ฐานข้อมูลบุคคล: อิศรา Isara คงมี Kongmee

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (วรรณคดีภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท M.A. (English as an International Language) University of Melbourne
- ปริญญาเอก Ph.D (Digital Technology and Education) Northumbria University