ฐานข้อมูลบุคคล

แสดงข้อมูลบุคลากร

จำนวน: 47
รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Arthur John Pollock
ผู้มีความรู้ความสามารถ
ayjp@hotmail.co.uk HU 1305 2024
Cole Mack Mayes
ผู้มีความรู้ความสามารถ
colem@nu.ac.th HU 1308 2027
Nancy Guigue Catane
ผู้มีความรู้ความสามารถ
nancyguigue@gmail.com HU 1308 2029
Paul King
อาจารย์
paulk@nu.ac.th
Paul Brendan Watson
ผู้มีความรู้ความสามารถ
solid.training.solutions@gmail.com HU 1302 2019
Paulo Bedonia Masangcay
ผู้มีความรู้ความสามารถ
paulo_dlsl@yahoo.com HU 1306 2026
Richard Michael Glover
ผู้มีความรู้ความสามารถ
richardg@nu.ac.th HU 1302 2019
กนกพร นุชนานนท์เทพ
อาจารย์
kanokpornn@nu.ac.th
คัมภีร์ นูนคาน
อาจารย์
khampeen@nu.ac.th Hu1303 2020
จันทิมา Jantima ซิมป์สัน Simpson
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jantimaj@nu.ac.th 6201 2053
ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อาจารย์
ins_x2001@yahoo.com 2031 1310
ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom
อาจารย์
thitirats@nu.ac.th 1304 2083
ดวงพร ทองน้อย
อาจารย์
suleebhorn@gmail.com 1309 2083
ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dutsadee2@gmail.com HU 6110 2088
ทศพล สุรนัคครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
todsapons@hotmail.com HU1305 055962024
นพรัตน์ จันทร์โสภา
อาจารย์
princeharry39@hotmail.com 6110 2086
นรัสถ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ns1144@yahoo.com HU1205-1 055-962-034
นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์
อาจารย์
kittie_rak@hotmail.com
ปวีณา จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paween77@gmail.com 1305 2023
พงศกร เมธีธรรม
รองศาสตราจารย์
pongsakornm@nu.ac.th 6113 2043
พยุง ซีดาร์
รองศาสตราจารย์
payungp@nu.ac.th 1101 055962028
พรวีร์ ทันนิเทศ
อาจารย์
ptgade@hotmail.com 1311 2033
พัฒน์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์
patwatanasin@yahoo.com 1305 2024
พัทธชนก Patchanok กิติกานันท์ Kitikanan
อาจารย์
nicenanina@gmail.com 1304 055-96-2028
พิชญาภา สิริเดชกุล
อาจารย์
pitchayapa@yahoo.com 1308 2027
มานะ เติมใจ
อาจารย์
manatermjai@hotmail.com 1305 2023
ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chuenchaichon@yahoo.com 1308 2027
รุจิรัตน์ ชัยแสง
อาจารย์
auntieink@hotmail.com 1303 2020
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อาจารย์
1304 2037
วรรณประภา สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wannaprapha_s@hotmail.com 1306 2023
วรา ชาญสินธุ์
อาจารย์
chwara2180@hotmail.com 1309 2084
วราภรณ์ ภูผา
อาจารย์
waranick@hotmail.com HU 1304 2083
วศินรัฐ นวลศิริ
อาจารย์
wasinrat@hotmail.com HU1309 2084
วัฒนา พัดเกตุ
รองศาสตราจารย์
watanap@nu.ac.th 1309 2084
ศศิธร จันทโรทัย
อาจารย์
chantharothai6996@gmail.com 6207 2058
สาทิพย์ เครือสูงเนิน
อาจารย์
satipk@yahoo.com 1309 055-962082
สุดสรวง ยุทธนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sudsuang@gmail.com 1301 2025
สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
อาจารย์
s_kreangsak@hotmail.com 1308 2029
สุวนันทน์ Suwanan อินมณี Inmanee
อาจารย์
nu_uya@hotmail.com 6109 2092
สุวิมล ใจยศ
อาจารย์
nan.suwimol@gmail.com 1205-1 2034
หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
อาจารย์
lin--ka@hotmail.com 6109 2091
อภิชัย รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
rapichai2002@yahoo.com 1303 2020
อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อาจารย์
apornchanit@yahoo.com 1309 2082
อิศรา คงมี
อาจารย์
b_melon99@hotmail.com 1306 2026
อิสริยาภรณ์ เอี่ยวเฉย
อาจารย์
issie.aeow@gmail.com 1309 2084
อุษา พัดเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
usa_apas@yahoo.com 1301 2081
เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
saovapakk@yahoo.co.th 1301 055962025