สรุปรายงานการซ่อม

แผนภูมิแสดงจำนวนประเภทการซ่อมบำรุง ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางแสดงจำนวนประเภทการซ่อมบำรุง ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภท รายการ (จำนวน)
Computer - คณะ116 (47.35%)
Computer - เช่า41 (16.73%)
Printer49 (20.00%)
Internet18 (7.35%)
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ5 (2.04%)
งานอื่นๆ16 (6.53%)
รวม 245 (100.00%)

ตารางแสดงจำนวนการซ่อมบำรุง จำแนกรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางแสดงจำนวนการซ่อมบำรุง จำแนกรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2562

เดือน รายการ (จำนวน)
ตุลาคม 256134 (13.88%)
พฤศจิกายน 256135 (14.29%)
ธันวาคม 256127 (11.02%)
มกราคม 256227 (11.02%)
กุมภาพันธ์ 256220 (8.16%)
มีนาคม 256217 (6.94%)
เมษายน 256221 (8.57%)
พฤษภาคม 256225 (10.20%)
มิถุนายน 256224 (9.80%)
กรกฏาคม 256215 (6.12%)
รวม 245 (100.00%)