ 14 พฤศจิกายน 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 12 พฤศจิกายน 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 8 พฤศจิกายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบเลื่อนเงินเดือนออนไลน์ SPO 8 พฤศจิกายน 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงานของสถาบัน ผลิตปัญญา จำกัด 8 พฤศจิกายน 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ขอแจ้งการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งแผนผังเส้นทางการจราจรและที่จอดรถยนต์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 8 พฤศจิกายน 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งหนังสือ ตำราและงานวิจัยร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงาน NU Book Fair ครั้งที่ 20 7 พฤศจิกายน 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำไปี 2563 7 พฤศจิกายน 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ 6 พฤศจิกายน 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ 6 พฤศจิกายน 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ 6 พฤศจิกายน 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง งบประมาณวิจัย/บริการวิชาการ อยู่ไหนบ้าง?. 30 ตุลาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งงดการให้บริการชั่วคราว ในระหว่างวันที่31 ตุลาคม ? 1 พฤศจิกายน 2562 29 ตุลาคม 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 28 28 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ น.ส.พรรณงาม ลักษณ์สุชน 25 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ ดร.ประสุข โฑษวิฑิตกุล 25 ตุลาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 25 ตุลาคม 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 22 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 22 ตุลาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกลาง ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 22 ตุลาคม 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 "QA in Practice" 22 ตุลาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15 21 ตุลาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ 21 ตุลาคม 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 ตุลาคม 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี 2562 21 ตุลาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค ? กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ 18 ตุลาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 18 ตุลาคม 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์โครงการ Daffodi IMUN 2020 18 ตุลาคม 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ Announcement by the Selection Committee 18 ตุลาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ 18 ตุลาคม 2562 31
ประกาศ/คำสั่ง แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการให้บริการทางวิชาการ 18 ตุลาคม 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 18 ตุลาคม 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (แบบเหมาจ่าย) รอบ 2 15 ตุลาคม 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เต็มรูปแบบ) ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน 15 ตุลาคม 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (iThesis) คอร์สอบรมออนไลน์สดผ่าน Youtube 15 ตุลาคม 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (iThesis) คอร์สอบรมออนไลน์สดผ่าน Youtube 15 ตุลาคม 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (iThesis) คอร์สอบรมออนไลน์สดผ่าน Youtube 15 ตุลาคม 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ตุลาคม 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด คณะทันตแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดบริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 10 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่ ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 10 ตุลาคม 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 10 ตุลาคม 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ตุลาคม 2562 8